อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การดำเนินกิจกรรม Six-Sigma ในองค์กร 3 วัน (เน้นภาคปฏิบัติ)

ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) Workshop 2วัน

วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์ GMP Medical Devices

กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Suggestion System) สำหรับหน่วยงานส่งเสริม คณะกรรมการประเมินคุณค่า และหน่วยงานรับลงทะเบียน

การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้เริ่มต้น (2วัน)

ทักษะการเขียน Email ในธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การออกแบบการทดลอง(Design of Experiment: DOE) สำหรับผู้เริ่มต้น 2 day

หลักสูตรฝึกอบรม การออกแบบการทดลอง(Design of Experiment: DOE) สำหรับผู้เริ่มต้น 2 day


การออกแบบการทดลอง
(Design of Experiment: DOE)

หลักการและเหตุผล
   ปัจจุบันปัญหาด้านคุณภาพของแต่ละโรงงานมีผลกระทบอย่างมากต่อต้นทุนการผลิต และการส่งมอบ ดังนั้นผู้บริหารองค์กรหลายแห่งมีความตระหนักที่จะนำเครื่องมือเพื่อจะช่วยแก้ปัญหาด้านคุณภาพ ในอดีตมีต้นทุนที่เกิดจากการทำ Trial and Error เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่มีปัจจัย (Factor)
 
ที่จะต้องใช้หลายองค์ประกอบในการพิจารณาเพื่อแก้ปัญหายิ่งจะต้องใช้ทั้งต้นทุน และเวลามหาศาลในการดำเนินการ ซึ่งการออกแบบการทดลอง หรือ DOE (Design of Experiment) เป็นเทคนิคหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิต ด้วยต้นทุนต่ำ และเวลาในการดำเนินการน้อย เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาที่สาเหตุรากเหง้าได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้เข้าใจถึงแนวคิดในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยวิธีการทางสถิติ
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้เข้าใจ แนวทางในการออกแบบการทดลองเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาได้เข้าใจหลักการ และการตีความผลการทดลอง
   4.เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสัมมนาสามารถนำเทคนิค DOE ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
วันที่ 1

09.00-12.00 - กระบวนการทางธุรกิจและการแก้ไขปัญหา
                  - ความสัมพันธ์ระหว่าง DPSR กับ PDCA
                  - ทบทวนความเข้าใจทางสถิติเบื้องต้น
                  - การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง
                             * กรณีศึกษาที่ 1
                  - แนวคิดการออกแบบการทดลอง
                  - หลัก 3 ประการของการออกแบบการทดลอง
                  - ขั้นตอนการออกแบบการทดลอง
                             * การรับรู้ปัญหาและกำหนดหัวข้อปัญหา
                             * การเลือกตัวแปรตอบสนอง
                             * การเลือกปัจจัย
                             * การกำหนดระดับของปัจจัย
                             * การเลือกตัวแบบการทดลอง
                             * การดำเนินการทดลอง
                             * การวิเคราะห์ผลเชิงสถิติ
                             * การสรุปผล
                  - ANALYSIS OF VARIANCE (ANOVA)
                  - กรณีศึกษาที่ 2 1 ปัจจัย
                  - แนวความคิดของ ANOVA
                  - ประมวลผลด้วยโปรแกรม Minitab
                  - Model Adequacy Checking
                  - EXPERIMENTS WITH BLOCKING FACTORS
                  - กรณีศึกษาที่ 3 1 ปัจจัย
                  - Nuisance factor
                  - Randomized Complete Block Design
                  - ประมวลผลด้วยโปรแกรม Minitab
                  - FACTORIAL EXPERIMENT
                  - OFAT vs Factorial Experiment
                  - Factorial Experiment
                  - Main effect
                  - Interaction effect
12.00-13.00 - พัก
13.00-16.30 - กรณีศึกษาที่ 4 2 ปัจจัย
                  - Power and Sample Size
                  - การคำนวณ Sample Size ด้วย Minitab
                  - 2-factor factorial design
                  - การสร้างแผนการทดลองด้วย Minitab
                  - กรณีศึกษาที่ 5
                  - General Full Factorial Design
                  - ประมวลผลด้วยโปรแกรม Minitab
                  - การตัดเทอมที่ไม่มีนัยสำคัญด้วย Stepwise
                  - กรณีศึกษาที่ 6
                  - General Full Factorial Design with Blocking
                  - การสร้างแผนการทดลองด้วย Minitab
วันที่ 2    
               
09.00-12.00 - TWO-LEVEL FACTORIAL DESIGNS
                  - กรณีศีกษาที่ 7
                  - การคำนวณ sample size ด้วย Minitab
                  - ประมวลผลด้วยโปรแกรม Minitab
                  - การทำ Optimization ใน Minitab
                  - กรณีศีกษาที่ 8 3 ปัจจัย
                  - 23 factorial cube plot
                  - ประมวลผลด้วยโปรแกรม Minitab
                  - A Single Replicate of the 2k design
12.00-13.00 - พัก
13.00-16.30 - กรณีศีกษาที่ 9 4 ปัจจัย
                  - กรณีศีกษาที่ 10 4 ปัจจัย
                  - BLOCKING, CONFOUNDING SYSTEM AND TWO-LEVEL
                    FRACTIONAL FACTORIAL DESIGNS
                  - กรณีศีกษาที่ 11 2 ปัจจัย
                  - Confounding system
                  - กรณีศีกษาที่ 12 4 ปัจจัย
                  - Confounding ABCD
                  - 2k-p Fractional Factorial Design
                  - กรณีศีกษาที่ 13 5 ปัจจัย
                  - กรณีศีกษาที่ 14 5 ปัจจัย
                  - การทา Fold over บน Minitab
                  - Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยายทฤษฎี และฝึกปฏิบัติ โดยใช้คอมพิวเตอร์
   - หลักสูตรนี้ใช้ Program Minitab ช่วยในการคำนวณ

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม การออกแบบการทดลอง(Design of Experiment: DOE) สำหรับผู้เริ่มต้น 2 day