อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การออกแบบการทดลอง(Design of Experiment: DOE) สำหรับผู้เริ่มต้น

หลักสูตรฝึกอบรม การออกแบบการทดลอง (DOE)


การออกแบบการทดลอง
(Design of Experiment: DOE)

หลักการและเหตุผล
   ปัจจุบันปัญหาด้านคุณภาพของแต่ละโรงงานมีผลกระทบอย่างมากต่อต้นทุนการผลิต และการส่งมอบ ดังนั้นผู้บริหารองค์กรหลายแห่งมีความตระหนักที่จะนำเครื่องมือเพื่อจะช่วยแก้ปัญหาด้านคุณภาพ ในอดีตมีต้นทุนที่เกิดจากการทำ Trial and Error เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่มีปัจจัย (Factor) ที่จะต้องใช้หลายองค์ประกอบในการพิจารณาเพื่อแก้ปัญหายิ่งจะต้องใช้ทั้งต้นทุ และเวลามหาศาลในการดำเนินการ ซึ่งการออกแบบการทดลอง หรือ DOE (Design of Experiment) เป็นเทคนิคหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิต ด้วยต้นทุนต่ำ และเวลาในการดำเนินการน้อย เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาที่สาเหตุรากเหง้าได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้เข้าใจถึงแนวคิดในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยวิธีการทางสถิติ
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้เข้าใจ แนวทางในการออกแบบการทดลองเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาได้เข้าใจหลักการ และการตีความผลการทดลอง
   4. เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสัมมนาสามารถนำเทคนิค DOE ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 วิศวกร, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   25-30 คน

กำหนดการอบรม 
เวลา                    กิจกรรม
วันที่ 1   
9.00-12.00          - การจัดทำมาตรฐานในงานควบคุมคุณภาพ
                           - แนวความคิดการวิเคราะห์สาเหตุโดยกลวิธีทางสถิติ
                             * การกำหนดสมมุติฐานเชิงสถิติ
                             * แนวความคิดการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐาน
                             * เทคนิค ANOVA และการวิเคราะห์ความเหมาะสม ของข้อมูล
12.00-13.00       พัก
13.00-16.30        - แนวทางการออกแบบการทดลอง เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ
                           - หลักการออกแบบ Orthogonal Array ของทากูชิ
                           - หลักการใช้ Linear Graph ของทากูชิ

วันที่ 2
9.00-12.00   - การออกแบบการทดลองหลายขั้นตอน  (Multiple-Level Experiments)
                   - การออกแบบการทดลองลักษณะพิเศษ (Special Design)
                   - การตีความผลการทดลอง (Interpretation of Experimental Results)
12.00-13.00    พัก
13.00-16.30 - การออกแบบ Tolerance และค่าพารามิเตอร์ของผลิตภัณฑ์ (Parameter and Tolerance Design)
                   - กรณีศึกษาการออกแบบการทดลอง ตามหลักการทากูชิ
                   - กรณีศึกษา
                   - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

 

หลักสูตรฝึกอบรม การออกแบบการทดลอง (DOE)