อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 WEEE And REACH)

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมTotal Productive Maintenance (TPM) ทฤษฎี 1 วัน

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (1วัน)

เทคนิคเบื้องต้น เพื่อลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต

การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Improvement by Industrial engineering techniques)

การหยังรู้ระวังภัย KYT ( KIKEN YOCHI TRAINING )

คิดสร้างสรรค์ทำงานเชิงบวกCreative & Positive Thinking





อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
5 หลักการสำหรับการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (5 Principles for Problem Solving)

หลักสูตรอบรม 5P


5หลักการสำหรับการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
5 Principles for Problem Solving

หลักการและเหตุผล
   ปัญหาคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกองค์กร เพราะความแปรผันหรือความผิดปกติของปัจจัยการผลิต เช่น คน เครื่องจักร สภาพแวดล้อม ฯลฯดังนั้นถ้าต้องการแก้ไขและขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นให้หมดสิ้นก็จะต้องรู้สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
   5 Principles for Problem Solving คือหลักการแก้ไขปัญหา 5 ขั้นตอนเพื่อวิเคราะห์สาเหตุ โดยการวิเคราะห์ 4M , ก้างปลาหรือ แผนภูมิต้นไม้ และ Why Why อย่างละเอียดก่อนนำไปสู่มาตรการตอบโต้ทีเหมาะสม

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้องค์กรเกิดความรู้ความเข้าใจในการนำเทคนิคการแก้ไขปัญหาตามขั้นตอน 5 Principles for Problem Solving
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการแก้ไข้ปัญหาและช่วยให้องค์กรเพิ่มขีดความสามรถในการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานและผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา                       รายละเอียด

09.00-12.00 น.      - ความเข้าใจเรื่องของปัญหาและความผิดปรกติ
                             - ความรู้เบื้องต้นของระบบการดำเนินการแก้ไขปัญหา (Corrective Action Process)
                             - ข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องต่อมุมมองด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหา
                             - ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาโดย 5 Principles
                             - Workshop การระบุปัญหาและ 5 Principles
12.00-13.00 น.      - พัก
13.00-16.30 น.      - การวิเคราะห์ 4M , ก้างปลา  และหลักการ 3 GEN
                             - Workshop หน้างาน
                             - Why-Whyเพื่อหาสาเหตุ,การกำหนดมาตรการแก้ไข
                             - Workshop นำเสนอ
                             - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


อบรม 5P