อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การตรวจประเมินภายใน Internal Audit For ISO 45001:2018

Kaizen by Small Group Activity

การรายงาน ประสานงาน ปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (HORENSO) โฮเรนโซ

เทคนิคการสุ่มตัวอย่างตามมาตรฐาน MIL-STD-105E เพื่อการยอมรับสินค้า

ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) Workshop 2วัน

การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC 1วัน

การตรวจประเมินภายในวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร Internal Audit Good Manufacturing Practice ( GMP )

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง (The 7 New QC Tools)

หลักสูตรฝึกอบรม New QC 7Tools


เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง
New QC 7Tools

หลักการและเหตุผล
   ในปี ค.ศ. 1946 JUSE หรือ Union of Japanese Scientists and Engineers ได้ถูกก่อตั้งขึ้นพร้อม ๆ กับการจัดตั้งกลุ่ม Quality Control Research Group ขึ้น เพื่อค้นคว้าให้การศึกษาและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบการควบคุม คุณภาพทั่วทั้งประเทศ โดยมีจุดหมายเพื่อลบภาพพจน์สินค้าคุณภาพต่ำ ราคาถูก ออกจากสินค้าที่ "Made in Japan" และเพิ่มพลังการส่งออกไปพร้อม ๆ กัน
   หลังจากนั้นมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งก็คือ Japanese Industrial Standards (JIS) marking system ได้ถูกกำหนดเป็นกฏหมายในปี ค.ศ. 1950 พร้อม ๆ กับการเชื้อเชิญ Dr. W. E. Deming มาเปิดสัมมนาทาง QC ให้แก่ผู้บริหารระดับต่าง ๆ และวิศวกรในประเทศ นับเป็นการจุดประกายของการตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพ อันตามมาด้วยการก่อตั้งรางวัล Deming Prize อันมีชื่อเสียง เพื่อมอบให้แก่โรงงานซึ่งมีความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพดีเด่นของประเทศ


   เครื่องมือควบคุมคุณภาพทั้ง 7 ชนิดนี้ ตั้งชื่อตามนักรบในตำนานของชาวญี่ปุ่นที่ชื่อ "บงเค " (Ben-ke) ผู้ซึ่งมีอาวุธอันร้ายกาจแตกต่างกัน 7 ชนิด พกอยู่ที่หลัง และสามารถเลือกดึงมาใช้สยบคู่ต่อสู้ที่มีฝีมือร้ายกาจคนแล้วคนเล่า สำหรับเครื่องมือทั้ง 7 ชนิด สามารถแจกแจงได้ดังนี้

    เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 ชนิด  (New QC 7 Tools) ถูกรวบรวมและพัฒนาขึ้นโดย JUSE (The Union of Japanese Scientists and Engineers) ในปี ค.ศ. 1977 เพิ่มเติมมาจากเครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง (QC 7Tools)  
   บางที่เรียกเครื่องมือนี้ว่า “เครื่องมือสำหรับการบริหาร 7 อย่าง (Management 7 Tools)” เนื่องจากผู้ที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นระดับบริหารที่ต้อง วางแผนกลยุทธ์ แนวทางการดำเนินงาน การจัดแผนงาน การตัดสินใจ เป็นต้น


วัตถุประสงค์

   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจคุณสมบัติและวิธีการประยุกต์ใช้ การแสดงผล การวิเคราะห์ผลจากการใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพใหม่ 7 ชนิด

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับหัวหน้างานขึ้นไป, วิศวกร, ผู้จัดการ

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
วันที่ 1
09.00-12.00   บทนำ
                    - การบริหารงานในองค์กร และ หลักการ PDCA
                    - ปัญหาและสาเหตุของปัญหา
                    - นิยามและมุมมองของปัญหา
                    - แผนภูมิการจัดกลุ่มความคิด (Affinity Diagram)
                    - Workshop
12.00-13.00   - พัก
13.00-16.30   - แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ (Relation Diagram)
                    - Workshop                             
                    - แผนภูมิต้นไม้ตัดสินใจ (Tree Diagram)
                    - Workshop
วันที่ 2
09.00-12.00   - แผนภูมิเมตริกซ์ (Matrix Diagram)
                    - Workshop
                    - แผนภาพการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเมตริกซ์ (Matrix Data Analysis Chart)
                    - Workshop
12.00-13.00   - พัก
13.00-16.30   - แผนภาพทางเลือกตัดสินใจ (Process Decision Program Chart)
                    - Workshop                             
                    - แผนภูมิลูกศร (Arrow Diagram)
                    - Workshop 
                    - Q&A

เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง New QC 7Tools

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70% 
   - ทำกิจกรรมผ่านชุด WORKSHOP ที่สถาบันจัดเตรียมให้ ชุดสอนจะมี Workshop ให้ครบ 7 เครื่องมือ
   - การทำ WORKSHOP ทำกิจกรรมกลุ่ม เน้นการเลือกใช้  การแสดงผลที่เหมาะสม และการวิเคราะห์ผล
   - ทุกคนต้องจัดเตรียมเครื่องคิดเลข ดินสอ ไม้บรรทัด

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

 

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม New QC 7Tools