อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


เทคนิคการระดมสมองในการประชุม โดย Mind Map (Brainstorming technic for Meeting by Mind Map)

เทคนิคการลดความสูญเสียในการผลิต

การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC

การสร้างจิตสำนึกคุณภาพการผลิตและบริการ Quality and Service Awareness

จิตสำนึกรักองค์กร(Organization Awareness)

การดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร 3 วัน (เน้นภาคปฏิบัติ)

การดำเนินกิจกรรม Suggestion System (SS)ในองค์กร

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost) สำหรับพนักงาน

สถาบันฝึกอบรม ลดต้นทุน


เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost) สำหรับพนักงาน

หลักการและเหตุผล
   ปัจจุบันต้นทุนเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ เนื่องจากปัจจุบันมีสภาพการแข่งขันสูงองค์กรไม่สามารถเพิ่มกำไรโดยการเพิ่มราคาสินค้าหรือบริการได้ ดังนั้น การมุ่งเน้นจึงเป็นไปในทางการลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพในการผลิตหรือบริการเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มผลกำไรสูงสุดแก่องค์กร
การลดต้นทุนจำ เป็นต้องใช้เทคนิคและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อทำ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะนำมาซึ่งการเพิ่ม ผลผลิตที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลในการดำเนินงานของบริษัท
หลักสูตรนี้จึงจัดทำขึ้นมาเพื่อส่งเสริมแนวความคิด วิธีการ และทักษะในการดำเนินการลดต้นทุนให้กับพนักงานในองค์กรโดยเฉพาะ

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการ ความจำเป็นในการลดต้นทุนการผลิต
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจ แนวคิด วิธีการลดต้นทุนต่างๆที่เกิดขึ้น
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีทักษะการประยุกต์ใช้วิธีการลดต้นทุนในการผลิต

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา                       กิจกรรม

09.00-12.00        - ต้นทุนการผลิตต่อความอยู่รอดขององค์กร
                           - แนวคิดการลดต้นทุนด้วยการผลิต
                           - การบ่งชี้ความสูญเสียและความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในการผลิต
                           - workshop การค้นหาความสูญเสีย/สูญเปล่า
12.00-13.00        - พัก
13.00-16.30        - ขั้นตอนการลดต้นทุนการผลิต
                           - การเขียนข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุง
                           - workshop การเขียนข้อเสนอแนะ
                           - การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการลดต้นทุนในองค์กร
                           - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


สถาบันฝึกอบรม ลดต้นทุน