อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM)

การลดต้นทุนด้วยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า (Cost reduction by Value engineering techniques)

เทคนิคการระดมสมองในการประชุม โดย Mind Map (Brainstorming technic for Meeting by Mind Map)

การสร้างสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping VSM)

การลดต้นทุนและกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Cost reduction and Quality control circle

การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร Strategic Management for managerial person

หลักการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการทำงาน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  

TPM : Total Productive Maintanance (ปีที่ 1)
หลักการและเหตุผล

   ในการบริหารจัดการการผลิต พบว่ามีความสูญเสีย(Loss)เกิด ขึ้นตลอดเวลา ทั้งจากการทำงานของคน เครื่องจักร พลังงาน การใช้วัสดุต่างๆ  โดยที่ความสูญเสียนั้น มักไม่ได้รับการแก้ไขหรือจัดการอย่างเป็นระบบ  ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นทุน การผลิตสูงขึ้นและปัญหาอื่นๆตามมา เช่นปัญหาคุณภาพ ผลผลิต การส่งมอบ ความปลอดภัย และขวัญกำลังใจ เป็นต้น  TPM ที่คนส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่าเป็นระบบเพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วมเท่านั้น แต่ความเป็นจริง TPM นับเป็นระบบบริหารจัดการการผลิต ที่มีประสิทธิผลในการลดความสูญเสียต่างๆ   ลดต้นทุนการผลิต เป็นระบบที่ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อการลดความสูญเสียจนกลายเป็นวัฒนธรรมของ องค์กรในที่สุด

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเริ่มจัดทำระบบบริหารงานแบบ TPM  ได้ ซึ่งประกอบไปด้วย การจัดตั้ง TPM center , Model line , Pillar (ET,AM,PM,SI) , TPM organization , TPM target and Policy เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปรับ TPM Excellence Award

วิธีการการดำเนินการ

   บรรยาย
ฝึกปฏิบัติ Workshop / ให้คำแนะนำ

ระยะเวลาในการดำเนินการ ปีที่ 1

   ระยะเวลาจัดทำระบบ  12 เดือน / จำนวน 18 Man-day (จำนวนวันให้คำปรึกษาอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นกับความพร้อมของบริษัทฯ)

จำนวนกลุ่มตัวอย่าง        

   เครื่องจักรตัวอย่าง จำนวนไม่เกิน  6  เครื่อง และพนักงานประจำเครื่องตัวอย่าง ที่สามารถเข้าอบรมได้ทุกครั้ง

Master Plan

การดำเนินการ

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

เตรียมการ (Model , TPM center , Training , Master Plan etc.)

X

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AM step 1

 

X

 X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

AM step 2

 

 

 

 

X

 X

X

 

 

 

 

 

AM step 3

 

 

 

 

 

 

 

X

 X

 X

 

 

AM step 4

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 X

 X

TPM Excellence Award

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ขั้นตอนการดำเนินการ

ที่

กิจกรรม

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

1

อบรม TPM เบื้องต้น , จัดตั้ง TPM center

X

 

                   

2

การดูแลรักษาด้วยตนเอง AM 7 step

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Workshop การทำความสะอาดเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3 องค์ประกอบของ AM  และการติด Tag

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

AM Basic condition (ความสะอาด,หล่อลื่น,ตรวจสอบ)

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

6

การวิเคราะห์ความสูญเปล่า Loss Analysis

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

7

การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง  SI

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

8

การวิเคราะห์จุดยากในการทำความสะอาด,หล่อลื่น,ตรวจสอบ

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

9

TPM master plan 3 ปี

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

10

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องซ้ำและความสูญเสีย

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

11

การดูแลรักษาด้วยตนเอง AM Step 2

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

12

AM,PM ,SI,ET Pillar leader เตรียมแผน Kick off

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

13

การเตรียมการตรวจผ่าน Step 1,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

14

ตรวจผ่าน Step 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

15

Kick off ขยายผล AM step 1

 

                    X

 หมายเหตุ แผนงานในแต่ละครั้งอาจมีการสลับเปลี่ยนแปลงหัวข้อกิจกรรม รวมทั้งระยะเวลาและวันเข้าของที่ปรึกษาในการจัดทำระบบอาจเพิ่มหรือลดได้  ขึ้นอยู่กับความพร้อมของบริษัทฯ