หลักสูตร การดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน 8 ขั้นตอนตามกฎหมาย

การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม , อบรม อนุรักษ์พลังงาน ออนไลน์ , หลักสูตรอบรมผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน , หลักสูตรอบรมพลังงาน  , หลักสูตร ผอส , อบรมผู้รับผิดชอบพลังงาน , อบรมพลังงาน , อบรมพลังงานออนไลน์ , สไลด์ อบรม การอนุรักษ์พลังงาน , หลักสูตร การดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย , หลักสูตร อนุรักษ์พลังงาน

บทนำ หลักสูตร อนุรักษ์พลังงาน

เนื่องจากความต้องการใช้พลังงานเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง อันเป็นภาระแก่ประเทศในการลงทุนเพื่อจัดหาพลังงานทั้งในและนอกประเทศไว้ใช้ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว และปัจจุบันการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้มีการผลิตและการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการก่อให้เกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและวัสดุที่ใช้ในการอนุรักษ์พลังงานขึ้นภายในประเทศนั้น ยังไม่สามารถเร่งรัดดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้

ด้วยเหตุนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงได้ยกร่างกฎหมายส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขึ้นมา เพื่อกำหนดมาตรการในการกำกับ ดูแล ส่งเสริม และช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้พลังงาน โดยมีการกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงาน วิธีปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงาน การกำหนดระดับการใช้พลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ์ การจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้การอุดหนุน ช่วยเหลือในการ อนุรักษ์พลังงาน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน ตลอดจนการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพลังงานและกำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ หรือผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง หรือวัสดุเพื่อใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน
วัตถุประสงค์ หลักสูตร อนุรักษ์พลังงาน
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและมีทักษะในการดำเนินงานตามขั้นตอน การดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย และสามารถจัดทำรายงานพลังงานได้

กลุ่มเป้าหมาย : ตัวแทนผู้บริหารด้านพลังงาน, ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน, ทีมงานจัดการพลังงาน และผู้สนใจทั่วไป
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
– ความเป็นมาของการจัดการพลังงานในองค์กร
– กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– ประโยชน์องค์กรที่ได้รับ และหลักการพื้นฐานของระบบจัดการพลังงาน
– ขั้นตอนการดำเนินการจัดการพลังงาน
ขั้นตอนที่ 1 การแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานะเบื้องต้นของการจัดการพลังงาน
ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดนโยบายด้านจัดการพลังงาน
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
ขั้นตอนที่ 5 การกำหนดเป้าหมายและแผนงานอนุรักษ์พลังงาน
ขั้นตอนที่ 6 การดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 7 การตรวจติดตามและการประเมินจัดการพลังงาน
ขั้นตอนที่ 8 การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องการจัดการพลังงาน
– ขั้นตอนการจัดทำรายงานพลังงาน
– Q&A

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย workshop แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Total Page Visits: 2407 - Today Page Visits: 2