หลักสูตร TQM : Total Quality Management การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 1 วัน

บทนำ
ในสภาวะการปัจจุบันที่การแข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น องค์กรธุรกิจต่างๆจึงต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มที่จะใช้แนวคิดการจัดการสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการบริหารและการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น แนวคิดการบริหารที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน คือ การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร Total Quality Management TQM  (JUSE , คณะกรรมการ Deming Prize) ได้ให้ความหมายว่า “กิจกรรมที่เป็นระบบ ( Systematic Activities ) ที่บริษัทดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าผ่านสินค้าและบริการด้วยราคาและเวลาส่งมอบที่เหมาะสม”

การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร Total Quality Management : TQM มาจากคำว่า TQC (Total Quality Control) ของญี่ปุ่น หรือบางทีญี่ปุ่นก็เรียกว่า “CWQC” (Company-Wide Quality Control) ในญี่ปุ่นสับสนกับ คำว่า QC ควบคุมคุณภาพ เมื่อใช้เป็นภาษาญี่ปุ่นกลับแปลว่า ‘ฮินชิทสุ คันริ’ ซึ่งหมายถึง QM บริหารคุณภาพ ทำให้ทุกวันนี้ทั่วโลกรู้จักหลักการบริหารชนิดนี้ในนาม การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร Total Quality Management TQM


การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร Total Quality Management TQM มีแนวทางการเริ่มหลายแบบขึ้นอยู่กับปัญหาที่พบ ณ ช่วงนั่นๆที่เริ่มว่ามีปัญหาใดสำคัญ สำหรับองค์กรที่ยังไม่มีระบบอะไรเลยอาจยากที่จะนำ TQM เข้ามาบูรณการได้จึงมักแนะนำให้เริ่มจาก Bottom up Activities และให้การศึกษาควบคู่กันไป แต่ในกรณีที่องค์กรมีความพร้อมแล้ว อาจเริ่มจาก Cross Functional Management เพื่อสถาปนากระบวนการทางธุรกิจในภาพรวมรวมก่อน และค่อยกระจายหน้าที่งานไปในแต่ละฝ่ายโดยทำ Daily Management หลักจากนั้นควรมีการทบทวนเป้าหมายการบริหารองค์กรอย่างต่อเนื่องและนำไปสู่การปฏิบัติโดย Policy Management

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร TQM  เข้าใจแนวคิดและหลักการรวมถึง Concept , Techniques, Vehicle และแนวทางการติดตั้ง TQM ในองค์กร

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม  1 วัน 09.00-16.30
หัวข้อหลักสูตร
บทนำ

– การดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน
– แนวคิดและหลักการและดัชนีชี้วัดของ TQM
– องค์ประกอบของ TQM HOUSE MODEL BY KANO
แนวคิด (Concepts)
* Market In , Next Process ,PDCA , Fact & Data , Process Orientation , Standardization , Prevention
เทคนิควิธีการ (Techniques)
* QC 7 Tools
* New QC 7 Tools
* เทคนิคทางสถิติ อื่นๆ
ยานพาหนะ (Vehicles)
* กิจกรรมจากล่างสู่บน 5ส , QCC , KAIZEN
* การบริหารข้ามสายงาน Cross functional Management
* บริหารงานประจำวัน Daily Management
* การบริหารตามนโยบาย Policy Management
– Q&A

รูปแบบการอบรม
หลักสูตร TQM  บรรยายสร้างความเข้าใจแนวทางพัฒนาระบบ

Total Page Visits: 1585 - Today Page Visits: 1