หลักสูตร Kanban System ระบบ คัมบัง ( ภาคทฤษฏี+Workshop )

บทนำ

Inventory ถือเป็นความสูญเปล่าตัวการสำคัญในกระบวนการผลิต การผลิตตามความต้องการของลูกค้าจึงเป็นตัวควบคุมความสูญเปล่าที่เกิดจากสินค้าระหว่างการผลิต และสินค้าคงคลัง แต่การจะผลิตเฉพาะจำนวนที่ลูกค้าต้องการ สินค้าที่ต้องการ และในเวลาที่ลูกค้าต้องการนั้นถือเป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งจะสามารถช่วยในการลดการผลิตมากเกินความจำเป็น (Over Production) จนเกิดเป็นสินค้าคงคลัง (Inventory) ขึ้น

ระบบการผลิตแบบดึง Pull Production System คือ ระบบที่ผลิตตามความต้องการของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงๆ ไม่ใช่เกิดจากการพยากรณ์ เป็นระบบที่เริ่มต้นจากลูกค้าดึงสิ้นค้าจากระบบเป็นขั้นตอนแรก หลังจากนั้นกระบวนการผลิตที่ถูกดึงสิ้นค้าไปจะเริ่มต้นไปดึงชิ้นงานจากกระบวนการก่อนหน้า ในเวลาที่ต้องการ และปริมาณที่ต้องการ เครื่องมือที่ใช้เป็นสัญญาณการสั่งผลิตนั้นคือ
ระบบคัมบัง Kanban System นั่นเอง ทำหน้าที่บอกให้พนักงาน ทำการผลิต โดยบอกทั้ง จำนวน เวลา และสถานที่ที่จะส่ง ฯลฯ สัญญาณอาจอยู่ในรูปของแสง เสียง บัตรคัมบัง ภาชนะคัมบัง สื่ออิเลคโทรนิค Barcode ซึ่งสัญญาณที่ดีต้องมีคุณสมบัติดังนี้ เข้าใจง่าย ไม่สับสน , มีข้อมูลอย่างเพียงพอ , ต้องเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติปราศจากคำสั่งใด ๆ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการ อบรมสัมมนาเข้าใจแนวคิดระบบการผลิตแบบดึง
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการ อบรมสัมมนาได้เข้าใจความหมาย หน้าที่ประโยชน์ และของ คัมบัง Kanban
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาเข้าใจหลักการคำนวณจำนวนคัมบัง กฎของคัมบัง และประเภทของระบบ คัมบัง Kanban

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
กำหนดการอบรม
– TPS/LEAN HOUSE
– แนวคิดระบบการผลิตแบบผลัก (Push Production System) และแบบดึง Pull System
– ความแตกต่างระหว่าง Push & Pull Production System
– การปรับเรียบการผลิต Leveling Production
– ความหมาย หน้าที่และประโยชน์ของ ระบบคัมบัง Kanban
– ประเภทของคัมบังKanban และ ตัวอย่างของคัมบัง
• ระบบคัมบังแบบ 1 Bin
• ระบบคัมบังแบบ 2 Bin
• ระบบคัมบังแบบ Multi Bin
– กฎของคัมบังKanban
– การคำนวณจำนวน คัมบังKanban
– ขั้นตอนการสร้างคัมบังอย่างมีประสิทธิผล
ขั้นตอนที่ 1 : วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
ขั้นตอนที่ 2 : วิเคราะห์กำลังการผลิต
ขั้นตอนที่ 3 : คำนวณหาจำนวน คัมบัง Kanban
ขั้นตอนที่ 4 : คำนวณหา Run line
– Q&A

รูปแบบการอบรม : บรรยาย30% / ฝึกปฏิบัติ Workshop 70%
สิ่งที่บริษัทที่เข้าอบรมต้องจัดเตรียม : โต๊ะสำหรับทำ Workshop 4 ชุด , กระดานสำหรับเขียนบรรยาย , เครื่องคิดเลข

Total Page Visits: 1141 - Today Page Visits: 3