อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การควบคุมด้วยการมองเห็น Visual Control

หลักสูตรฝึกอบรม Visual Control


การควบคุมด้วยการมองเห็น
Visual Control

หลักการและเหตุผล
   การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) เป็นระบบควบคุมการทำงานที่ทำให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าใจขั้นตอนการทำงาน  เป้าหมาย  ผลลัพธ์การทำงานได้ง่ายและชัดเจน รวมถึงเห็นความผิดปกติต่าง ๆ และแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว  โดยใช้  บอร์ด  ป้าย สัญลักษณ์ สีและอื่น ๆ เพื่อสื่อสารให้พนักงานทราบถึงข้อมูลข่าวสาร  ที่สำคัญของสถานที่ทำงาน เจ้าหน้าที่ออกแบบติดตั้ง และบุคคลกรที่เกี่ยวข้องทุกคน จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจหลักการของ Visual Control ในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร
   
การใช้ Visual Control มีหลัก  ดังนี้
   1. ควรเลือกใช้ทั้งขนาด รูปร่าง และสีให้เหมาะสม กับวัตถุประสงค์
   2. ติดอยู่ในระดับ หรือตำแหน่งที่ผู้ปฏิบัติเห็นได้ชัดเจน
   3. สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานจริง
   4. ไม่ควรมีเยอะจนเกิดความสับสน

การประยุกต์ใช้ Visual Control มีหลัก ดังนี้
1.งานที่ต้องมีการตัดสินใจ ควรมีป้ายบอกขั้นตอนการตัดสินใจ หรือมาตรฐานการตัดสินใจ เช่น กรณีที่ทำถูกต้อง หรือกระทำผิด เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถตัดสินใจได้ทันที ต้องทำสิ่งใดก่อนหลัง เป็นต้น
2.งานที่มีอันตราย ควรมีป้ายบอกขั้นตอน ข้อควรปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติ เช่นป้ายสวมอุปกรณ์ก่อนเข้าทำงาน ระวังศีรษะ ระวังพื้นลื่น ระวังเครื่องจักร เป็นต้นครับ
3.ตำแหน่งของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ควรมีป้ายบอก เพื่อกำหนด ตำแหน่งการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานทุกครั้งที่มีการติดตั้ง,ใช้งาน เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ต่างๆ
4.งานที่ต้องควบคุม เช่น การควบคุมคุณภาพ ,การควบคุมการผลิต ควรมีป้ายบอกสถานะต่างๆ
5.อื่นๆ  เพื่อการสื่อสารในองค์กร เช่น นโยบาย,เป้าหมายองค์กร เป็นต้น


วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาเข้าใจแนวคิดการควบคุมด้วยการมองเห็นรวมถึงขั้นตอนและชนิดของ Visual Control
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กรได้รวมถึงพัฒนาไปสู่ขั้นสูงขึ้นต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย : หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00 - องค์ประกอบในพื้นที่ทำงานและเป้าหมายการทำงาน
                  - ทำไม Visual Control จึงมีความจำเป็นในการทำงาน
                  - โค้งการลืม (เส้นโค้งลืม Ebbinghaus)
                  - ความสามารถการรับข้อมูลข่าวสาร โดยประสาทสัมผัสทั้ง 5
                  - ตาเรามองเห็นอะไรบ้าง
                  - Visual Control คืออะไร, Visual แบ่ง 3 ระดับของการทำ
                  - Visual Control ตามลักษณะการสื่อสาร
                  - ผลลัพธ์สำคัญ 3 ประการในการใช้ Visual Control
                  - การประยุกต์ใช้ Visual Control
                  - ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Visual  Control สำหรับแต่ละกิจกรรมใน
                    กระบวนการผลิต
                     * Visual Control ให้เห็นและค้นพบตำแหน่ง
                     * Visual Control ให้ทราบสถานะเทียบเกณฑ์
                     * Visual Control ให้ทราบมาตรฐานการจัดวาง
                     * Visual Control ให้รู้และไม่ปฏิบัติ
                     * Visual Control ให้รู้และแจ้งเตือนปัญหา
                     * Visual Control ให้รู้สิ่งที่ควบคุมและป้องกันความผิดพลาด
                     * Visual Control ให้จำแนกและใช้ถูก
                     * Visual Control ให้รับรู้สภาพ
                     * Visual Control อื่นๆ อีก 50 ตัวอย่าง
12.00-13.00 - พัก
13.00-16.30 - ขั้นตอนการประยุกต์ใช้ Visual Control
                  - Workshop (สำรวจหน้างานและการออกแบบ Visual  Control  พร้อมนำเสนอ)
                  - Q&A

ควบคุมโดยการมองเห็น (Visual Control ).PDF


รูปแบบการดำเนินกิจกรรม
- ทฤษฎี 40 Workshop 60

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม Visual Control