หลักสูตร DOE : Design of experiment -Taguchi design การออกแบบการทดลอง แบบทากูชิ 2 วัน ใช้ MS Excel

บทนำ
ปัจจุบันปัญหาด้านคุณภาพของแต่ละโรงงานมีผลกระทบอย่างมากต่อต้นทุนการผลิต และการส่งมอบ ดังนั้นผู้บริหารองค์กรหลายแห่งมีความตระหนักที่จะนำเครื่องมือเพื่อจะช่วยแก้ปัญหาด้านคุณภาพ ในอดีตมีต้นทุนที่เกิดจากการทำ Trial and Error เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่มีปัจจัย (Factor)

ที่จะต้องใช้หลายองค์ประกอบในการพิจารณาเพื่อแก้ปัญหายิ่งจะต้องใช้ทั้งต้นทุน และเวลามหาศาลในการดำเนินการ ซึ่งการออกแบบการทดลอง Design of Experiment : DOE แบบทากูชิ ( DOE – Taguchi design) เทคนิคหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิต ด้วยต้นทุนต่ำ เวลาในการดำเนินการน้อย และง่ายต่อการคำนวณและทำความเข้าใจ เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาที่สาเหตุรากเหง้าได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้เข้าใจถึงแนวคิดในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยวิธีการทางสถิติ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้เข้าใจ แนวทางในการออกแบบ การทดลอง Design of Experiment  DOE เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาได้เข้าใจหลักการ และการตีความผลการทดลอง
4. เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสัมมนาสามารถนำเทคนิค Design of Experiment  DOEไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม 2 วัน เวลา 09.00-16.30

หัวข้อสัมมนา
– หลักการการปรับปรุงคุณภาพ
– กลยุทธ์การออกแบบ การทดลอง Design of Experiment  DOE ประเภทต่าง ๆ
– การออกแบบการทดลอง DOE แบบ Multifactor
– Zero-way ANOVA
– One-way ANOVA
– Two-way ANOVA
– ขั้นตอนการออกแบบ การทดลอง DOE แบบทากูชิ
– Orthogonal array และ Triangle table
– การเลือกใช้งาน Orthogonal array
– แนวคิดเกี่ยวกับ Robust design
– Signal-to-Noise ratio
– การพิจารณาความมีนัยสำคัญของปัจจัย
– การกำหนดระดับของปัจจัยตาม S/N ratio

รูปแบบการอบรม
– บรรยายทฤษฎีและฝึกปฏิบัติโดยใช้คอมพิวเตอร์
– หลักสูตรนี้ใช้ Microsoft Excel ช่วยในการคำนวณ ออกแบบการทดลอง Design of Experiment : DOE

หมายเหตุ
– โปรแกรม Microsoft Excel ต้องเป็น Version 2013 หรือใหม่กว่า

Total Page Visits: 1078 - Today Page Visits: 1