อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การออกแบบการทดลอง Design of Experiment : DOE (สำหรับผู้มีประสบการณ์)

กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC) 1 วัน

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี 2 วัน

การลดความสูญเสีย 16 ประการ (16 Losses Reduction)

เทคนิคการลดความสูญเสียในการผลิต

การบริหารนโยบายสไตล์ญี่ปุ่น (Hoshin Kanri)

ระบบสากลการจัดกลุ่มสารเคมี/เคมีภัณฑ์ (GHS Standard)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณภาพ Cost of Quality Analysis ( COQ )

หลักสูตรฝึกอบรม ต้นทุนคุณภาพ COQ


การวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณภาพ
Cost of Quality Analysis

หลักการและเหตุผล
   ต้นทุนคือตัวแปรหลักของการเกิดกำไร หากไม่มีการบริหารหรือควบคุมอาจทำให้เกิดความเสียหายในการดำเนินธุรกิจ จึงเป็นสาเหตุให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่หาแนวทางการปรับปรุงและนำเครื่องมือต่างๆเข้ามาบริหารจัดการ ต้นทุนมีหลายประเภทแต่มีต้นทุนชนิดหนึ่งเรียกว่า “ต้นทุนด้านคุณภาพ” ซึ่งมาจาก ต้นทุนการป้องกันต้นทุนการประเมิน ต้นทุนความล้มเหลว ซึ่งจะพบว่าต้นทุนประเภทนี้จะมีมูลค่าที่สูงมาก จึงเป็นเป้าหมายหลักที่ทุกองค์กรพยายามควบคุมและปรับปรุงเพื่อให้ลดลง
   ในการปรับปรุงต้นทุนด้านคุณภาพ ผู้ดำเนินการจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจในหลักการปฏิบัติ เพราะการลดรายการหนึ่งอาจทำให้อีกหนึ่งรายการมีความเสียหายที่มากขึ้น ในหลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ดำเนินการปรับปรุงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อลดต้นทุนคุณภาพได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบแนวคิดและหลักการการวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณภาพ
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบขั้นตอนวิธีการ และมีทักษะการวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร คณะทำงาน ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                     กิจกรรม
09.00-12.00    - ต้นทุนกับความอยู่รอดขององค์กร
                       - ต้นทุนคุณภาพคืออะไร
                       - ประเภทของต้นทุนคุณภาพ
                          * ต้นทุนทางตรง
                          * ต้นทุนทางอ้อม
                       - Work Shop (การบ่งชี้และแยกประเภทต้นทุนคุณภาพ)
12.00-13.00    - พัก
13.00-16.30    - การจัดตั้งและส่งเสริมระบบต้นทุนคุณภาพ
                          * ขั้นตอนการจัดตั้งระบบต้นทุนคุณภาพ
                          * การรวบรวมข้อมูลต้นทุนคุณภาพ
                          * การประมาณการของต้นทุนคุณภาพ
                          * การวิเคราะห์อัตราส่วนของต้นทุนคุณภาพ
                       - วิธีการลดต้นทุนในการป้องกันและปรับปรุงปรุงคุณภาพ   
                       - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม ต้นทุนคุณภาพ COQ