อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การบริหารปัญหา/ความผิดพลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดทำเอกสารคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ) 2วัน

จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Conservation Awareness)

การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC

ระบบคัมบัง(Kanban System)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Improvement by Industrial engineering techniques)

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา Industrial Engineering (IE)

การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ
Improvement by Industrial engineering techniques

หลักการและเหตุผล
   องค์กรก่อตั้งขึ้นมาเพื่อหวัง “ผลกำไร” แต่ด้วยกลไกการตลาดทำให้การแข่งขั้นด้านราคาขายเป็นไปได้ยาก การตั้งราคาที่สูงกว่าคู่แข่งขันจึงไม่ใช่ทางออกที่ดี ดังนั้นทุกองค์กรจึงหันมาใช้แนวทางเพิ่มกำไรโดยการลดต้นทุนในการผลิตและต้องไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ/การส่งมอบสินค้า ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่ยากผู้ที่ดำเนินการดังกล่าวจึงต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการปรับปรุงกระบวนการ
   หลักสูตร Industrial engineering (IE) คือหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ปรับปรุงกระบวนการเข้าใจหลักการและขั้นตอนในการปรับปรุง เช่น การศึกษาการทำงาน การศึกษาเวลา การศึกษาความสูญเปล่า รวมถึงการออกแบบกระบวนการใหม่ โดยใช้เครื่องมือและแผนภูมิต่างๆในการศึกษาและเก็บข้อมูลเพื่อให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและใช้ต้นทุนการผลิตได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการและความจำเป็นในการปรับปรุงกระบวนการ
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะการปรับปรุงกระบวนการโดยใช้เทคนิค Industrial engineering (IE)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร วิศวกร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา                        กิจกรรม

09.00-12.00 น     - เป้าหมายการดำเนินธุรกิจขององค์กร
                           - แนวทางและเครื่องมือต่างๆสำหรับการเพิ่มผลกำไร
                           - Industrial engineering (IE) คืออะไร
                           - ขั้นตอนการปรับปรุงงานด้วย IE
                           - การศึกษา/แยกรายละเอียดวิธีการทำงาน
                           - Workshop ศึกษาการทำงานโดย Flow Chart
12.00-13.00 น.    - พัก
13.00-16.30 น.    - การศึกษาเวลาการทำงานและการคำนวณเวลามาตรฐาน
                           - Workshop ศึกษาเวลา

09.00-12.00 น.    - ความสูญเสีย/สูญเปล่า ในการทำงาน
                           - การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการปรับปรุงงานโดย 5W1H
                           - Workshop การวิเคราะห์งานโดยหลักการ 5W1H
12.00-13.00 น.    - พัก
13.00-16.30 น.    - การปรับปรุงกระบวนการโดยหลักการ ECRS
                           - Workshop การออกแบบกระบวนการใหม่
                           - การวิเคราะห์ข้อมูลก่อน-หลัง ปรับปรุง
                           - การเริ่มนำกระบวนการใหม่ไปใช้
                           - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา Industrial Engineering (IE)