หลักสูตร CBM : Condition Base Maintenance การบำรุงรักษาตามสภาพ

บทนำ
การบำรุงรักษาตามสภาพ Condition Base Maintenance คือ การคาดคะเนอัตราการเสื่อมของเครื่องจักรที่ปรากฏ เช่น ความร้อน การสั่นสะเทือน เสียง กลิ่น วิเคราะห์ผลการบำรุงรักษาจากประวัติเครื่องจักร, ประวัติการซ่อมบำรุง, ตรวจวัดสภาพเครื่องจักร, บันทึกผลการตรวจวัด, วิเคราะห์ผลการตรวจวัด และแก้ไขปัญหา

จากผลการวัดโดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ออกแบบมาเฉพาะ ทำให้ได้ข้อมูลที่สามารถคาดคะเน ทำนาย พยากรณ์อาการชำรุดในปัจจุบันเพื่อสามารถจัดวางแผนเพื่อทำการบำรุงรักษาตามสภาพ Condition Base Maintenance ในอนาคต
โดยอาจจะใช้วิธีการ ทำให้ใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ การผลิตอย่างคุ้มค่าเวลาการทำงานเครื่องจักรมากขึ้น ผลผลิตมากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง และการจัดเก็บ-รักษาวัสดุคงคลัง

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการ และขั้นตอนของการบำรุงรักษาตามสภาพ Condition Base Maintenance ได้อย่างถูกต้อง
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจการพิจารณาเลือกชิ้นส่วน และเครื่องจักร เพื่อจัดทำการบำรุงรักษาตามสภาพ Condition Base Maintenance พร้อมเครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดเพื่อพยากรณ์การบำรุงรักษาได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานในหน่วยงานซ่อมบำรุง
จำนวนผู้เข้าอบรม :30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม 1 วัน  09.00-16.30

หัวข้อสัมมนา
– หลักการและแนวคิดของ TPM
– ความเป็นมาและแนวคิดของระบบการบำรุงรักษา
– โครงสร้างและหน้าที่ของการบำรุงรักษา
– ตัวชี้วัดความสำเร็จของการบำรุงรักษา MTBF , MTTR
– 6 ขั้นตอนการทำ Planned Maintenance
– หลักการการบำรุงรักษาตามเวลา Time Base Maintenance  และการบำรุงรักษาตามสภาพ Condition Base Maintenance CBM
– ขั้นตอนการทำระบบบำรุงรักษาตามสภาพ CBM
– พิกัดการเสื่อมสภาพ และเทคนิคการพยากรณ์
– ตัวอย่างการใช้และรายงานการเสื่อมสภาพเครื่องจักร
– การตัดสินใจและจุดคุ้มทุนการทำ การบำรุงรักษาตามสภาพ Condition Base Maintenance CBM
– กลยุทธ์จากประสบการณ์การทำ การบำรุงรักษาตามสภาพ Condition Base Maintenance CBM
– Q&A

รูปแบบการอบรม
-บรรยาย Workshop กรณีศึกษา และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
-ดำเนินกิจกรรมกลุ่มโดยใช้ชุด workshop ที่ทางสถาบันจัดเตรียมและฐานข้อมูลจริงที่องค์กรจัดเตรียมไว้

Total Page Visits: 1236 - Today Page Visits: 1