อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การสื่อสารเพื่อประสานพลัง(The Communication for Organization Power Increment)

การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement (SI) : TPM

การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล

การตรวจติดตามภายในระบบ Electronic Industry Citizenship Coalition(EICC)

แนวคิดการผลิตที่มีของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และทีมงาน ZD

การบริหารงานประจำวัน (Daily Management : DM)

การศึกษาและการฝึกอบรม (Education & Training ) For TPM

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost)

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost)


เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost)

หลักการและเหตุผล
   ปัจจุบันต้นทุนเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ เนื่องจากปัจจุบันมีสภาพการแข่งขันสูงองค์กรไม่สามารถเพิ่มกำไรโดยการเพิ่มราคาสินค้าหรือบริการได้ ดังนั้น การมุ่งเน้นจึงเป็นไปในทางการลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพในการผลิตหรือบริการเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มผลกำไรสูงสุดแก่องค์กร
   การลดต้นทุนจำ เป็นต้องใช้เทคนิคและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อทำ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะนำมาซึ่งการเพิ่ม ผลผลิตที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลในการดำเนินงานของบริษัท
   หลักสูตรนี้จึงจัดทำขึ้นมาเพื่อส่งเสริมแนวความคิด วิธีการ และทักษะในการดำเนินการลดต้นทุนให้กับพนักงานในองค์กรโดยเฉพาะ

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการ ความจำเป็นในการลดต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจ แนวคิด วิธีการและเครื่องมือต่างๆที่ใช้สำหรับการลดต้นทุน
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจแนวทางและแผนการส่งเสริมการลดต้นทุนในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม        
   30 คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
   เวลา                  กิจกรรม
 
09.00-12.00       - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำธุรกิจ
                         - ต้นทุนการผลิตต่อความอยู่รอดขององค์กร
                         - ความสูญเสีย 16ประการ และแนวคิดการลด
                         - ความสูญเปล่าที่ 7+1 ประการ และแนวคิดการปรับปรุง
                         - เทคนิค 3 GEN เพื่อการค้นหาปัญหา       
                         - workshop การค้นหาความสูญเสีย/สูญเปล่า
12.00-13.00        - พัก
13.00-16.30        - เครื่องมือสำหรับการลดความสูญเสีย/สูญเปล่า 5 ส , Kaizen , QCC , SS
                         - การ KAIZEN และข้อเสนอแนะ SS
                         - workshop การเขียนข้อเสนอแนะ
                         - ตัวอย่างแผนการดำเนินโครงการลดต้นทุนโดยผ่าน กิจกรรม  5 ส , Kaizen , QCC , SS
                         - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost)