หลักสูตร Occupational Health and Safety law ISO 45001 กฎหมาย ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

หลักการ
หนึ่งในเป้าหมายของการทำระบบ ISO45001 เพื่อให้ทุกองค์กรนำไปประยุกต์ใช้สำหรับ ปฏิบัติ, คงรักษาไว้และปรับปรุง ลดผลกระทบที่มีต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายที่องค์กรพิจารณาว่าเกี่ยวข้อง ซึ่งจะพบได้ว่ากฎหมายในประเทศไทยได้มีหลายกระทรวง หลายหน่วยงาน ได้มีการประกาศไว้

จึงเป็นปัญหากับหลายองค์กรเกี่ยวกับการบ่งชี้รายการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานขององค์กรที่มีความซับซ้อนและซ้ำกันเพื่อให้การดำเนินงานของทีมกฎหมายมีประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้องมีการอบรมเพื่อทำให้สามารถบ่งชี้และขึ้นทะเบียนกฎหมายได้ถูกต้อง

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถชี้บ่งและเข้าถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับ ISO 45001
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถกำหนดว่าข้อกำหนดต่าง ๆ ดังกล่าวนำไปประยุกต์ใช้กับลักษณะปัญหาขององค์กรได้

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร,ผู้จัดการ,และทีมกฎหมาย
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

ระยะเวลาอบรม 1 วัน 09.00-16.30 น
หัวข้อฝึกอบรม

บทนำ
– ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของ ระบบ ISO 45001
– ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหมายถึงอะไร
– กฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆและหน่วยต่างๆที่กำหนดข้อกำหนดกฎหมายในประเทศไทย
– หน้าที่ของทีมกฎหมายด้าน ISO 45001
ขั้นตอนสำหรับการบ่งชี้และการประยุกต์ใช้ข้อกฎหมาย
* การประเมินกิจกรรมและลักษณะธุรกิจขององค์กร
* การคัดเลือกและการบ่งชี้รายการ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
* การบ่งชี้และการนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานในองค์กร
– Workshop
* การขึ้นทะเบียนและการสื่อสารและการทบทวนการเปลี่ยนแปลง
* การประเมินผลการดำเนินงานกับความสอดคล้องกับข้อ กฎหมาย
– Workshop
– Q&A

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย 60% Workshop 40%

Total Page Visits: 1193 - Today Page Visits: 1