อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย Behavior-based safety ( BBS )

Kaizen by Small Group Activity

ข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Responsible Business Alliance (RBA) Version 6.0 2 วัน

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการและแผนควบคุม Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) 4th &Control Plan ( 1วัน )

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI) วิธีสอนงาน

เทคนิคการสุ่มตัวอย่างตามมาตรฐาน MIL-STD-105E เพื่อการยอมรับสินค้า

ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) Workshop 2วัน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การดำเนินกิจกรรม Six-Sigma ในองค์กร 3 วัน (เน้นภาคปฏิบัติ)

ฝึกอบรม การดำเนินกิจกรรม Six-Sigma ในองค์กร 3 วัน (เน้นภาคปฏิบัติ)


การดำเนินกิจกรรม Six-Sigma ในองค์กร 3 วัน (เน้นภาคปฏิบัติ)

หลักการ
 
 Sigma (s) คือ:
- อักษรกรีกตัวที่ 18
- เป็นสัญลักษณ์ของการเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
- เป็นการวัดความผันแปรของข้อมูล
- ค่าซิกม่ายิ่งสูงแสดงว่ามีความแปรปรวนของกระบวนการสูง ทำให้มีพื้นที่ที่อยู่นอกเหนือพื้นที่ในการยอมรับหรือในสเปคน้อยลง นั่นคือมีของเสียที่อยู่นอกเหนือขอบเขตที่ยอมรับได้น้อยลง
   Six Sigma เป็นเครื่องมือและแนวคิดในการปรับปรุงคุณภาพในองค์กรเพื่อลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในกระบวนการต่างๆ ให้เหลือน้อยที่สุดโดยใช้หลักการทางสถิติ และมุ่นเน้นลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาเพื่อการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรวมทั้งลดผลกระทบและค่าใช้จ่าย โดยชื่อของ Six Sigma นั้นได้มาจากแนวความคิดที่ว่าโอกาสที่เกิดขึ้น 3.4 ครั้งต่อการผลิตหรือการปฏิบัติงาน 1 ล้าน ระดับสมรรถนะขององค์กรโดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 2 Sigma หรือ 3 Sigma
   การดำเนินกิจกรรมในองค์กรจะมีผู้เกี่ยวข้องอยู่หลายส่วนซึ่งสามารถอธิบายสรุปได้คร่าวๆดังนี้
 

ซึ่งขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมจะมีหลักๆ 5 ขั้นตอนดังนี้
 
วัตถุประสงค์
   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและมีทักษะการดำเนินงานตามหลักการ Six sigma
กลุ่มเป้าหมาย : วิศวกร และหัวหน้างาน
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
วันที่ 1

09.00-12.00  บทนำ
                     - Six Sigma (6s) คืออะไร
                     - จุดหมายของการทำ Six Sigma
                     - ประวัติความเป็นมาของ Six Sigma
                     - Six Sigma  ใช้ได้กับหน่วยงานใดในองค์กร
                     - การกำหนดโครงสร้างทีมงาน six sigma และบทบาทหน้าที่
                     - การเลือกโครงการ 6-Sigma
                     - ขั้นตอนการทำ Six Sigma – DMAIC
                  D-Define
                    - การรับทราบถึงปัญหาและความเชื่อมโยง
                    - Project charter
                    - กลุ่มงาน Six Sigma
                    - Problem Statement, Baseline, Entitlement
                    - ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงงาน Six Sigma
12.00-13.00 -    พัก
                   M-Measure
                    - Process mapping
                    - การระบุสาเหตุแหล่งผันแปร
                    - แผนภาพก้างปลา
                    - C&E Matrix
                    - FMEA สำหรับ Six Sigma    
                    - การวิเคราะห์ระบบวัดสำหรับข้อมูลแบบผันแปร
                    - การวิเคราะห์ระบบวัดสำหรับข้อมูลแบบแอทตริบิว
                    - การวิเคราะห์ความสามารถกระบวนการสำหรับข้อมูลแบบผันแปร
                    - การวิเคราะห์ความสามารถกระบวนการสำหรับข้อมูลแบบแอทตริบิว
วันที่ 2
09.00-12.00  A-Analyze
                    - แนวคิดพื้นฐานด้านสถิติ
                    - การวิเคราะห์ Multi-Vari
                    - การประมาณค่าแบบจุดและการประมาณค่าแบบช่วง
                    - แนวคิดด้านการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
                    - การทดสอบค่ากลางของ 2 กลุ่มตัวอย่าง (2 sample t test)
                    - การทดสอบค่ากลางด้วยการวิเคราะห์ความผันแปร (ANOVA)
                    - การทดสอบสัดส่วนของเสียของ 2 กลุ่มตัวอย่าง
                    - การทดสอบสัดส่วนของเสียสำหรับ 2 กลุ่มตัวอย่างขึ้นไป
                    - Simple Linear Regressing analysis
                    - Correlation analysis
12.00-13.00  - พัก
13.00-16.00  I-Improve
                    - ตัวแบบปัญหาเรื้อรังและแนวคิดของมาตรการตอบโต้
                    - หลักการพื้นฐานของการออกแบบการทดลอง (DOE)
                    - General Full Factorial Design
                    - General Full Factorial Design (ต่อ)
                    - 2^k Factorial Design
                    - WHY-WHY Analysis
วันที่ 3
09.00-12.00  C-Control
                    - หลักการพื้นฐานของ Statistical Process Control (SPC)
                    - Out-of-Control Action Plan (OCAP) สำหรับการใช้งาน SPC
                    - Control chart สำหรับข้อมูลแบบ Variable
                    - Control chart สำหรับข้อมูลแบบแอทตริบิว
12.00-13.00  - พัก
13.00-16.00  - Human error และการจัดการด้วยเทคนิคป้องกันความผิดพลาด
                    - กิจกรรม 5 ส. สำหรับการควบคุมกระบวนการ
                    - การควบคุมด้วยสายตา
                    - แผนการควบคุมกระบวนการสำหรับการทำให้เป็นมาตรฐาน
                    - นำเสนอผลงานกลุ่ม
                    - Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70% 

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


อบรม การดำเนินกิจกรรม Six-Sigma ในองค์กร 3 วัน (เน้นภาคปฏิบัติ)