อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วย 5 คิว

กระบวนการแก้ปัญหา และติดตามงานด้วยกระดาษ A3 (A3 PROBLEM REPORT & PROBLEM SOLVING)

8D Report and Why-Why Analysis Technique

กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา

การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้เริ่มต้น (2วัน)

การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน(Industrial Working Awareness)

ข้อกำหนด Good Manufacturing Practice : GMP

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การรายงาน ประสานงาน ปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (HORENSO) โฮเรนโซ

อบรม โฮเร็นโซ


การรายงาน ประสานงาน ปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
(HORENSO) โฮ เร็น โซ

หลักการและเหตุผล
   ในการทำงานย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นเป็นระยะ ซึ่งเป็นสิ่งขัดขวางการทำงานของพนักงานจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข หัวหน้างานผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบจึงจำเป็นต้องรับรู้สถานการที่เกิดขึ้นเพื่อคิดวิธีและแนะนำวิธีการจัดการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปดำเนินการต่อไป
   โฮเร็นโซ (HORENSO) คือหลักการ รายงาน ประสานงาน ปรึกษา เพื่อทำให้รู้วิธีปฏิบัติในเรื่องการสื่อสารในองค์กรอย่างเป็นระบบ จากผู้ใต้บังคับบัญชาสู่หัวหน้างานหรือผู้บริหาร ให้ได้เข้าใจประเด็นสิ่งที่เกิดขึ้นนำไปสู่แนวทางการจัดการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ทราบความจำเป็นในการสื่อสารในองค์กรอย่างเป็นระบบด้วยหลักการ HORENSO
   2.เพื่อให้ทราบวิธีการปฏิบัติและเกิดทักษะการประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอย่างเหมาะสม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานและผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา                          รายละเอียด

09.00-12.00 - ปัญหาในการทำงานและผลกระทบที่มีต่อการปฏิบัติงาน   
                    - Workshop ระบุปัญหาในการทำงานที่เกิดจากความผิดพลาดในการสื่อสาร
                    - หลักการสื่อสารกับการแก้ไขปัญหา
                    - หลักการ HO-REN-SO คืออะไร
                    - วิธีปฏิบัติตามหลักการ HO-REN-SO
                    - Houkuoku การรายงาน
                    - Workshop การทำความเข้าใจกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและเทคนิคการจัดทำรายงาน
12.00-13.00 - พักเที่ยง
13.00-16.30 - Renraku ประสานงาน และ หลักการใช้ภาษาที่เหมาะสมในการสื่อสาร
                    - Workshop กิจกรรมการประสานงาน และ สื่อต่างๆที่ใช้สำหรับการประสานงาน
                    - Soudun การปรึกษา
                    - Workshop การขอคำปรึกษาและการรวบรวมข้อมูลสำหรับการขอคำปรึกษา
                    - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

อบรม HORENSO โฮ เร็น โซ