อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis (MSA) 4th Edition 2วัน เน้น Workshop

การทำงานอย่างชาญฉลาด (Working Smart)

การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)

การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Internal Occupational Health and Safety audits (IOSHA) มอก.-OHSAS 18001

การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time : JIT)

อบรมหัวหน้างานมืออาชีพ(Professional Supervisor)

การเสริมสร้างความรู้และเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Preparing to become an ASEAN Economic Community(AEC)in 2015)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
5 หลักการสำหรับการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (5 Principles for Problem Solving)

หลักสูตรอบรม 5P


5หลักการสำหรับการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
5 Principles for Problem Solving

หลักการและเหตุผล
   ปัญหาคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกองค์กร เพราะความแปรผันหรือความผิดปกติของปัจจัยการผลิต เช่น คน เครื่องจักร สภาพแวดล้อม ฯลฯดังนั้นถ้าต้องการแก้ไขและขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นให้หมดสิ้นก็จะต้องรู้สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
   5 Principles for Problem Solving คือหลักการแก้ไขปัญหา 5 ขั้นตอนเพื่อวิเคราะห์สาเหตุ โดยการวิเคราะห์ 4M , ก้างปลาหรือ แผนภูมิต้นไม้ และ Why Why อย่างละเอียดก่อนนำไปสู่มาตรการตอบโต้ทีเหมาะสม

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้องค์กรเกิดความรู้ความเข้าใจในการนำเทคนิคการแก้ไขปัญหาตามขั้นตอน 5 Principles for Problem Solving
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการแก้ไข้ปัญหาและช่วยให้องค์กรเพิ่มขีดความสามรถในการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานและผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา                       รายละเอียด

09.00-12.00 น.      - ความเข้าใจเรื่องของปัญหาและความผิดปรกติ
                             - ความรู้เบื้องต้นของระบบการดำเนินการแก้ไขปัญหา (Corrective Action Process)
                             - ข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องต่อมุมมองด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหา
                             - ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาโดย 5 Principles
                             - Workshop การระบุปัญหาและ 5 Principles
12.00-13.00 น.      - พัก
13.00-16.30 น.      - การวิเคราะห์ 4M , ก้างปลา  และหลักการ 3 GEN
                             - Workshop หน้างาน
                             - Why-Whyเพื่อหาสาเหตุ,การกำหนดมาตรการแก้ไข
                             - Workshop นำเสนอ
                             - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


อบรม 5P