หลักสูตร RoHS 2.1 And REACH การควบคุมสารต้องห้าม

บทนำ

RoHS เป็นระเบียบการจำกัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ที่ส่งไปจำหน่ายยังสหภาพยุโรป เพื่อต้องการให้สินค้าปราศจากสารอันตราย อันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกับประเทศผู้ใช้สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ตะกั่ว, ปรอท, โครเมียม+6, โพลิโบรมิเนทไบฟินิล (PBB), โพลิโบรมิเนทไดฟินิลอีเทอร์(PBDE) และ แคดเมียม และเมื่อปลาย 2558 ได้เพิ่มสารต้องห้ามอีก 4 ชนิดคือ กลุ่มPhthalates ได้แก่ DEHP, BBP, DBP และ DIBP

ปัจจุบัน RoHS v2 เริ่มบังคับใช้ 3/1/13 คุมตั้งแต่นำเข้าตลาด นำเข้าชิ้นส่วนเพื่อนำไปผลิตต่อเพื่อการส่งออก (ไม่วางตลาด) จะถูกควบคุมด้วย และมีการปรับสารต้องห้ามเพิ่มอีก 4 สารซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2019 เป็น RoHS v2.1

REACH หรือกฎระเบียบว่าด้วยสารเคมีของสหภาพยุโรป ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2007 ว่าด้วยเรื่องการจดทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และการห้ามหรือจำกัดการผลิตหรือการใช้สารเคมี

R: Registration การจดทะเบียน
E: Evaluation การประเมินความเสี่ยง
A: Authorization การขออนุญาตใช้สารบางชนิด / ห้ามใช้สารบางชนิด
CH: Chemical สารเคมี
เนื้อความในกฎหมายแบ่งเป็น 15 บรรพ (Title) 141 มาตรา (Article) 17 ภาค (Annex) เพื่อใช้เป็นมาตรการในการควบคุมเคมีภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายในสหภาพยุโรป โดยมีแนวคิดหลักคือ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมและขึ้นทะเบียนสารเคมีตามระเบียบการของ RoHS v.2.1 And REACH
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าวอย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

ระยะเวลาอบรม 1 วัน 09.00-16.30 น
หัวข้อฝึกอบรม
หลักการและเหตุผล
– ระเบียบปฏิบัติ EuP (Energy using Product)
– เหตุผลของที่องค์กรต้องปฏิบัติตาม EU
Restriction of Hazardous Substances
– ระเบียบ RoHS คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร
– RoHS v2.1 เพิ่มสารต้องห้ามอะไร และบังคับใช้เมื่อไร
– คุณสมบัติของสารต้องห้าม 10 ชนิด และอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
– การจัดทำเอกสาร Technical ตามระบบ RoHS
– ข้อควรคำนึงในการเลือกใช้สารทดแทน
– การตรวจสอบปริมาณสารต้องห้าม
– ห้องปฎิบัติการทดสอบ
– วิธีการอ่านค่าผลการตรวจสอบ Test REPORT
– Workshop การอ่านผล “Test Report”
– แนวทางการควบคุมสารต้องห้ามในองค์กร
Registration Evaluation and Authorization of Chemicals
– REACH คืออะไร?
– วัตถุประสงค์ของ REACHและสาระสำคัญของ REACH
– สารเคมีที่ได้รับการยกเว้นตามกฏระเบียบ REACH
– ระยะเวลาการจดทะเบียน REACH
– Evaluation, Authorization, Restriction
– Q&A

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย 80% Workshop 20%

Total Page Visits: 1310 - Today Page Visits: 1