อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุข (Happy Workplace)

ข้อกำหนดและเครื่องมือหลักสำหรับระบบ ISO/TS16949:2009 (Requirement & Core Tools for ISO/TS16949:2009)

การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)

จิตสำนึกการดูแลรักษาและการใช้เครื่องจักร (Maintenance and operate machinery awareness)

การจัดทำแผนที่ความคิดสำหรับการคิดวิเคราะห์ Mind Map for Analytical Thinking

การวิเคราะห์การเสียของเครื่องจักร (Machine Breakdown Analysis)

เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques) สำหรับผู้เริ่มต้น

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost)

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost)


เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost)

หลักการและเหตุผล
   ปัจจุบันต้นทุนเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ เนื่องจากปัจจุบันมีสภาพการแข่งขันสูงองค์กรไม่สามารถเพิ่มกำไรโดยการเพิ่มราคาสินค้าหรือบริการได้ ดังนั้น การมุ่งเน้นจึงเป็นไปในทางการลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพในการผลิตหรือบริการเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มผลกำไรสูงสุดแก่องค์กร
   การลดต้นทุนจำ เป็นต้องใช้เทคนิคและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อทำ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะนำมาซึ่งการเพิ่ม ผลผลิตที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลในการดำเนินงานของบริษัท
   หลักสูตรนี้จึงจัดทำขึ้นมาเพื่อส่งเสริมแนวความคิด วิธีการ และทักษะในการดำเนินการลดต้นทุนให้กับพนักงานในองค์กรโดยเฉพาะ

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการ ความจำเป็นในการลดต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจ แนวคิด วิธีการและเครื่องมือต่างๆที่ใช้สำหรับการลดต้นทุน
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจแนวทางและแผนการส่งเสริมการลดต้นทุนในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม        
   30 คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
   เวลา                  กิจกรรม
 
09.00-12.00       - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำธุรกิจ
                         - ต้นทุนการผลิตต่อความอยู่รอดขององค์กร
                         - ความสูญเสีย 16ประการ และแนวคิดการลด
                         - ความสูญเปล่าที่ 7+1 ประการ และแนวคิดการปรับปรุง
                         - เทคนิค 3 GEN เพื่อการค้นหาปัญหา       
                         - workshop การค้นหาความสูญเสีย/สูญเปล่า
12.00-13.00        - พัก
13.00-16.30        - เครื่องมือสำหรับการลดความสูญเสีย/สูญเปล่า 5 ส , Kaizen , QCC , SS
                         - การ KAIZEN และข้อเสนอแนะ SS
                         - workshop การเขียนข้อเสนอแนะ
                         - ตัวอย่างแผนการดำเนินโครงการลดต้นทุนโดยผ่าน กิจกรรม  5 ส , Kaizen , QCC , SS
                         - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost)