หลักสูตร BSC : Balanced Scorecard การประเมินผลเชิงดุลยภาพ 2วัน เน้น Workshop

หลักการ

Balanced Scorecard : BSC เป็นเครื่องมือทางด้านการจัดการที่สามารถทำให้องค์กรมีความชัดเจนในเรื่องการเชื่อมโยงระหว่าง “กลยุทธ์ธุรกิจ กับแผนการดำเนินงาน” และ “การกระจายดัชนีชี้วัดหรือการประเมิน” ที่จะช่วยทำให้องค์กรเกิดการร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวและมุ่งเน้นความสำเร็จขององค์กรไปในทิศทางเดียวกันอย่างเหมาะสม
Balanced Scorecard (BSC) ได้ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อปี 1990 โดย Drs. Robert Kaplan จาก Harvard Business School และ David Norton จาก Balanced Scorecard Collaborative โดยตั้งชื่อระบบนี้ว่า “Balanced Scorecard” ซึ่งเป็นเครื่องมือเทคนิคที่ช่วยวัดผลการปฏิบัติงานขององค์กร (Paul Arveson, 1998) ซึ่งแต่เดิม การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์กรมักเน้นการวัดผลการปฏิบัติงานด้านการเงินเพียงด้านเดียว แต่ Balanced Scorecard : BSC จะช่วยเพิ่มมุมมองด้านอื่นเพิ่มขึ้นเป็นมุมมอง 4 ด้านเพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน
แนวคิดของ Balanced Scorecard : BSC ประกอบด้วย 4 มุมมอง คือ
o มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective)
o มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective)
o มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)
o มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา(Learning and Growth Perspective)

ขั้นตอนการประยุกต์ใช้ Balanced Scorecard : BSC
Balanced Scorecard  ประกอบด้วย 4 ด้านนี้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันโดยใช้หลักการของ แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ (Relation Diagram) เพื่อทำให้เห็นถึงเหตุและผล ทำให้เกิดความสะดวกในการกระจายเป้าหมายจาก กลยุทธ์ธุรกิจ ไปสู่การปฏิบัติได้โดยง่าย

แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) จากกลยุทธ์และกำหนดเป้าหมาย
C-E Analysis สำหรับวิเคราะห์สิ่งที่ต้องจัดการ
การจัดทำแผนการดำเนินงาน ( Action Plan )

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบแนวคิดการประยุกต์ใช้หลักการ Balanced Scorecard ในการกระจายกลยุทธ์ทางธุรกิจไปสู่แผนการดำเนินงาน
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถระบุและกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่เกิดความสมดุล

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารระดับสูง และ ผู้จัดการ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม 2 วัน 09.00 – 16.30

หัวข้อสัมมนา
ความเข้าใจพื้นฐานของธุรกิจ
– ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำธุรกิจ
– ขั้นตอนการออกแบบระบบบริหาร
– ดัชนีชี้วัดประสิทธิผลการการบริหารธุรกิจ
การประเมินผลเชิงดุลยภาพ Balanced Scorecard
– Balanced Scorecard : BSC คืออะไร
– องค์ประกอบ 4 ส่วนของการประเมินผล
ขั้นตอนการประยุกต์ใช้ Balanced Scorecard
– ศึกษา วิสัยทัศน์ (Vision) และข้อความภารกิจ (Mission)
– การกำหนดรายการดัชนี
* มุมมองด้านการเงิน
* มุมมองด้านลูกค้า
* มุมมองด้านกระบวนการ
* มุมมองด้านการพัฒนา
– การสร้างความสัมพันธ์ของ 4 มิติที่สมดุล
– กำหนดวิธีการวัด และการเก็บข้อมูลศึกษาสภาพปัจจุบัน
– แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) จากกลยุทธ์และกำหนดเป้าหมาย
– C-E Analysis สำหรับวิเคราะห์สิ่งที่ต้องจัดการ
– การจัดทำแผนการดำเนินงาน ( Action Plan )
– การวัดและประเมินผล
Q&A

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย 50% Workshop 50%
– การทำกิจกรรมกลุ่มระดมความคิดเห็นและจำลองโครงสร้างดัชนี 4 มิติและสร้างความเชื่อมโยง Balanced Scorecard

 

Total Page Visits: 1151 - Today Page Visits: 2