อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing)

กระบวนการแก้ปัญหา และติดตามงานด้วยกระดาษ A3 (A3 PROBLEM REPORT & PROBLEM SOLVING)

แนวคิดการผลิตที่มีของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และทีมงาน ZD

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) ภาคทฤษฏี 1วัน

จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในองค์กร(Safety and Environmental Awareness with in Organization)

Requirements & Internal Audit for OHSAS 18001:2007

ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
Poka Yoke Error Proofing and Visual Control

หลักสูตรฝึกอบรม Poka Yoke and Visual Control

Poka Yoke Error Proofing and Visual Control

หลักการและเหตุผล
   การป้องกันความผิดพลาดและการควบคุมด้วยการมองเห็นคือเครื่องมือที่สำคัญในการทำให้กระบวนการผลิตคงสถานะซึ่งความเป็นปกติได้ เพื่อในเกิดการประยุกต์ใช้เครื่องมือทั้งสองประเภทนี้อย่างถูกต้องและเหมาะสมทางสถาบัน Big Q ได้พัฒนาหลักสูตรเฉพาะขึ้นมาสำหรับพนักงานในระดับปฏิบัติการเพื่อให้ทราบขั้นตอนการประยุกต์ใช้และนำไปใช้งานได้อย่างเหามะสมในหน้างานจริงให้เกิดประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาเข้าใจแนวคิดการควบคุมด้วยด้วย Poka Yoke Error Proofing และ Visual Control
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการประยุกต์ใช้ Poka Yoke Error Proofing และ Visual Control ภายในในกระบวนการที่ตนรับผิดชอบทำให้เกิดความเป็นปกติในหน้างานได้


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร วิศวกร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา                       กิจกรรม

09.00-12.00 บทนำ
                  - เป้าหมายการดำเนินธุรกิจและการผลิต
                  - ปัญหาและความล้มเหลวที่เกิดขึ้นที่มีสาเหตุจากความสามารถในการรับรู้และความผิดพลาดในการทำงาน
                  - การวิเคราะห์ปัจจัยที่อาจเกิดความล้มเหลวหรือผลกระทบที่มีในกระบวนการ ( PFMEA )
                  - Workshop
                  - หลักการและแนวทางการใช้  Poka Yoke และ Visual Control สำหรับควบคุมและป้องกัน             
                 Visual Control
                  - ขั้นตอนการใช้ Visual Control ในองค์กร
                  - ชนิดของ Visual  Control
                  - ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Visual  Control สำหรับแต่ละกิจกรรมในกระบวนการผลิต เช่น การควบคุม
                    การผลิต,5ส , การควบคุมวัสดุ , การบำรุงรักษา
12.00-13.00 - พัก
13.00-16.30 - Workshop
                 Poka Yoke
                  - ขั้นตอนการใช้ Poka Yoke ในองค์กร
                  - ชนิดของ  Poka Yoke และระดับของ Poka Yoke
                  - ตัวอย่างการประยุกต์ใช้  Poka Yoke ในกระบวนการผลิต
                  - Poka Yoke Mapping
                  - Workshop
                Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม Poka Yoke and Visual Control