อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


จิตสำนึกคุณภาพ Quality Awareness

การบริหารปัญหาพนักงานฝ่ายผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

การวางแผนอัตรากำลังคนในสายการผลิตล่วงหน้า

SWOT ANALYSIS (สำหรับการออกแบบระบบบริหารคุณภาพ)

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) ภาคทฤษฏี 1วัน

ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพและลดความขัดแย้ง

การสร้างทีมและกิจกรรมWalk rally(Team building & Walk rally)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost) สำหรับพนักงาน

สถาบันฝึกอบรม ลดต้นทุน


เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost) สำหรับพนักงาน

หลักการและเหตุผล
   ปัจจุบันต้นทุนเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ เนื่องจากปัจจุบันมีสภาพการแข่งขันสูงองค์กรไม่สามารถเพิ่มกำไรโดยการเพิ่มราคาสินค้าหรือบริการได้ ดังนั้น การมุ่งเน้นจึงเป็นไปในทางการลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพในการผลิตหรือบริการเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มผลกำไรสูงสุดแก่องค์กร
การลดต้นทุนจำ เป็นต้องใช้เทคนิคและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อทำ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะนำมาซึ่งการเพิ่ม ผลผลิตที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลในการดำเนินงานของบริษัท
หลักสูตรนี้จึงจัดทำขึ้นมาเพื่อส่งเสริมแนวความคิด วิธีการ และทักษะในการดำเนินการลดต้นทุนให้กับพนักงานในองค์กรโดยเฉพาะ

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการ ความจำเป็นในการลดต้นทุนการผลิต
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจ แนวคิด วิธีการลดต้นทุนต่างๆที่เกิดขึ้น
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีทักษะการประยุกต์ใช้วิธีการลดต้นทุนในการผลิต

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา                       กิจกรรม

09.00-12.00        - ต้นทุนการผลิตต่อความอยู่รอดขององค์กร
                           - แนวคิดการลดต้นทุนด้วยการผลิต
                           - การบ่งชี้ความสูญเสียและความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในการผลิต
                           - workshop การค้นหาความสูญเสีย/สูญเปล่า
12.00-13.00        - พัก
13.00-16.30        - ขั้นตอนการลดต้นทุนการผลิต
                           - การเขียนข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุง
                           - workshop การเขียนข้อเสนอแนะ
                           - การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการลดต้นทุนในองค์กร
                           - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


สถาบันฝึกอบรม ลดต้นทุน