หลักสูตร QCC Facilitator การส่งเสริมการทำ กิจกรรม QCC สำหรับหน่วยงานส่งเสริม

บทนำ
ทุกกิจกรรมมีการใช้ปัจจัยสำหรับการผลิต เช่น คน เครื่องจักรอุปกรณ์ วิธีการ วัตถุดิบ และสภาพแวดล้อม
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ใช้เพื่อสำหรับการเพิ่มผลลิตซึ่งจะต้องทำงานร่วมกันอย่างเหมาะสม แต่ปัญหาที่พบไม่มีปัจจัยใดที่จะมีสภาพที่สมบูรณ์ได้ตลอด จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้นในการปฏิบัติงาน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อทำให้สภาพการทำงานเป็นปกติ
Quality Control Circle ( QCC ) คือ “กลุ่มย่อยของพนักงานระดับปฏิบัติการ รวมตัวกันเพื่อทำการปรับปรุงและรักษาระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบริการและอื่น ๆ ที่ตนรับผิดชอบ โดยใช้หลักการและเทคนิคการควบคุมคุณภาพและอื่น ๆ โดยแสดงความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองรวมทั้งพัฒนาทีมงานระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกัน”

จุดประสงค์ของการทำ QCC :
มุ่งพัฒนาความสามารถของสมาชิกและบรรลุความถูกต้องด้วยตนเอง ทำให้สถานที่ทำงานน่ารื่นรมย์และน่าพอใจยิ่งขึ้น ปรับปรุงความพอใจของลูกค้า และ ทำให้การบริหารงานขององค์กรดีขึ้น ผ่านการมีส่วนร่วมและการเคารพความคิดเห็นของพนักงาน
ประวัติความเป็นมา QCC

แหล่งความรู้ด้านขั้นตอนและเครื่องมือ

ปัจจุบันหลายๆองค์กรทั่วโลกได้ให้การยอมรับว่ากิจกรรม QCC นี้เป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยในการยกระดับการบริหารงานขององค์กรได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นการปรับปรุงโดยตัวผู้ปฏิบัติงานที่หน้างานเอง จึงทำให้ผลงานที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงสามารถรักษาสภาพได้และดีขึ้นแต่ปัญหาที่พบในการทำกิจกรรมของแต่ละองค์กรก็ย่อมแตกต่างกันไป

โดยการทำกิจกรรม QCC ทีมงานจะได้รับความรู้ ผ่านขั้นตอนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และ การแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันในกลุ่ม
เพื่อทำให้เกิดความก้าวหน้าอย่างถูกต้องตามเป้าหมายของการดำเนินกิจกรรม ทุกๆองค์กรจึงได้มีการแต่งตั้ง “หน่วยงานส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ (QCC Facilitator)” ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ดังนี้
1. ร่างกฎเกณฑ์การดำเนินกิจกรรม และ แผนการดำเนินกิจกรรมทั่วทั้งองค์กร
2. สื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างแรงกระตุ้น
3. จัดให้มีการศึกษาฝึกอบรม ความรู้ที่เกี่ยวกับขั้นตอน , เครื่องมือ , การบริหารทีมงาน
4. จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการทำกิจกรรม
5. ประเมินผลและติดตามความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรมแต่ละกลุ่ม
6. ประเมินผลหลังทำกิจกรรมและกำหนดแผนการส่งเสริมในอนาคต

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้ทำหน้าที่ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมมีความรู้และทักษะในการดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม ทั้งในระหว่างดำเนินกิจกรรม และหลังการดำเนินกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ (QCC Facilitator) ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมมาแล้วไม่ตำกว่า 5 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

ระยะเวลาอบรม 1 วัน 09.00-16.30 น
หัวข้อฝึกอบรม
บทนำ
– กระบวนการก่อเกิดกลุ่มและเป้าหมาย 3 ประการของ QCC
– ปัญหาและสาเหตุส่วนใหญ่ในการดำเนินกิจกรรม QCC ของกลุ่ม
– แนวทางการส่งเสริมในแต่ละสาเหตุ
– การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้
– การฝึกอบรม
– การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม
 QCC Facilitator
– หน้าที่และคุณสมบัติของทีมส่งเสริม
การติดตามประเมินผลดำเนินกิจกรรมในครั้งที่ผ่านมา
– การบ่งชี้ปัญหาของกลุ่มการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา
– Workshop บ่งชี้ปัญหาของกิจกรรม
– การจัดทำแผนส่งเสริมก่อนการดำเนินกิจกรรม
– Workshop แผนส่งเสริมป้องกันปัญหา
การติดตามประเมินผลในระหว่างการดำเนินกิจกรรม
– การบ่งชี้ปัญหาของกลุ่มระหว่างการดำเนินกิจกรรม
– Workshop กำหนดแนวทางการส่งเสริม/การส่งเสริมเพื่อจัดการปัญหา
– การติดตามประเมินผลหลังการส่งเสริม
– Q&A

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย 30% Workshop 70%

ส่งที่องค์กรต้องเตรียม
1. แผนการส่งเสริมกิจกรรมขององค์กร และ แผนการดำเนินกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม ( Step 3 ) ใช้สำหรับ Workshop 1
2. ผลการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม และบันทึกการประชุมทั้งหมดของทีม ใช้สำหรับ Workshop 2
3. แบบประเมิน 3 มิติ ของกิจกรรม QCC และแบบประเมินตนเองของกลุ่มหลังทำกิจกรรม ใช้สำหรับ Workshop 3

Total Page Visits: 1066 - Today Page Visits: 1