อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ) 2วัน

การเพิ่มผลผลิตด้วยทีม(Team Productivity )

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA) 4th Edition

การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพEffective Team Building

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 3วัน

การปรับปรุงงานด้วย PDCA ขั้นสูง (Advance PDCA for Improvement)

การประชุมอย่างมีประสิทธิผล (Effective Meeting)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร 3 วัน (เน้นภาคปฏิบัติ)

ฝึกอบรม Six-Sigma(เน้นภาคปฏิบัติ)


การดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร (เน้นภาคปฏิบัติ)

หลักการและเหตุผล
   Six sigma เป็นการบริหารที่มุ่งเน้นในการลดความผิดพลาด ลดความสูญเปล่า และลดการแก้ไขงาน และสอนให้พนักงานรู้แนวทางการทำธุรกิจแบบมีหลักการ นำโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของขบวนการ มุ่งเน้นการลดความไม่แน่นอน และปรับปรุงขีดความสามารถให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งนำมาซึ่งความพอใจของลูกค้า และผลที่ได้สามารถวัดเป็นจานวนเงินได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มรายได้หรือลดรายจ่ายก็ตาม

วัตถุประสงค์
   - เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจระบบการบริหารงานแบบ six sigma ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ
   - เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดกระบวนการตามหลักการของ
six sigma
   - เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                   กิจกรรม
วันที่ 1        1 Six sigma road map
                     - Measure
                     - Analysis
                     - Improve
                     - Control
                 2. ตัวชี้วัดความสามารถของกระบวนการ
                     - Final Yield
                     - First Yield
                     - ต้นทุน
                     - รอบเวลาดาเนินงาน
                     - Process Capability Index (Cp, Cpk)
                     - Deep per Million Opportunity
                     - The Sigma Quality Level
                     - Rolled Throughput Yield
                     - Gage R&R
วันที่ 2        3.การเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม
                     - กรณีศึกษา เก็บตัวเลขอะไร อย่างไร เพื่อประโยชน์สูงสุด
                       Workshop & Sharing knowledge + idea
                     - กรณีศึกษา การลดต้นทุนการผลิต
                       Workshop & Sharing knowledge + idea
                     - กรณีศึกษา ธุรกิจบริการ
                       Workshop & Sharing knowledge + idea
วันที่ 3        4.การกำหนดโครงสร้างทีมงาน six sigma
                5. ทดลองทา Six sigma จาลองกับหน่วยงานของผู้เข้าอบรม
                     - กำหนดหัวข้อโครงการ
                     - เลือกตัวชีวัด และกำหนดเป้าหมาย
                     - กำหนดโครงสร้างทีมงาน
** แบบฝึกหัดในวันสุดท้ายนี้ผู้เข้าร่วมสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางเมื่อต้องการทำจริงได้ ดังนั้น ผู้เข้าอบรมควรมีหัวข้อที่อยากทำในใจ

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


อบรม Six-Sigma(เน้นภาคปฏิบัติ)