อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุข (Happy Workplace)

ฝึกการใช้อบรมเทคนิคทางสถิติการควบคุมกระบวนการสำหรับระดับปฏิบัติการ(Statistical Process Control for Operators)

เทคนิคการวางแผนงาน (Action Plan Technique)

การออกแบบการทดลอง(Design of Experiment: DOE) สำหรับผู้เริ่มต้น

การวิเคราะห์การเสียของเครื่องจักร (Machine Breakdown Analysis)

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) 4th

จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Conservation Awareness)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
เทคนิคการลดความสูญเสียในการผลิต

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการลดความสูญเสียในการผลิต  (Reduce Losses)


เทคนิคการลดความสูญเสียในการผลิต

หลักการและเหตุผล
   ความสูญเสียเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆขององค์กรโดยเฉพาะกระบวนการผลิตที่เป็นกระบวนการหลักขององค์กร  เนื่องจากเป็นสิ่งที่คอยกีดขวาง “ผลกำไร” ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุด  โดยที่ความสูญเสียนี้จะเกิดขึ้นระหว่างการทำงานของเครื่องจักร/อุปกรณ์  การทำงานของคน การใช้ทรัพยากร วิธีการทำงาน เป็นต้น  ซึ่งในการลดความสูญเสียนี้สามารถทำได้โดยการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานได้รู้ถึงผลกระทบ เห็นถึงความสำคัญของการลดความสูญเสีย และแนะนำวิธีการและเทคนิคเพื่อการลดความเสียอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กรต่อไป
   ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่ออบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของความสูญเสียในการผลิต การค้นหาความสูญเสีย ไปจนถึงการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในการผลิต เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงานให้ต่ำลง

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการลดความสูญเสียในงานที่รับผิดชอบ
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรับรู้ถึงประเภทความสูญเสียในกระบวนการที่เกิดขึ้นและสามารถบ่งชี้ได้อย่างถูกต้อง
   3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและกำหนดมาตรการปรับปรุงได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม        
   30 คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
   เวลา                  กิจกรรม
09.00-12.00 น.           - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ
                                - การลดความสูญเสียกับการดำเนินธุรกิจ
                                - ความสูญเสียหลัก16 ประการ (16 Major Losses)
                                   • ความสูญเสียจากเครื่องจักร 8 ประการ
                                   • ความสูญเสียจากคน 5 ประการ
                                   • ความสูญเสียจากทรัพยากร 3 ประการ
                                - การวิเคราะห์และบ่งชี้ความสูญเสีย(Identifying Loss)โดยเทคนิค 3 GEN
                                - Workshop เพื่อค้นหาและบ่งชี้ความสูญเสีย
12.00-13.00 น.           - พัก
13.00-16.30 น.           - แนวคิดการลดความสูญเสีย (Losses Reduction)
                                - ประเภทของความสูญเสีย
                                - เครื่องมือสำหรับการลดความสูญเสียแต่ละประเภท
                                - PDCA เพื่อการลดความสูญเสียอย่างต่อเนื่อง
                                - กิจกรรมต่างๆเพื่อการลดความสูญเสียในการผลิต
                                - Workshop ลดความความสูญเสีย
                                - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการลดความสูญเสียในการผลิต