หลักสูตร Safety Awareness with in Organization จิตสำนึก ความปลอดภัยในองค์กร

บทนำ

อุบัติเหตุ คือ เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดจากการที่ไม่ได้คาดคิดไว้ล่วงหน้า หรือไม่ทราบล่วงหน้าหรือขาดการควบคุม แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีผลให้เกิดการบาดเจ็บ หรือความเจ็บป่วย หรือเสียชีวิต หรือเสียหายต่อทรัพย์สิน สภาพแวดล้อมในการทำงานหรือต่อสาธารณชน

ทุกอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นย่อมมีสาเหตุที่ทำให้เกิดเช่น

องค์ประกอบของการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่การทำงานมีมากมายหลายปัจจัยซึ่งสามารถจำแนกได้ดังต่อไปนี้

สิ่งเหล่านี้องค์กรสามารถลดหรือป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้โดยการสร้างความตระหนัก ผ่านการรับรู้ ทำให้เกิดความเข้าใจถึงเหตุและผล จนเกิด จิตสำนึกความปลอดภัย นำไปสู่การกระทำที่ปลอดภัยได้

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างทำให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงสถานการณ์ความปลอดภัย สาเหตุ และผลกระทบของอุบัติเหตุและมี จิตสำนึกความปลอดภัย ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

ระยะเวลาอบรม 1 วัน 09.00-16.30 น
หัวข้อฝึกอบรม

บทนำ
– สถานการณ์ด้าน ความปลอดภัย และเหตุการสูญเสียในอดีต
– ความหมายและคำจำกัดความด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน( Incident , Near miss, Accident)
– สาเหตุและความสูญเสียจากอุบัติเหตุ “ทฤษฎีโดมิโน”
– วงจรสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมในการทำงานและผู้ปฏิบัติงาน
 จิตสำนึกความปลอดภัย ในการทำงาน
– หลักการป้องกันควบคุมอันตราย
– กิจกรรมกลุ่ม 1 หามาตรการป้องกันที่แหล่งกำเนิด
– การจัดการ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสีย
– หลักการ 3 ข้อ
– กิจกรรมกลุ่ม 2 ทำอย่ำงไร ให้บรรลุเป้าหมายองค์กรร่วมกัน??
– การวิเคราะห์งานเพื่อ ความปลอดภัย
– ประโยชน์ของการวิเคราะห์งานเพื่อ ความปลอดภัย
– 7 ขั้นตอนการวิเคราะห์งานเพื่อจิตสำนึกความปลอดภัย
– กิจกรรมกลุ่ม 3 วิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
– Q&A

รูปแบบการบรรยาย
– บรรยายยกตัวอย่างประกอบคำบรรยาย และ กิจกรรมกลุ่ม

Total Page Visits: 1104 - Today Page Visits: 1