อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การประเมินผลเชิงดุลยภาพ Balanced Scorecard(BSC)

เทคนิคการสุ่มตัวอย่างตามมาตรฐาน MIL-STD-105E เพื่อการยอมรับสินค้า

การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤต Hazard Analysis Critical Control Point ( HACCP )

เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์Immediate problems solving techniques creatively

Advance Product Quality Planning(APQP)2 nd & Production-Part Approval Process (PPAP) 4th Edition

5 หลักการสำหรับการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 5 Principles for Problem Solving

การสร้างสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping : VSM)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Relations (JR) วิธีสร้างสัมพันธภาพในงาน

หลักสูตรอบรม วิธีสร้างสัมพันธภาพในงาน Job Relation


TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI)
Job Relations (JR)

วิธีการสร้างสัมพันธภาพในงาน

หลักการและเหตุผล
   อารมณ์ เป็นเหตุแห่งปัญหา แต่ละบุคคลย่อมมีที่มาแห่งอารมณ์ที่แตกต่างกัน วัฒนธรรมและประเพณี ความเชื่อ การศึกษา ความรู้สึก ภูมิภาค อาชีพ สังคม ครอบครัว สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นที่มาของอารมณ์ที่แตกต่างกันทั้งสิ้น การทำงานร่วมกับคน ย่อมพบกับอารมณ์ที่หลากหลาย ซึ่งอารมณ์ทั้งหลายนั้นบางครั้งสร้างปัญหาที่ไม่น่าเป็นปัญหา ให้กลายเป็นปัญหาที่ลุกลามใหญ่โตได้
   การตัดสินใจในการจัดการกับบางปัญหา หัวหน้าอาจมีความหวังดี หรืออาจพิจารณาอย่างไม่รอบคอบ ไม่ครอบคลุมทุกด้าน หรืออาจคิดเอาเอง จนทำให้ปัญหานั้นลุกลามส่งผลร้ายและผลเสียไปสู่พนักงาน คนรอบข้าง และผลผลิตของหน่วยงาน หัวหน้าจึงต้องมีหลักการในการวิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน อย่างมีทักษะและสร้างสรรค์
   หลักสูตรนี้ไม่ได้บอกวิธีการแก้ปัญหาให้กับหัวหน้างาน แต่เป็นการแนะแนวทางการสร้างทักษะในการที่เราจะต้อง ทำงานร่วมกับคน อย่างไรให้ประสบผลสำเร็จและราบรื่นโดยจะมีตัวอย่างที่ยกขึ้นมาให้ช่วยกันพิจารณา ซึ่งจะมีลักษณะพิเศษเฉพาะของมัน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างทักษะของหัวหน้างาน ในการปฏิบัติต่อคน

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้หัวหน้างานที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และมีทักษะการสร้างสัมพันธภาพในงาน
   2. เพื่อให้หัวหน้างานสามารถเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล รากฐานของสัมพันธภาพที่ดีและวิธีการจัดการกับปัญหาที่ถูกต้องเชื่อถือได้
   3. เพื่อให้หัวหน้างานสามารถใช้หลักการในการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง อันจะนำมาซึ่งสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหัวหน้างานและลูกน้อง รวมทั้งผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับบังคับบัญชา หัวหน้างาน, ผู้สอนงาน หรือผู้บังคับบัญชาระดับต้นถึง ระดับกลางที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตภายในโรงงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   15 คน (จำกัดจำนวน)

กำหนดการอบรม
   วัน             เวลา                 กิจกรรม
   วันที่1  9.00-12.00     - ลักษณะโดยทั่วไปของ TWI
                                      - ปัจจัย 5 ประการสำหรับหัวหน้างาน
                                      - การสร้างความสัมพันธ์์ที่ดีระหว่างบุคคล
                                      - ความหวังในการทำงานและความแตกต่างเฉพาะบุคคล
                                      - รากฐานของสัมพันธภาพที่ดี
                                      - ปัญหาของหัวหน้างานและปัญหาประเภทต่าง ๆ
                                      - กรณีศึกษา การจัดการกับปัญหา
                                      - การจัดการกับปัญหา 4 ขั้นตอน
                                      - หลักการขั้นพื้นฐานในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล
            12.00-13.00       พัก
            13.00-16.30     - ลักษณะและรูปแบบของปัญหา
                                     - การรวบรวมข้อเท็จจริง
                                     - Workshop การรวบรวมข้อเท็จจริง
                                     - วิธีจับความรู้สึก หรือสิ่งที่อีกฝ่ายอยากพูด
                                     - Workshop การจับหาข้อเท็จจริง

   วันที่2  9.00-12.00    - ทบทวนความรู้ หลักการพื้นฐาน,ข้อเท็จจริง
                                    - การเปรียบเทียบข้อเท็จจริงและการตัดสินใจ
                                    - Workshop การพิจารณาข้อเท็จจริงและการตัดสินใจ
                                    - การพิจารณาผลของการจัดการปัญหา
                                    - การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน
                                    - การตัดสินใจบนข้อมูลความเป็นจริง
            12.00-13.00      พัก
           13.00-16.30    - Workshop พิจารณาปัญหาและแก้ไข
                                   - ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ลูกน้อง
                                   - Workshop พิจารณาปัญหาและแก้ไข
                                  - ความสัมพันธ์ของหัวหน้างานที่มีกับผู้อื่น
                                  - Q&A และ สรุปประโยชน์ในการใช้สัมพันธภาพในงาน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม วิธีการสร้างสัมพันธภาพในงาน Job Relations