อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
หลักการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการทำงาน

อบรม หลักการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการทำงาน


หลักการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการทำงาน

หลักการและเหตุผล
   ในการดำเนินธุรกิจ ทุกหน่วยงานในองค์กรมักจะพบกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการทำงานเสมอ โดยเฉพาะปัญหาเรื้อรังที่เกิดซ้ำแล้ว ซ้ำอีก แก้ไขแล้วไม่ดีขึ้น มีอาการข้างเคียงจากการแก้ไขปัญหา เนื่องจากการแก้ไขแบบเหวี่ยงแห หรือแก้ไขจากความเคยชินจากประสบการณ์ โดยขาดการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ,การจำแนกปัญหาอย่างถูกต้อง,การวิเคราะห์ปัญหาจนถึงสาเหตุที่รากเหง้า และการแก้ไขติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
   เทคนิคในการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการทำงาน ให้ประสบความสำเร็จและเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จะต้องอาศัยเครื่องมือในการบริหารเช่น PDCA ที่ช่วยให้หัวหน้างานสามารถวางแผน การตรวจติดตาม(การบริหารเวลา) และการปรับปรุง แก้ไขปัญหาที่หน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจหลักการมองปัญหา,การวิเคราะห์,การกำหนดมาตรการแก้ไข/ติดตามปัญหาอย่างเป็นระบบ
   2.เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะในการระบุปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาด้วยเครื่องมือเช่น Why Why  และการกำหนดมาตรการจัดการ รวมถึงการบริหารจัดการปัญหาให้ลดลง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม 
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                  กิจกรรม
009.00-12.00 น.     บทนำ
                             - ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการทำงาน
                             - ผลกระทบของปัญหาที่มีต่องานและธุรกิจ
                             - แนวคิดการจัดการปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
                           ปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา
                             - การรวบรวมข้อมูลปัญหาจะจัดลำดับการแก้ไข
                             - Workshop การค้นหาปัญหา
                             - การสำรวจสภาพปัญหาด้วย 3 GEN
                             - การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาด้วย Why Why 
                             - Workshop การวิเคราะห์หาสาเหตุ
12.00-13.00 น.       - พัก
13.00-16.00 น.       - Workshop การวิเคราะห์หาสาเหตุ ( ต่อ )
                             - การกำหนดแนวทางการแก้ไข
                          การบริหารปัญหา
                            - ขั้นตอนการบริหารปัญหาด้วย PDCA
                             - การวางแผนการดำเนินงาน
                             - Workshop การวางแผนงาน
                             - การติดตามและประเมินผลแผนการทำงาน
                             - การสร้างมาตรฐานการทำงานและการปรับปรุงคุณภาพงาน
                             - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม หลักการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการทำงาน