หลักสูตร Process Audit & Product Audit For IATF16949:2016 1วัน เน้น Workshop

บทนำ

การตรวจประเมินเป็นกระบวนการหนึ่งที่ถูกระบุไว้ในข้อกำหนดของระบบบริหารเพื่อทำให้องค์กรได้มีกิจกรรมการตรวจประเมินเพื่อ
• เพื่อให้ทราบถึงสภาวะและสืบหาบ่งชี้ต้นเหตุของปัญหาในระบบบริหารคุณภาพสำหรับการปรับปรุงแก้ไข
• เพื่อป้อนรายงานผลที่ถูกต้องต่อฝ่ายบริหารในเรื่องของผลการนำเอาระบบไปใช้
• เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ IATF16949 และได้การรับรองจากการตรวจโดยบุคคลที่ 3 ( CB )
ทราบความสอดคล้องของการดำเนินงานกับ
1) ข้อกำหนดของระบบการจัดการคุณภาพขององค์กรหรือไม่
2) ข้อกำหนดของมาตรฐานสากลฉบับนี้หรือไม่
ในกระบวนการตรวจประเมินมี ISO19011 ได้มีการระบุกระบวนการตรวจประเมินเพื่อให้ทุกองค์กรใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการตรวจให้มีประสิทธิภาพสามารถประเมินและค้นพบปัญหาได้กระบวนการภาพรวมได้ถูกอธิบายไว้ในภาพ

การวางแผนการตรวจจะเป็นการตรวจเป็นกระบวนการตามสถานะความสำคัญและผลการตรวจครั้งที่ผ่านมา

การวิเคราะห์กระบวนการโดยใช้หลักการของ Turtle Diagram จึงทำให้การตรวจมีความละเอียดมากในแต่ละกระบวนการ
  การเข้าตรวจประเมินที่หน้างานทีมผู้ตรวจ Process Audit & Product Audit นั้นจะต้องมีความพร้อมและความเข้าใจในกระบวนการตรวจประเมินซึ่งไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถตรวจประเมินได้ทุกกระบวนการดังนี้ผู็ตรวจจึงต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานที่ดี
  สามารถปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมในระหว่างการตรวจประเมิน Process Audit & Product Audit ซึ่งอาจจะเจอเหตุการณ์มากมายที่เป็นอุปสรรคในการตรวจเช่น

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจขั้นตอนการตรวจประเมินและสามารถดำเนินการตรวจประเมินเพื่อทำให้สามารถทราบสถานะของการดำเนินการตามระบบบริหาร IATF16949 ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ง Process Audit & Product Audit

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

ระยะเวลาอบรม 1 วัน 09.00-16.30 น
หัวข้อฝึกอบรม
– วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน Process Audit & Product Audit
– ข้อกำหนด IATF16949:2016 ที่เกี่ยวข้องกับ Process Audit & Product Audit
– ผู้เกี่ยวข้องกับการตรวจ Process Audit & Product Audit
– ขั้นตอนในการตรวจติดตาม
* การกำหนดทีมผู้ตรวจติดตาม
* การทบทวนเอกสาร PPAP
* การวางแผนการตรวจติดตาม WORK SHOP
* การจัดทำ Check List แบบ Turtle Diagram , WORK SHOP
* เทคนิคการตรวจ Process Audit & Product Audit
* เทคนิคการบันทึกผลการตรวจติดตาม
* WORK SHOP ตรวจติดตามหน้างาน
* การวิเคราะห์สิ่งที่ตรวจพบและการเขียนใบ CAR
– Q&A

เอกสารเฉพาะที่ลูกค้าต้องจัดเตรียม
การตรวจ Process & Product เตรียมชุดPPAP ของผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิต ณ วันอบรมและแผนการส่งมอบวัตถุดิบ การผลิต และการส่งมอบสินค้า
REMARK รายการที่ 1,2 ให้จัดเตรียม 6 ชุด ( 1ชุด=5คน )

Total Page Visits: 1128 - Today Page Visits: 1