หลักสูตร Happy Workplace & Work Life Balance การสร้างความสุขในสถานที่ทำงาน และการทำงานให้มีความสุข

บทนำ
มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิต มีความคิด และความรู้สึก ซึ่งอาจแตกต่างกันไปเนื่องจากปัจเจกบุคคลที่มีพื้นฐานที่ต่างกัน และอีกทั้งมนุษย์ยังเป็นสัตว์สังคม ที่ต้องอาศัยอยู่ร่วมกันในสภาพแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่ง สภาพการในพื้นที่ที่นั้นย่อมเป็นปัจจัยให้มนุษย์ เกิดความคิดและความรู้สึก ที่อาจทำให้เกิดทั้งความทุกข์และความสุขได้ แต่เมื่อเกิดความทุกข์ ก็ย่อมเกิดความความคิดและการกระทำที่ไม่ดี ซึ่งย่อมเป็นผลทำให้การดำรงชีวิตแย่ลง

ในแต่ละองค์กรย่อมมีมนุษย์ที่ทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะซึ่งอาจมีปัญหาบ้างที่เกิดขึ้นในการทำงาน ที่อาจเกิดจากวิธีการ เครื่องจักร หรือคน ซึ่งเราต้องรับมืออยู่ตลอดเวลาในช่วงของการทำงาน
การพยายามหามุมมองที่แตกต่างออกไปจากมุมมองปกติที่เราเคยมองให้เป็นบวก ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราเองและเป็นประโยชน์กับชีวิตของคนอื่นด้วย เนื่องจาก
ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจ สังคม จะสังเกตได้ว่ามีสิ่งที่สับสนวุ่นวายเกิดขึ้นกับในชีวิตของเรามากมาย ไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน ชีวิตในการอยู่ร่วมกันในสังคม ตลอดจนชีวิตที่อยู่รอบ ๆ ข้างล้วนทำให้ตัวเราขาดความสุข เกิดความเครียด แล้วเราจะคิดอย่างไรที่จะทำให้ตัวเราเองมีความสุขเพิ่มขึ้น หรือทำให้ไม่ทุกข์มากขึ้นไปกว่านี้…คือจะทำอย่างไรให้ทุกข์ลดน้อยลง…
สิ่งสำคัญ คือเป้าหมายของชีวิต เมื่อกำหนดเป้าหมายแล้ว สิ่งที่สำคัญ คือ “วันนี้คุณทำอะไรเพื่อความสำเร็จของเป้าหมายหรือยัง”

การมองในเชิงบวก หมายถึง การพยายามหามุมมองที่แตกต่างออกไปจากมุมมองปกติที่เราเคยมองให้เป็นบวก ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราเองและเป็นประโยชน์กับชีวิตของคนอื่นด้วย
“ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ภายนอก แต่ขึ้นอยู่กับ วิธีคิด และวิธีที่คุณมอง” เช่น
• คนทุกคนมีเหตุผลในการทำสิ่งต่าง ๆ เสมอ
• ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้…แต่ทุกปัญหาแก้ไขได้
• สิ่งร้าย ๆ จะมาพร้อมกับสิ่งดี ๆ เสมอ
• ถนนบางสายไกลหน่อย แต่ก็ยังมีวันถึง
• ฝันร้ายเป็นแค่ความฝัน ความจริงก็คือความจริง

แนวคิดการสร้างองค์กรแห่งความสุข 8 ประการ
– Happy Body (สุขภาพดี) มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ
– Happy Heart (น้ำใจงาม) มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน
– Happy Family (ครอบครัวดี) มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง
– Happy Money (ปลอดหนี้) มีเงินรู้จักเก็บ รู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้
– Happy Brain (หาความรู้) การศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเองตลอดเวลา
– Happy Relax (ผ่อนคลาย) รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต
– Happy Soul (ทางสงบ) มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต ความเชื่อ ความศรัทธา หนทางแห่งอิสรภาพ ของจิตใจ สมอง และร่างกาย
– Happy Society (สังคมดี) มีความรักสามัคคี เอื้อเฟื้อต่อชุมชนที่ตนทำงานและที่พักอาศัย

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจตนเอง และเป้าหมายของชีวิต และเหตุผลของการทำงานและเข้าใจสภาพแวดล้อมของการทำงานที่อาจทำให้เกิดความทุกข์และวิธีการรับมือเพื่อให้ตนเองมีความสุขในการทำงาน แนวคิดการสร้างองค์กรแห่งความสุข 8 ประการ และการปฏิบัติต่อผู้อื่นจนทำให้สภาพแวดล้อมของการทำงานเป็นสุข

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน /รุ่น

กำหนดการอบรม
บทนำ
– ท่านเข้ามาทำงานที่นี่ได้อย่างไร
– นาฬิกาชีวิต
– งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข , ทำงานเพื่ออะไร
– บันใด 5 ขั้นของมาสโลว์
– เป้าหมายในชีวิตของท่านคืออะไร?
– ทำไมต้องตั้งเป้าหมายในชีวิตการทำงาน
– เป้าหมายในการทำงานอยู่ตรงไหน
แนวคิดการสร้างองค์กรแห่งความสุข 8 ประการ
– Happy Body (สุขภาพดี) มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ
– Happy Heart (น้ำใจงาม) มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน
– Happy Family (ครอบครัวดี) มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง
– Happy Money (ปลอดหนี้) มีเงินรู้จักเก็บ รู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้
– Happy Brain (หาความรู้) การศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเองตลอดเวลา
– Happy Relax (ผ่อนคลาย) รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต
– Happy Soul (ทางสงบ) มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต ความเชื่อ ความศรัทธา หนทางแห่งอิสรภาพ ของจิตใจ สมอง และร่างกาย
– Happy Society (สังคมดี) มีความรักสามัคคี เอื้อเฟื้อต่อชุมชนที่ตนทำงานและที่พักอาศัย
Q&A

รูปแบบการอบรม หลักสูตร การทำงานให้มีความสุข
– บรรยาย 70% Workshop 30%

Total Page Visits: 1062 - Today Page Visits: 1