อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การตรวจประเมินภายในวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร Internal Audit Good Manufacturing Practice ( GMP )

ข้อกำหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Third edition: 2015-09-15) 1วัน

การสร้างทีมและกิจกรรมWalk rally(Team building & Walk rally)

การเขียนแจ้งแก้ไข CAR & PAR อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับ ISO9001 2015 และ IATF16949 2016

การพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุข (Happy Workplace)

การดำเนินกิจกรรม Six-Sigma ในองค์กร ( 1วัน)

เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด ( QC 7 Tools ) 1 วัน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Method (JM) วิธีปรับปรุงงาน

หลักสูตรฝึกอบรม วิธีปรับปรุงงาน Job Method (JM)


TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI)
Job Method (JM)

วิธีปรับปรุงงาน

หลักการและเหตุผล
   ในโลกที่มีสภาพแปรผันเปลี่ยนแปลงมีความก้าวหน้าในยุคปัจจุบัน  งานของหัวหน้างานที่ทำอยู่ในสถานที่ทำงาน  วันนี้ดีที่สุดแล้วแต่พรุ่งนี้ก็ไม่แน่ว่าจะดีที่สุดเหมือนกับวันนี้  ดังนั้นสภาพความไม่พึงพอใจ  จะเกิดปัญหาขึ้นตลอดเวลา  หัวหน้างานที่แสวงหาวิธีที่ดีกว่าอย่างไม่หยุดยั้งก็จะผลักดันให้ธุรกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
   ถึงแม้ว่าเป็นการปรับปรุง  ก็ไม่ใช่ว่าต้องมีความคิดใหม่ๆ อย่างกว้างขวาง  เพียงแต่ในระหว่างการทำงานของทุกวัน  พบว่าศูนย์เสียเวลา  วัตถุดิบ  ผลิตภัณฑ์ที่ผิดปกติ(สิ่งของ)  ความลำบากในการทำงาน  ขยันค้นคิดวิธีขจัดปัญหาเหล่านี้  ก็สามารถยกระดับคุณภาพ  ประหยัดค่าใช้จ่ายลดเวลาให้สั้นลง
   เส้นทางแรกที่หัวหน้างานคุ้นเคยที่สุดคือ  งานในสถานที่ทำงานจริง  ต้องดำเนินการอย่างไร  สามารถเข้าใจจุดสำคัญของงานมากที่สุด  นิสัยของผู้ใต้บังคับบัญชาสถานะในสถานที่ทำงาน  หัวหน้างานแบบนี้ถึงจะพูดได้ว่าเป็นผู้ที่สามารถพบปัญหาสำคัญในสถานที่ทำงานเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดในการปรับปรุงเพิ่มเติม
   ถึงแม้ว่าจะปรับปรุงก็ไม่ใช่ว่าหลับตาชนไปเรื่อย  แต่จะต้องใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์  ก็คือจะต้องดำเนินการตามรายละเอียดการแบ่งแยกงาน  การถามตัวเอง พัฒนาวิธีขึ้นถึงจะมีผลดีที่สุด (วิธีการปรับปรุงงาน) Job Method  นี้เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดของหัวหน้างานสำหรับดำเนินการ
   โบราณว่า “ผลงานเกิดจากคนทำ” หัวหน้างานต้องพัฒนาขอบเขตของงานที่รับผิดชอบก่อน ตั้งใจปรับปรุงการทำงาน ทำให้สถานที่ทำงานของตนเองให้ปรากฏผลงานขึ้นมา

วัตถุประสงค์  
   1. เพื่อให้หัวหน้างานมีความรู้และทักษะการเลือกงานและการแยกงานเพื่อปรับปรุงงาน
   2. เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจและเกิดทักษะในการปรับปรุงวิธีการทำงานตามหลักการ 5W1Hและ ECRS
   3. เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจและมีทักษะการนำเสนอแนวทางการปรับปรุงงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับบังคับบัญชา หัวหน้างาน, ผู้สอนงาน หรือผู้บังคับบัญชาระดับต้นถึง ระดับกลางที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตภายในโรงงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   15 คน (จำกัดจำนวน)

กำหนดการอบรม
   วัน               เวลา                        กิจกรรม

   วันที่1        9.00-12.00      - ลักษณะโดยทั่วไปของ TWI
                                            - ปัจจัย 5 ประการสำหรับหัวหน้างาน
                                            - ความสูญเสียที่เกิดจากการทำงาน
                                            - ( Case Study ) ประกอบแผ่นทองแดง,ทองเหลือง
                  12.00-13.00        พัก
                  13.00-16.30      - แนวทางการปรับปรุงวิธีการทำงานตาม  CARD JM
                                            - การพิจารณาเลือกงานเพื่อการปรับปรุงงาน
                                            - Workshop การเลือกงานเพื่อการปรับปรุง
                                            - หลักการแยกงานตามแนวทาง TWI
                                            - Workshop การแยกงาน
   วันที่2        9.00-12.00     - การวิเคราะห์การปรับปรุง โดย 5w 1h
                                            - Workshop การวิเคราะห์ โดย 5w 1h
                                            - การปรับปรุงโดยใช้ หลักการ E C R S
                                            - Workshop การปรับปรุงตามหลัก  E C R S
                                            - การออกแบบกระบวนการทำงานใหม่
                                            - Workshop การออกแบบกระบวนการใหม่
                  12.00-13.00        พัก
                  13.00-16.30      - การนำเสนอแนวคิดการปรับปรุง 
                                            - Workshop การนำเสนอแนวคิด
                                            - ทดสอบการปรับปรุงงาน (ใช้เวลา 2.30 ชม.)
                                            - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

 

หลักสูตรฝึกอบรม วิธีปรับปรุงงาน Job Method (JM)