อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


ระเบียบสหภาพยุโรป ELV (End of life Vehicles)

การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย Behavior-based safety ( BBS )

การระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม Aspect Identification for Environmental Systems ( ISO14001 2015 )

กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC) 1 วัน

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) ภาคทฤษฏี 1วัน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) Workshop 2วัน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส (สำหรับคณะกรรมการและหัวหน้าโซน)

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส (สำหรับคณะกรรมการและหัวหน้าโซน)


เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส
(สำหรับคณะกรรมการและหัวหน้าโซน)

หลักการและเหตุผล
  ในพื้นที่การปฏิบัติงานประกอบด้วยปัจจัยสำหรับการเพิ่มผลผลิตมากมาย ทั้งที่จำเป็นและไม่จำเป็น อีกทั้งไม่การจัดวาง จัดเก็บ บ่งชี้ อย่างไม่เหมาะสม การดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่และการรักษาสิ่งของต่างๆที่ไม่มีระบบแบบแผน ทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการเพิ่มผลผลิต เช่น
-    เครื่องจักรอุปกรณ์ที่จำเป็นเกิดความชำรุดเสียหายก่อนกำหนด
-    สิ่งของที่จัดให้มี ณ จุดปฏิบัติงานไม่พร้อมสำหรับการใช้งาน
-    พื้นที่ปฏิบัติงานคับแคบเนื่องจากการจัดวางที่ไม่เป็นระเบียบและการสะสม
-    มีของที่ไม่จำเป็น หรือเกินความจำเป็นมากมายในสถานที่ทำงาน
-    อื่นๆ
   นี่คือปัญหาทั่วไปที่ทุกองค์กรและพื้นที่การทำงานต้องพบเจอเนื่องจากขาดการบริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมจึ้งเป็นสาเหตุที่ทำให้ Productivity Quality Cost Delivery Safety Morale Environmental  ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
หลักการจัดการ/รายละเอียดเบื้องต้น
   5ส คือเครื่องมือสำหรับ “ บริหารจัดการพื้นที่การทำงานให้เอื้ออำนวยต่อการเพิ่มผลผลิต โดย การกระทำ 5 สิ่ง คือสะสาง สะดวก สะอาด สร้างนิสัย และสุขลักษณะ
 
 
   การประยุกต์ใช้เครื่องมือ “5ส” ในแต่ละองค์กรย่อมมีความแตกต่างกันบางองค์กรมีการประยุกต์ใช้ในงานประจำวันเนื่องจากมองว่าการจัดการพื้นที่การทำงานเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่งานที่พนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่แล้วจึงไม่ได้มีการจัดเป็นกิจกรรมที่อยู่ในรูปแบบโครงการโดยมีการผลักดันให้พนักงานรับรู้วิธีการจัดเพื่อที่การทำงานและให้พนักงานค้นพบประเด็นที่ยังไม่เหมาะสมและหาวิธีการปรับปรุงและนำไปปฏิบัติด้วยตนเอง
 
และมีการนำเสนอผลงานการปรับปรุงโซนตนเองให้พื้นที่อื่นได้รับรู้ในแต่ละเดือน

   ในบางองค์กรมีการจัดให้มีคณะกรรมการตรวจประเมินโดยได้มีการกำหนดเกณฑ์การตรวจประจำพื้นที่ขึ้นมาและใช้บุคคลจากพื้นที่อื่นเข้ามาตรวจประเมินเพื่อทำให้เกิดการบ่งชี้ประเด็นปรับปรุงจากคณะกรรมการ
  
วัตถุประสงค์
   - เพื่อให้หัวหน้าโซนและสมาชิกโซนเข้าใจแนวคิดและความจำเป็นในการบริหารจัดการพื้นที่หน้างานโดยใช้หลักการ 3 ส
   - เพื่อให้เข้าใจแนวทางการตรวจประเมินด้วยตนเองเพื่อค้นพบประเด็นปรับปรุง และการตรวจเพื่อตรวจประเมินความสามารถในการรักษามาตรฐาน

กลุ่มเป้าหมาย : สำหรับหัวหน้าโซนและ สมาชิกในแต่ละโซน
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00 น. หลักการและแนวคิดพื้นฐาน
                         - องค์ประกอบในหน้างานสำหรับเพิ่มผลผลิต
                         - แนวคิดของ 5S Model Concept
                         - การปรับปรุงพื้นที่การทำงานโดย หลักการ CAPD
                       สะสาง
                         - 5 ขั้นตอนสู่การ “สะสาง”
                         - ยุทธ์การป้ายแดง เพื่อการ “สะสาง” SEIRI
                      สะดวก
                         - 5 ขั้นตอนสู่ “สะดวก”
                         - ขั้นตอนการกำหนด  Layout  ย่อย
                         - ขั้นตอนการจัดทำมาตรฐาน 3ส
                      สะอาด
                         - 3 ขั้นตอนสู่ “สะอาด”
                         - ดำเนินการทำ  Big Cleaning Day
                         - กำหนดมาตรฐาน/วิธีการ การดูและพื้นที่ประจำวัน/สัปดาห์
                         - การทำความสะอาดแบบตรวจสอบ (Cleanliness Inspection)
                       ผู้เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมิน 5ส
                       ขั้นตอนการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส Self Audit

                         - Checklist 3ส เพื่อค้นหาประเด็นปรับปรุง
                         - การนำเสนอแนวทางปรับปรุงและการนำเสนอเพื่ออนุมัติ
                         - การจัดทำแผนการปรับปรุงประจำเดือน
                      
12.00-13.00        - พัก
13.00-16.00        ขั้นตอนการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส Committee Audit
                         - การกำหนดทีมผู้ตรวจติดตาม
                         - การทบทวนเอกสาร (Conducting document  review)และโซน 5ส
                         - การวางแผนการตรวจติดตาม WORK SHOP
                         - การจัดทำ Check List  WORK SHOP
                         - เทคนิคการตรวจประเมินและการบันทึกผลการตรวจติดตาม
                         - WORK SHOP
                         - การจัดทำ LOG SHEET 5ส และการสรุปคะแนน 5ส
                         - Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 60%  กิจกรรม 40%
   - เข้าตรวจพื้นที่การทำงานของแต่ละส่วนและระบุจุดที่ต้องปรับปรุงเพื่อทำให้พื้นที่การทำงานเอื้ออำนวยต่อการเพิ่มผลผลิต


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส (สำหรับคณะกรรมการและหัวหน้าโซน)