อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การแก้ไข/ป้องกันตามหลักการ 8-Disciplines (8D)

การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis (MSA) 4th Edition 2วัน เน้น Workshop

จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Conservation Awareness)

การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้เริ่มต้น (2วัน)

การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)

เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Presentation)

เทคนิคการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหา 2วัน เน้นภาคปฏิบัติ

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร 3 วัน (เน้นภาคปฏิบัติ)

ฝึกอบรม Six-Sigma(เน้นภาคปฏิบัติ)


การดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร (เน้นภาคปฏิบัติ)

หลักการและเหตุผล
   Six sigma เป็นการบริหารที่มุ่งเน้นในการลดความผิดพลาด ลดความสูญเปล่า และลดการแก้ไขงาน และสอนให้พนักงานรู้แนวทางการทำธุรกิจแบบมีหลักการ นำโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของขบวนการ มุ่งเน้นการลดความไม่แน่นอน และปรับปรุงขีดความสามารถให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งนำมาซึ่งความพอใจของลูกค้า และผลที่ได้สามารถวัดเป็นจานวนเงินได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มรายได้หรือลดรายจ่ายก็ตาม

วัตถุประสงค์
   - เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจระบบการบริหารงานแบบ six sigma ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ
   - เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดกระบวนการตามหลักการของ
six sigma
   - เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                   กิจกรรม
วันที่ 1        1 Six sigma road map
                     - Measure
                     - Analysis
                     - Improve
                     - Control
                 2. ตัวชี้วัดความสามารถของกระบวนการ
                     - Final Yield
                     - First Yield
                     - ต้นทุน
                     - รอบเวลาดาเนินงาน
                     - Process Capability Index (Cp, Cpk)
                     - Deep per Million Opportunity
                     - The Sigma Quality Level
                     - Rolled Throughput Yield
                     - Gage R&R
วันที่ 2        3.การเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม
                     - กรณีศึกษา เก็บตัวเลขอะไร อย่างไร เพื่อประโยชน์สูงสุด
                       Workshop & Sharing knowledge + idea
                     - กรณีศึกษา การลดต้นทุนการผลิต
                       Workshop & Sharing knowledge + idea
                     - กรณีศึกษา ธุรกิจบริการ
                       Workshop & Sharing knowledge + idea
วันที่ 3        4.การกำหนดโครงสร้างทีมงาน six sigma
                5. ทดลองทา Six sigma จาลองกับหน่วยงานของผู้เข้าอบรม
                     - กำหนดหัวข้อโครงการ
                     - เลือกตัวชีวัด และกำหนดเป้าหมาย
                     - กำหนดโครงสร้างทีมงาน
** แบบฝึกหัดในวันสุดท้ายนี้ผู้เข้าร่วมสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางเมื่อต้องการทำจริงได้ ดังนั้น ผู้เข้าอบรมควรมีหัวข้อที่อยากทำในใจ

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


อบรม Six-Sigma(เน้นภาคปฏิบัติ)