หลักสูตร CCCF : COMPLETELY CHECK COMPLETELY FIND OUT การตรวจสอบและการค้นหาแบบสมบูรณ์พร้อมทั้งกำจัดอย่างสมบูรณ์

บทนำ

อุบัติเหตุ คือ เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดจากการที่ไม่ได้คาดคิดไว้ล่วงหน้า หรือไม่ทราบล่วงหน้าหรือขาดการควบคุม แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีผลให้เกิดการบาดเจ็บ หรือความเจ็บป่วย หรือเสียชีวิต หรือเสียหายต่อทรัพย์สิน สภาพแวดล้อมในการทำงานหรือต่อสาธารณชน

ทุกอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นย่อมมีสาเหตุที่ทำให้เกิดเช่น

องค์ประกอบของการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่การทำงานมีมากมายหลายปัจจัยซึ่งสามารถจำแนกได้ดังต่อไปนี้

Completely Check Completely Find out : CCCF เป็นกิจกรรมส่งเสริมการลดความเสี่ยงจากอันตรายโดยการค้นหาและประเมินอันตรายเป็นกิจกรรมที่เกิดจากหลักปรัชญาความปลอดภัยของโตโยต้า (Toyota’s Basic Safety Philosophy) คือ “ความปลอดภัยเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่าง” ในการปฏิบัติงานด้วยการส่งเสริมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ ลดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการค้นหาอันตรายในพื้นที่ปฏิบัติงานของตนเองหรือวิธีปฏิบัติงานโดยใช้หลักการ “Genchi-Genbutsu” เป็นแนวทางสำคัญในการจัดการเรื่องความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและช่วยกันปรับปรุงแก้ไขให้อันตรายเหล่านั้นให้หมดไป และต้องการให้พนักงานตระหนักถึงการหยั่งรู้อันตราย Kiken Yoshi Training (KYT)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจความหมาย และการดำเนินกิจกรรม CCCFได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถค้นหาอันตรายพร้อมทั้งหาสาเหตุและแนวทางการป้องกันได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมCCCFเพื่อความปลอดภัยอย่างถูกต้อง
4. เพื่อส่งเสริมให้องค์กรสามารถนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการวางแผนงานด้านความปลอดภัย และปรับปรุง วิธีการทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้น และมีความปลอดภัยมากขึ้น
5. เพื่อส่งเสริมให้องค์กรมีวัฒนธรรมปลอดภัยที่ดี

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
แนวคิด ความปลอดภัย อุบัติเหตุ ความสูญเสีย และการป้องกัน
อุบัติเหตุ ความหมาย ความสำคัญของกิจกรรมCCCF
• ประโยชน์ของการดำเนินกิจกรรม CCCF
• เทคนิคการชี้บ่งอันตรายทั้ง 6 ประเภทของการดำเนินกิจกรรม CCCF
(1) อันตรายจากเครื่องจักร (Caught by Machine)
(2) อันตรายจากวัตถุหนักตกใส่ (Contact with Heavy Objects)
(3) อันตรายจากยานพาหนะ (Contact with Vehicles)
(4) อันตรายจากการตกจากที่สูง (Fall From high level)
(5) อันตรายจากกระแสไฟฟ้า (Electrocution)
(6) อื่นๆ (ความร้อน สารเคมี ) (Others)
• กิจกรรม WORKSHOP
• เทคนิคการประเมินอันตรายและการควบคุมอันตราย
• บทบาทหน้าที่ของพนักงานและผู้บริหารในการดำเนินกิจกรรม CCCF
• กิจกรรม Workshop
• การพัฒนาและการนำไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
• กรณีศึกษาต่างๆ ถาม-ตอบ และสรุป workshop
• การแลกเปลี่ยนความรู้ และตอบประเด็นปัญหา ข้อสงสัย

รูปแบบการอบรม
การฝึก อบรม CCCF นี้จะใช้ 3 วิธีการหลักได้แก่ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
1. การเรียนรู้แบบกลุ่ม (group learning) การแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกัน ฝึกการทำงานเป็นทีมและการรับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมงาน
2. การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning) เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode)ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม และระหว่างผู้อบรมด้วยกันเอง
– การสรุปทบทวนแนวคิดสำคัญและคำสำคัญต่าง ๆ (Key thoughts and key words)
– การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม (questioning)
– การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง
3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (action learning)เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ กระตุ้นการฝึกความคิดและการทำ
workshopสำหรับการ อบรม CCCF โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้

Total Page Visits: 2897 - Today Page Visits: 3