อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้มีความรู้ทางสถิติ (1วัน)

The British Retail Consortium (BRC)

การสร้างจิตสำนึกคุณภาพการผลิตและบริการ Quality and Service Awareness

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) 4th

จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Conservation Awareness)

การวางแผนอัตรากำลังคนในสายการผลิตล่วงหน้า

การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน(Industrial Working Awareness)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC

อบรม การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC


การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC

หลักการและเหตุผล
   ที่ปรึกษา คณะกรรมการ และคณะส่งเสริมกิจกรรม QC คือกลุ่มบุคคลที่ไม่สามารถขาดได้เนื่องจากจะเป็นผู้คอยชี้แนะให้คำปรึกษา ประเมินผล รวมถึงการให้ความรู้ ดังนั้น เพื่อให้เกิดการบริหารกิจกรรมให้ไปในทิศทางเดียวกัน จึงจำเป็นที่บุคลากรทั้งสาม ต้องรับรู้ถึงวิธีการ และมุมมองการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องเหมือนกันเพื่อให้เกิดการผลักดันที่เหมาะสม อีกทั้งเกิดการประเมินผลที่เป็นธรรมไม่ให้เกิดปัญหาในการดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC) อย่างถูกต้อง
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจคุณสมบัติของเครื่องมือแต่ละชนิดและทราบหลักการเลือกใช้ได้ถูกต้อง
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจวิธีการประเมินผลและทักษะการประเมินผลกิจกรรม QCC ได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม 
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                  กิจกรรม
09.00-12.00 น.    ทบทวนหลักการและแนวคิด
                           - QCC คืออะไร , จุดประสงค์และนิยามของ QCC
                           - แนวคิดพื้นฐาน 5 ประการสู่การดำเนินการ QCC
                           - ประโยชน์ 3 ด้านของ QCC
                           - แผนส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม QCC
                           - โครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่
                         ทบทวนการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC
                           - 7 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
                           - คุณสมบัติและเครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด
12.00-13.00 น.      - พัก
13.00-16.30 น.    การประเมินผลการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC 
                           - การประเมินความเหมาะสมของหัวข้อ
                           - Workshop
                           - การประเมินกิจกรรมกลุ่ม QC (สำหรับคณะกรรมการ)
                           - Workshop
                           - การประเมินกิจกรรมกลุ่ม QC (สำหรับองค์กรบริหาร)
                           - Workshop
                           - Q & A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC