อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การใช้ KPI ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม (Key Performance Indicator In Training Follow Up)

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 5วัน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Focused Improvement or Specified Improvement 2วัน

การเขียนแจ้งแก้ไข CAR & PAR อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับ ISO9001 2015 และ IATF16949 2016

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ) 2วัน

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี + ปฏิบัติ 3 วัน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การประเมินผลการดำเนินกิจกรรม QCC ( คณะกรรมการ )

หลักสูตรฝึกอบรม การประเมินผลการดำเนินกิจกรรม QCC ( คณะกรรมการ )


การประเมินผลการดำเนินกิจกรรม QCC ( คณะกรรมการ )บทนำ
  สภาพปัญหาที่พบ
   ในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพของแต่ละองค์กร ผู้ดำเนินการส่วนใหญ่มักเป็นพนักงานในระดับปฏิบัติการ ที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกัน รวมกลุ่มกัน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในหน้างานที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน
 
  ในการประเมินผลการดำเนินกิจกรรม QCC เป็นการทำให้ทราบว่าผู้ดำเนินกิจกรรมแต่ละกลุ่มมีผลการกระทำที่มีประสิทธิผลหรือไม่ซึ่งเกณฑ์ในการประเมินผล ไม่ได้มีมาตรฐานกำหนดตายตัว แต่มีเพียงมิติที่ต้อง ยืนยัน คือ
-    วิธีการบริหารทีมงานในการดำเนินกิจกรรม
-    วิธีการเสริมสร้างความรู้ผ่านขั้นตอน , เครื่องมือ , และการแสดงความคิดเห็น
-    ผลลัพธ์ของการดำเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน และผลลัพย์สุดท้าย
   ผู้ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นบุคลากรภายในองค์กรเอง ซึ่งอาจมีความรู้และความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เทคนิคขั้นตอน ที่แตกต่างกัน ทำให้ผลการประเมินส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่เพียงแต่ผลลัพธ์ที่วัดค่าเป็นเพียงตัวเงิน ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของกิจกรรม


วัตถุประสงค์
   เพื่อทำให้คณะกรรมการเข้าใจหลักการและแนวคิดการประเมินผลการดำเนินกิจกรรม  และสามารถสร้างแบบประเมินที่สอดคล้องกับ 3 มิติ รวมถึงการประเมินผลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

กลุ่มเป้าหมาย : คณะกรรมการประเมินผล ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมมาแล้วไม่ตำกว่า 5 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00   ทบทวนแนวคิดและกระบวนการ
                     - สาเหตุที่ทำให้เกิดความล้มเหลวของ QCC
                     - ประวัติความเป็นมาของ QCC
                     - กระบวนการก่อเกิดกลุ่มและสรุปแนวคิดที่ชี้วัดกิจกรรม QCC
                     - แนวคิดการแก้ไขและการปรับปรุง
                     - ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาแบบ QCC  & QC Story ของ JSA
                    ขั้นตอนการประกวด
                     - กรอบการพิจารณารอบเอกสาร
                     - Workshop
12.00-13.00   พัก
13.00-16.30    - การตรวจสอบผลงานในสถานที่จริง
                        *  Step 0-7
                     - Workshop
                     - การประเมินผลรอบนำเสนองาน
                     - ตัวอย่างแบบประเมิน
                     - Workshop
                     - Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70% 
   - WORKSHOP  1. ตรวจสอบอกสาร
   - WORKSHOP  2. ตรวจสอบผลงานในสถานที่จริง
   - WORKSHOP  3. ประเมินผลรอบนำเสนองาน

ส่งที่องค์กรต้องเตรียม

1.    เตรียมข้อมูลกิจกรรม 3 กลุ่มเพื่อใช้ทำ WORKSHOP ประเมินผล

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม การประเมินผลการดำเนินกิจกรรม QCC ( คณะกรรมการ )