อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การเพิ่มผลผลิตด้วยทีม(Team Productivity )

จริยธรรมเพื่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จ (Ethic for Successful Working)

ข้อกำหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Third edition: 2015-09-15) 1วัน

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1, ELV And REACH)

การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC 2 วัน

การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน(Industrial Working Awareness)

การเขียนแจ้งแก้ไข CAR & PAR อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับ ISO9001 2015 และ IATF16949 2016

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC) 1 วัน

หลักสูตรฝึกอบรม กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC) 1 วัน


กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ
Quality Control Circle (QCC)

สภาพปัญหาที่พบ
   ทุกกิจกรรมมีการใช้ปัจจัยสำหรับการผลิต เช่น คน เครื่องจักรอุปกรณ์ วิธีการ วัตถุดิบ และสภาพแวดล้อม ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ใช้เพื่อสำหรับการเพิ่มผลลิตซึ่งจะต้องทำงานร่วมกันอย่าง เหมาะสม แต่ปัญหาที่พบไม่มีปัจจัยใดที่จะมีสภาพที่สมบูรณ์ได้ตลอด จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้นในการปฏิบัติงาน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อทำให้สภาพการทำงานเป็นปกติ
 
หลักการจัดการ/รายละเอียดเบื้องต้น
   Quality Control Circle (QCC) JSA ได้ให้คำนิยามว่า “กลุ่มย่อยที่พนักงานระดับล่างทำการปรับปรุงและรักษาระดับคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ การบริการและอื่น ๆ โดยใช้หลักการและเทคนิคการควบคุมคุณภาพและอื่น ๆ เพื่อแสดงความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองรวมทั้งพัฒนาเพื่อนร่วมงาน” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปลุกจิตสำนึกในด้านคุณภาพ จิตสำนึกในด้านการแก้ปัญหาและความตั้งใจในการปรับปรุงในระหว่างพนักงานในที่ ทำงานต่าง ๆ และขับเคลื่อนการบริหารงานคุณภาพไปสู่พนักงานระดับล่าง อีกทั้งสามารถออกแบบเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อยกระดับความพึงพอใจของ ลูกค้าด้วย


วัตถุประสงค์
   - เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบแนวคิดและหลักการของกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ
   - เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ บูรณาการ กิจกรรม QCC ในการทำงานขององค์กรโดยทราบรายละเอียดแผนงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม
   - เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรายการดำเนินกิจกรรม QCC 7 ขั้นตอนและมีทักษะในการดำเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานที่ตนรับผิดชอบ

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00   บทนำ
                    - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำธุรกิจ
                    - หลักการบริหารงานพื้นฐาน
                    - ปัญหาและมุมมองของการเกิด/แก้ไขปัญหา
                    หลักการและแนวคิด
                    - QCC คืออะไร , จุดประสงค์และนิยามของ QCC
                    - แนวคิดพื้นฐาน 5 ประการสู่การดำเนินการ QCC
                    - กลไก สู่การดำเนินการ QCC
                    - ประโยชน์ 3 ด้านของ QCC
                    - แผนส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม QCC
                    - โครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่
                    - การกำหนดนโยบายส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม QC
                    - หัวข้ออบรมให้ความรู้พื้นฐานสำหรับกลุ่ม QC
                    QCC 7 Step and QC 7 Tools
                     - ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC  ของ JUSE กับ JSA
                    - เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด
                    * STEP 0 การจัดตั้งกลุ่ม QCC และการจดทะเบียนกลุ่ม QCC
                       - 3 หลักการที่จะเริ่มกลุ่ม QC ในบริษัท
                       - หลักการพื้นฐานในการตั้งกลุ่ม QC
                       - หลักการการเลือกผู้นำกลุ่มและหน้าที่ของหัวหน้าและสมาชิก
                       - การจัดประชุมกลุ่ม
                    * STEP 1 การเลือกหัวข้อปรับปรุง
                       - ตรวจสอบถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตนเอง
                       - ระบุและรวบรวมรายการของปัญหา
                       - ประเมินคัดเลือกหัวข้อปัญหาจากตารางประเมินแบบต่างๆ
                       - ตาราง knowledge matrix ประเมินหัวข้อที่ส่งเสริมความรู้
                    * STEP 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันและตั้งเป้าหมาย
                       - การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดอาการของปัญหาในปัจจุบัน
                       - การจัดลำดับความสำคัญของอาการโดยกราฟพาเรโต
                       - วิธีการตั้งเป้าหมายจากสูตรแบบต่างๆ
                       - การพยากรณ์ค่าในอนาคตโดยใช้ linear trend model
12.00-13.00  พัก
13.00-18.00   * STEP 3 วางแผนกิจกรรมแบ่งบทบาทหน้าที่
                       - เทคนิคการวางแผนการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม
                    * STEP 4 วิเคราะห์สาเหตุ
                       - การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและการให้คะแนนความสำคัญของสาเหตุ
                         โดย WHY-WHY ANALYSIS , ผังเหตุและผล
                       - วิธีการยืนยันสาเหตุของปัญหา
                   * STEP 5 พิจารณาและกำหนดมาตรการแก้ไขและแผนการดำเนินงาน/
                                  การดำเนินการตามมาตรการ
                       - การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
                       - การประเมินวิธีแก้ไขจากตารางประเมินค่า
                       - การจัดทำแผนการดำเนินการแก้ไข
                       - การดำเนินการแก้ไข
                   * STEP 6  ตรวจสอบผลลัพธ์
                       - การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด
                       - การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย                      
                    * STEP 7  การจัดทำมาตรฐาน
                       - การจัดทำมาตรฐานและกำหนดจุดควบคุม
                       - การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด
                       - การยืนยันผลการรักษาสภาพ                      
                       - การระบุกิจกรรมเรื่องต่อไป
                  การนำเสนอและการประเมินผลการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC
                    - วิธีการนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรม


กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพQuality Control Circle (QCC) 1 วัน.PDF

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70%  
   - ทำกิจกรรมผ่านชุด WORKSHOP ที่สถาบันจัดเตรียมให้ ตั้งแต่ Step 1- Step 5
   - ใช้หลักการระดมสมองและร่วมการดำเนินกิจกรรมเสมือนจริง


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC) 1 วัน