อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การรายงาน ประสานงาน ปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (HORENSO) โฮเรนโซ

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (1วัน)

การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis (MSA) 4th Edition 2วัน เน้น Workshop

3Q (AQ,EQ,IQ) เพื่อการพัฒนาตนเองสู่ความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI) วิธีสอนงาน

ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing)

การวางแผนอัตรากำลังคนในสายการผลิตล่วงหน้า

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง (The 7 New QC Tools)

หลักสูตรฝึกอบรม New QC 7Tools


เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง
New QC 7Tools

หลักการและเหตุผล
   เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง (New QC 7Tools) หรือเครื่องมือสำหรับการบริหาร 7 อย่าง (Management 7 Tools) เป็นเครื่องมือที่ทางประเทศญี่ปุ่นพัฒนาเพิ่มเติมมาจากเครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง (QC 7Tools) ให้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้า/ผู้จัดการแผนก/ฝ่ายขึ้นไป ใช้ช่วยในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นคำพูด ความรู้สึกจากผู้บริหาร เพื่อวางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ในเชิงป้องกันหรือเชิงรุก โดยการระดมความคิดและข้อเท็จจริงในอดีต รวมถึงการมองภาพความต้องการในอนาคตของลูกค้าและคู่แข่งมาใช้เพื่อกำหนดแผนงาน/โครงการในการรักษาฐานลูกค้าเดิม ขยายฐานลูกค้าใหม่ เพิ่มยอดขาย และลดต้นทุนขององค์กรได้อย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจถึงหลักพื้นฐานของเครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง (New QC 7Tools)
   2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกและประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง (New QC 7Tools)และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับหัวหน้างานขึ้นไป, วิศวกร, ผู้จัดการ

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
   วัน          เวลา                กิจกรรม

   วันที่ 1   9.00-12.00      - นิยามและมุมมองของปัญหา
                                        - แผนภูมิการจัดกลุ่มความคิด (Affinity Diagram)
                                        - Workshop
              12.00-13.00      - พัก
              13.00-16.30      - แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ (Relation Diagram)
                                        - Workshop                             
                                        - แผนภูมิต้นไม้ตัดสินใจ (Tree Diagram)
                                        - Workshop

   วันที่ 2  9.00-12.00      - แผนภูมิเมตริกซ์ (Matrix Diagram)
                                       - Workshop
                                       - แผนภาพการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเมตริกซ์ (Matrix Data Analysis Chart)
                                       - Workshop
              12.00-13.00     - พัก
              13.00-16.30     - แผนภาพทางเลือกตัดสินใจ (Process Decision Program Chart)
                                       - Workshop                             
                                       - แผนภูมิลูกศร (Arrow Diagram)
                                       - Workshop 
                                       - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

 

หลักสูตรฝึกอบรม New QC 7Tools