อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
เทคนิคเบื้องต้น เพื่อลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคเบื้องต้น เพื่อลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต

เทคนิคเบื้องต้น เพื่อลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต

หลักการและเหตุผล
   ในกระบวนการผลิตของทุกองค์กรย่อมมีความเสียงและโอกาสในการเกิดข้อพกพร่องซึ่งทำให้เกิดความล้มเหลวในการผลิตและทำให้เกิดความเสียหายตามมาหลายประการ ดังนั้นเพื่อขจัดปัญหาเหล่านี้องค์กรจึงต้องมีการกำหนดวิธีการป้องกัน/ลดความผิดพลาด เครื่องมือหนึ่งที่สำคัญสำหรับการทำให้องค์กรสามารถวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงได้คือ FMEA และ เครื่องมือที่สำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับการลดความผิดพลาดคือ Poka Yoke และ Visual Control เพื่อให้การประยุกต์ใช้เครื่องมือแต่ละชนิดอย่างมีประสิทธิภาพผู้ดำเนินการจึงจำเป็นต้องเข้ารับการอบรม

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในองค์กรและจัดลำดับความสำคัญของการป้องกัน/ลดข้อผิดพลาด
  2.เพื่อใช้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้Poka Yoke และ Visual Control เพื่อลด/ป้องกันข้อพกพร่องและพัฒนาสูงการปรับปรุงแผนควบคุมคุณภาพการผลิต


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร วิศวกร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา                       กิจกรรม

09.00-12.00 น. หลักการและแนวคิดพื้นฐาน
                        - ความผิดพลาดและผลกระทบที่เกิดในการผลิต
                        - ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ FMEA
                        - ความหมายและวัตถุประสงค์ของการทำ FMEA
                      การวิเคราะห์ PFMEA
                        - ขั้นตอนการวิเคราะห์  PFMEA  
                           * ข้อมูลป้อนเข้าสำหรับการประเมิน PFMEA
                              1 การศึกษา Process Flow Chart
                              2 จุด SC และ Characteristic Matrix
                              3 ข้อมูลด้านคุณภาพ
                           * Work Shop
12.00-13.00 น.   - พัก
13.00-16.30 น.      * เกณฑ์และเทคนิคการประเมิน PFMEA
                           * Work Shop
                           * การจัดลำดับความสำคัญและแนวทางป้องกัน
                        - การประยุกต์ใช้ Poka Yoke และ Visual Control เพื่อลดข้อผิดพลาดในการผลิต
                        - การปรับปรุงแผนควบคุมคุณภาพในการผลิต
                        - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคเบื้องต้น เพื่อลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต