อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


เทคนิคการวางแผนงาน (Action Plan Technique)

ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke) สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

การควบคุมด้วยการมองเห็นสำหรับกิจกรรม5ส (Visual Control for 5S Activity)

การลดต้นทุนและกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Cost reduction and Quality control circle

การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 2วัน เน้นภาคปฎิบัติ

การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้มีความรู้ทางสถิติ (1วัน)

การจัดเก็บเอกสารและบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพโดยหลักการ 3S

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
เทคนิคการประชุมและระดมสมอง (Brainstorming &Meeting Technique)

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการประชุมและระดมสมอง (Brainstorming &Meeting Technique)


เทคนิคการประชุมและระดมสมอง
Brainstorming &Meeting Technique

หลักการและเหตุผล
   การระดมสมอง (Brainstorming) คือ คือกระบวนการที่มีแบบแผนในการรวบรวมและดึงความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยในระหว่างการระดมความคิดจะไม่มีการอภิปราย เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะจำนวนมากในเวลาที่รวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และทำให้เกิดความมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม แล้วนำมาจัดกลุ่มสรุปความสัมพันธ์กับประเด็นที่ต้องการเพื่อนำไปดำเนินการในขั้นตอนถัดไป 

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการและความจำเป็นของการประชุมและระดมสมอง
   2. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมทุกคนมีความรู้และทักษะในการระดมสมองอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม 
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                  กิจกรรม
09.00-12.00    หลักการและแนวคิดการ
                          - ดัชนีวัดความสำเร็จของการทำธุรกิจ  
                          - ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
                          - แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
                        การประชุมระดมสมอง
                          - การประชุมระดมสมองคืออะไร
                          - ขั้นตอนการระดมสมอง
                          - การกำหนดวาระและหน้าที่ในการประชุม
                          - วิธีการระดมความคิดโดย “บัตรความคิด”
                          - กฎกติกามารยาท ในการระดมสมอง
                          - Workshop
12.00-13.00       - พัก
13.00-16.30       - การจัดหมวดหมู่ความคิดโดย “Mind Map”
                          - Workshop
                          - การสรุปประเด็น
                          - Workshop (นำเสนอ)
                          - ข้อควรระวังในการประชุมระดมความคิด
                          - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการประชุมและระดมสมอง (Brainstorming &Meeting Technique)