หลักสูตร AQL : Acceptance Sampling Techniques : MIL-STD-105E เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ

บทนำ
การควบคุมคุณภาพสำหรับการผลิตจำเป็นต้องมีการตรวจสินค้าในแต่ละขั้นตอน/กระบวนการ เพื่อตรวจสอบคุณภาพว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ การตรวจสอบถือว่าเป็นต้นทุนคุณภาพชนิดหนึ่ง ซึ่งบริษัทต้องแบกรับภาระนี้ การลดปริมาณการตรวจสอบจึงเป็นหนทางหนึ่งในการลดค่าใช้จ่าย
แนวคิดเรื่องต้นทุนด้านคุณภาพได้รับการกล่าวถึงเป็นครั้งแรกโดย Juran (คู่มือการควบคุมคุณภาพที่ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1951) และแนวคิดนี้ถูกใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเป็นหลัก ราคาของผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกัน (Philip Crosby) หรือต้นทุนที่มีคุณภาพไม่ดี (Joseph Juran) คำว่า ‘ต้นทุนคุณภาพ’ หมายถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพไม่ดี
ต้นทุนของคุณภาพประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ:
1 ค่าความล้มเหลวภายนอก ( External Failure Cost )
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องที่พบหลังจากลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการเช่นการประมวลผลข้อร้องเรียนจากลูกค้าผลตอบแทนของลูกค้าการอ้างสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าการเรียกคืนผลิตภัณฑ์
2 ค่าใช้จ่ายภายในล้มเหลว (Internal Failure Cost )
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องที่พบก่อนที่ลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการเช่นเศษซากการทดสอบใหม่การตรวจสอบซ้ำการทดสอบซ้ำการตรวจสอบวัสดุการปรับลดวัสดุ
3 การตรวจสอบ (ประเมิน) ต้นทุน (Inspection (appraisal) Cost)
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อกำหนดระดับของการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านคุณภาพ (การวัดการประเมินหรือการตรวจสอบ) เช่นการตรวจสอบการทดสอบกระบวนการหรือการตรวจสอบบริการการสอบเทียบเครื่องมือวัดและทดสอบ
4 ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน (Prevention Cost)
คุณภาพต่ำเช่นการทบทวนผลิตภัณฑ์ใหม่การวางแผนคุณภาพการสำรวจซัพพลายเออร์การทบทวนกระบวนการทีมปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรม

เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ Acceptance Sampling Techniques : AQL  MIL-STD-105-E เป็นมาตรฐานที่จัดทำเพื่อใช้เป็นวิธีการและแผนในการชักสิ่งตัวอย่าง จากล็อตหรือแบช เพื่อการตรวจสอบแบบเชิงคุณภาพ ซึ่งหมายถึง การตรวจสอบเพียงเพื่อระบุว่า หน่วยผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการตรวจเป็นผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องหรือไม่ หรือเพื่อบ่งชี้ถึงจำนวนข้อบกพร่องในหน่วยผลิตภัณฑ์ เมื่อเปรียบเทียบกับคุณลักษณะที่กำหนดเท่านั้น
ตัวอย่างตาราง
ตารางแผนการสุ่มตรวจเพื่อการยอมรับมีหลายรูปแบบและหลายระดับผู้ที่ประยุกต์ใช้จะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเลือกใช้และการเปลี่ยนแปลงแผนการสุ่มตรวจโดยอาจอาศัยหลักการดังนี้
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก อบรม AQL เข้าใจหลักความสำคัญและความจำเป็นของการใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ Acceptance Sampling Techniques : AQL
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก อบรม AQL เข้าใจ เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ Acceptance Sampling Techniques : AQL เพื่อการยอมรับโดยใช้ ตาราง MIL-STD-105-E

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงาน
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น
กำหนดการอบรม 1 วัน 09.00-16.30

หัวข้อสัมมนา
บทนำ
– ต้นทุนคุณภาพในการผลิต
– PAF Model เพื่อการวิเคราะห์ COQ และขั้นตอนการวิเคราะห์ COQ
– ต้นทุนของการป้องกัน (Prevention Cost, P)
– ต้นทุนของการตรวจสอบ (Appraisal Cost, A)
– ต้นทุนของความบกพร่องด้านคุณภาพ (Failure Cost, F)
เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ ( Acceptance Sampling Techniques : AQL )
– ประเภทการตรวจสอบคุณภาพเพื่อการยอมรับ
– ความหมายและหลักการของการชักตัวอย่าง
– MIL-STD-105-E คืออะไร , ประเภทของแผน AQL
1. แผนการชักสิ่งตัวอย่างเชิงเดียว
2. แผนการชักสิ่งตัวอย่างเชิงคู่
3. แผนการชักสิ่งตัวอย่างหลายเชิง
– ความแตกต่างด้านปัจจัยการจัดการของแผนการชักตัวอย่างแต่ละประเภท
– ประเภทความเข้มงวด 3 ระดับของ MIL-STD-105-E
– กฎการสับเปลี่ยนระดับความเข้มงวด
– ขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อเลือกแผนการสุ่ม
– Workshop
– การประเมินแผนการชักตัวอย่างจากเส้น OC
– Workshop
– วิธีการใช้แผน AQL MIL-STD-105-E ในกระบวนการ
– Q&A

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย 60% Workshop 40%

 

Total Page Visits: 2832 - Today Page Visits: 1