อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Self Development for Work Effectiveness )

ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ IATF16949:2016

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผล

การบริหารโครงการ ( Project Management )

การจัดเก็บเอกสารและบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพโดยหลักการ 3S

จิตสำนึกในการดูแลและใช้งาน หม้อไอน้ำ&เครื่องทำน้ำเย็น (Maintenance and operate Boiler & Chiller awareness)

เทคนิคการจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับ ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 และ IATF16949:2016

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC

อบรม การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC


การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC

หลักการและเหตุผล
   ที่ปรึกษา คณะกรรมการ และคณะส่งเสริมกิจกรรม QC คือกลุ่มบุคคลที่ไม่สามารถขาดได้เนื่องจากจะเป็นผู้คอยชี้แนะให้คำปรึกษา ประเมินผล รวมถึงการให้ความรู้ ดังนั้น เพื่อให้เกิดการบริหารกิจกรรมให้ไปในทิศทางเดียวกัน จึงจำเป็นที่บุคลากรทั้งสาม ต้องรับรู้ถึงวิธีการ และมุมมองการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องเหมือนกันเพื่อให้เกิดการผลักดันที่เหมาะสม อีกทั้งเกิดการประเมินผลที่เป็นธรรมไม่ให้เกิดปัญหาในการดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC) อย่างถูกต้อง
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจคุณสมบัติของเครื่องมือแต่ละชนิดและทราบหลักการเลือกใช้ได้ถูกต้อง
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจวิธีการประเมินผลและทักษะการประเมินผลกิจกรรม QCC ได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม 
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                  กิจกรรม
09.00-12.00 น.    ทบทวนหลักการและแนวคิด
                           - QCC คืออะไร , จุดประสงค์และนิยามของ QCC
                           - แนวคิดพื้นฐาน 5 ประการสู่การดำเนินการ QCC
                           - ประโยชน์ 3 ด้านของ QCC
                           - แผนส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม QCC
                           - โครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่
                         ทบทวนการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC
                           - 7 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
                           - คุณสมบัติและเครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด
12.00-13.00 น.      - พัก
13.00-16.30 น.    การประเมินผลการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC 
                           - การประเมินความเหมาะสมของหัวข้อ
                           - Workshop
                           - การประเมินกิจกรรมกลุ่ม QC (สำหรับคณะกรรมการ)
                           - Workshop
                           - การประเมินกิจกรรมกลุ่ม QC (สำหรับองค์กรบริหาร)
                           - Workshop
                           - Q & A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC