หลักสูตร QCC Leader Techniques เทคนิคการเป็นผู้นำกลุ่ม QCC สำหรับหัวหน้างานและพนักงาน

บทนำ
ทุกกิจกรรมมีการใช้ปัจจัยสำหรับการผลิต เช่น คน เครื่องจักรอุปกรณ์ วิธีการ วัตถุดิบ และสภาพแวดล้อม
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ใช้เพื่อสำหรับการเพิ่มผลลิตซึ่งจะต้องทำงานร่วมกันอย่างเหมาะสม แต่ปัญหาที่พบไม่มีปัจจัยใดที่จะมีสภาพที่สมบูรณ์ได้ตลอด จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้นในการปฏิบัติงาน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อทำให้สภาพการทำงานเป็นปกติ
Quality Control Circle ( QCC ) คือ “กลุ่มย่อยของพนักงานระดับปฏิบัติการ รวมตัวกันเพื่อทำการปรับปรุงและรักษาระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบริการและอื่น ๆ ที่ตนรับผิดชอบ โดยใช้หลักการและเทคนิคการควบคุมคุณภาพและอื่น ๆ โดยแสดงความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองรวมทั้งพัฒนาทีมงานระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกัน”

จุดประสงค์ของการทำ QCC :
มุ่งพัฒนาความสามารถของสมาชิกและบรรลุความถูกต้องด้วยตนเอง ทำให้สถานที่ทำงานน่ารื่นรมย์และน่าพอใจยิ่งขึ้น ปรับปรุงความพอใจของลูกค้า และ ทำให้การบริหารงานขององค์กรดีขึ้น ผ่านการมีส่วนร่วมและการเคารพความคิดเห็นของพนักงาน
ประวัติความเป็นมา QCC

แหล่งความรู้ด้านขั้นตอนและเครื่องมือ

ปัจจุบันหลายๆองค์กรทั่วโลกได้ให้การยอมรับว่ากิจกรรม QCC นี้เป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยในการยกระดับการบริหารงานขององค์กรได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นการปรับปรุงโดยตัวผู้ปฏิบัติงานที่หน้างานเอง จึงทำให้ผลงานที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงสามารถรักษาสภาพได้และดีขึ้นแต่ปัญหาที่พบในการทำกิจกรรมของแต่ละองค์กรก็ย่อมแตกต่างกันไป
โดยการทำกิจกรรม QCC ทีมงานจะได้รับความรู้ ผ่านขั้นตอนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และ การแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันในกลุ่ม
เพื่อทำให้เกิดความก้าวหน้าอย่างถูกต้องตามเป้าหมายของการดำเนินกิจกรรม หัวหน้ากลุ่มจำเป็นต้องมีความรู้และความสามารถในการนำพากลุ่มให้สามารถดำเนินกิจกรรมไปได้อย่างถูกต้อง มีการบริหารและการติดตามผลที่ดี

บทบาทหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่ม
(1)บริหารการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม
– เป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มเช่น การดำเนินงาน , การประชุม , การติดตามผล
– แสดงความคิดเห็น/สรุปแนวทางการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ( ไม่ใช่สั่งการหรือชี้นำ )
– กำหนดหน้าที่และให้สมาชิกกลุ่ม QC ทำกิจกรรมให้เกิดความก้าวหน้าโดยความสมัครใจ
– จัดการให้กลุ่มมีสภาพแวดล้อมในการทำกิจกรรมที่น่ารื่นรมย์ สดใสร่าเริง มีความกระปี้กระเปร่าและกระฉับกระเฉง
(2) ให้การศึกษาและ แสดงความคิดเห็นแก่สมาชิก
– ขั้นตอนและเครื่องมือสำหรับการดำเนินกิจกรรม
– พัฒนาผู้นำกลุ่มรุ่นถัดไป
(3) ติดตามผลความคืบหน้า /ประสานงานเพื่อจัดการปัญหา
– ติดตามประเมินผลการดำเนินการแต่ละขั้นตอน
– ประสานงานในทีมและนอกทีม เพื่ออำนวยความสะดวกและจัดการปัญหาที่พบ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ผู้นำกลุ่ม QCC ( QCC Leader Techniques ) บทบาทหน้าที่ และการบริหารการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม และการติดตามประเมินผลในแต่ละขั้นตอน

กลุ่มเป้าหมาย :
หัวหน้ากลุ่มและสมาชิก
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

ระยะเวลาอบรม 1 วัน 09.00-16.30 น
หัวข้อฝึกอบรม

บทนำ
– ทบทวนจุดมุ่งหมายของ QCC และ กลไก สู่การดำเนินการ QCC
– แนวคิดที่ชี้วัดกิจกรรม QCC 3ด้าน กับรายละเอียดการประเมินระดับกลุ่ม 10 ข้อ
– เป้าหมายของผู้นำกลุ่ม QCC
 ผู้นำกลุ่ม
– หน้าที่ของและคุณสมบัติผู้นำกลุ่ม QCC
– รูปแบบการนำในกิจกรรม QCC
การพัฒนาทีมงาน
– ประเด็นเป้าหมายที่ต้องการให้สำเร็จ 3 ประการ ( Y1,Y2,Y3)
หน้าที่ผู้นำก่อนการประชุม Check
– การประสานงาน และตรวจความพร้อมก่อนการประชุม
หน้าที่ผู้นำก่อนระหว่างการประชุม Action
– การชี้แจงก่อนการประชุม
– การระดมสมอง
– แผนภูมิการจัดกลุ่มความคิด (Affinity Diagram) เครื่องมือระดมสมอง
หน้าที่ผู้นำก่อนการปิดการประชุมPlan
– การสรุปผลการประชุม
– การบ่งชี้ปัญหาที่พบในการประชุม
– การมอบหมายงาน
– การขอความช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชา
– การนัดหมายครั้งถัดไป
หน้าที่ผู้นำหลังการประชุม Do
– การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ร่วมงาน หัวหน้างาน
– ประเด็นเป้าหมายที่ต้องการให้สำเร็จ 6 ประการ ( X1,X2,X3,X4,X5,Y1)
– การดำเนินการตามมติที่ประชุม
– แหล่งความรู้ด้านขั้นตอนและเครื่องมือ
– การให้ความรู้สมาชิกทีมโดยผู้นำ
การติดตามประเมินผลสำหรับหัวหน้ากลุ่ม

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย 30% Workshop 70%
– Workshop จับกลุ่มและร่วมประเมินผลงานของกลุ่มอื่นโดยใช้ Form ประเมินผลที่สถาบันจัดเตรียมให้

Total Page Visits: 1087 - Today Page Visits: 1