หลักสูตร QCC : Quality Control Circle กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ 1 วัน Workshop step 0-4

บทนำ
ทุกกิจกรรมมีการใช้ปัจจัยสำหรับการผลิต เช่น คน เครื่องจักรอุปกรณ์ วิธีการ วัตถุดิบ และสภาพแวดล้อม
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ใช้เพื่อสำหรับการเพิ่มผลลิตซึ่งจะต้องทำงานร่วมกันอย่างเหมาะสม แต่ปัญหาที่พบไม่มีปัจจัยใดที่จะมีสภาพที่สมบูรณ์ได้ตลอด จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้นในการปฏิบัติงาน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อทำให้สภาพการทำงานเป็นปกติ
Quality Control Circle ( QCC ) คือ “กลุ่มย่อยของพนักงานระดับปฏิบัติการ รวมตัวกันเพื่อทำการปรับปรุงและรักษาระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบริการและอื่น ๆ ที่ตนรับผิดชอบ โดยใช้หลักการและเทคนิคการควบคุมคุณภาพและอื่น ๆ โดยแสดงความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองรวมทั้งพัฒนาทีมงานระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกัน”

จุดประสงค์ของการทำ QCC :
มุ่งพัฒนาความสามารถของสมาชิกและบรรลุความถูกต้องด้วยตนเอง ทำให้สถานที่ทำงานน่ารื่นรมย์และน่าพอใจยิ่งขึ้น ปรับปรุงความพอใจของลูกค้า และ ทำให้การบริหารงานขององค์กรดีขึ้น ผ่านการมีส่วนร่วมและการเคารพความคิดเห็นของพนักงาน
ประวัติความเป็นมา QCC

แหล่งความรู้ด้านขั้นตอนและเครื่องมือ

ปัจจุบันหลายๆองค์กรทั่วโลกได้ให้การยอมรับว่ากิจกรรม QCC นี้เป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยในการยกระดับการบริหารงานขององค์กรได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นการปรับปรุงโดยตัวผู้ปฏิบัติงานที่หน้างานเอง จึงทำให้ผลงานที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงสามารถรักษาสภาพได้และดีขึ้นแต่ปัญหาที่พบในการทำกิจกรรมของแต่ละองค์กรก็ย่อมแตกต่างกันไป

วัตถุประสงค์
– เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบแนวคิดและหลักการของกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ
– เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ บูรณาการ กิจกรรม QCC ในการทำงานขององค์กรโดยทราบรายละเอียดแผนงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม
– เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรายการดำเนินกิจกรรม QCC 7 ขั้นตอนและมีทักษะในการดำเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานที่ตนรับผิดชอบ

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

ระยะเวลาอบรม 1 วัน 09.00-16.30 น
หัวข้อฝึกอบรม

บทนำ
– ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำธุรกิจ
– หลักการบริหารงานพื้นฐาน
– ปัญหาและมุมมองของการเกิด/แก้ไขปัญหา
หลักการและแนวคิด
– QCC คืออะไร , จุดประสงค์และนิยามของ QCC
– แนวคิดพื้นฐาน 5 ประการสู่การดำเนินการ QCC
– กลไก สู่การดำเนินการ QCC
– ประโยชน์ 3 ด้านของ QCC
– แผนส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม QCC
– โครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่
– การกำหนดนโยบายส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม QC
– หัวข้ออบรมให้ความรู้พื้นฐานสำหรับกลุ่ม QC
QCC 7 Step and QC 7 Tools
– ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC ของ JUSE กับ JSA
– เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด
* STEP 0 การจัดตั้งกลุ่ม QCC และการจดทะเบียนกลุ่ม QCC
– 3 หลักการที่จะเริ่มกลุ่ม QC ในบริษัท
– หลักการพื้นฐานในการตั้งกลุ่ม QC
– หลักการการเลือกผู้นำกลุ่มและหน้าที่ของหัวหน้าและสมาชิก
– การจัดประชุมกลุ่ม
* STEP 1 การเลือกหัวข้อปรับปรุง
– ตรวจสอบถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตนเอง
– ระบุและรวบรวมรายการของปัญหา
– ประเมินคัดเลือกหัวข้อปัญหาจากตารางประเมินแบบต่างๆ
– ตาราง knowledge matrix ประเมินหัวข้อที่ส่งเสริมความรู้
* STEP 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันและตั้งเป้าหมาย
– การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดอาการของปัญหาในปัจจุบัน
– การจัดลำดับความสำคัญของอาการโดยกราฟพาเรโต
– วิธีการตั้งเป้าหมายจากสูตรแบบต่างๆ
– การพยากรณ์ค่าในอนาคตโดยใช้ linear trend model
 * STEP 3 วางแผนกิจกรรมแบ่งบทบาทหน้าที่
– เทคนิคการวางแผนการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม
* STEP 4 วิเคราะห์สาเหตุ
– การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและการให้คะแนนความสำคัญของสาเหตุ
– WHY-WHY ANALYSIS , ผังเหตุและผล
– วิธีการยืนยันสาเหตุของปัญหา
* STEP 5 พิจารณาและกำหนดมาตรการแก้ไขและแผนการดำเนินงาน/การดำเนินการตามมาตรการ
– การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
– การประเมินวิธีแก้ไขจากตารางประเมินค่า
– การจัดทำแผนการดำเนินการแก้ไข
– การดำเนินการแก้ไข
* STEP 6 ตรวจสอบผลลัพธ์
– การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด
– การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย
* STEP 7 การจัดทำมาตรฐาน
– การจัดทำมาตรฐานและกำหนดจุดควบคุม
– การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด
– การยืนยันผลการรักษาสภาพ
– การระบุกิจกรรมเรื่องต่อไป

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย 30% Workshop 70%
– ทำกิจกรรมผ่านชุด WORKSHOP ที่สถาบันจัดเตรียมให้ ตั้งแต่ Step 0- Step4
– ทุกกลุ่มเสนอผลการดำเนินกิจกรรม QCC จาก WORKSHOP
– ใช้หลักการระดมสมองและร่วมการดำเนินกิจกรรมเสมือนจริง

 

Total Page Visits: 1454 - Today Page Visits: 3