อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้มีความรู้ทางสถิติ (1วัน)

กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกใน การปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างาน และพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การควบคุมด้วยการมองเห็น Visual Control

การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร(Strategic Thinking for managerial person)

เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost)

เทคนิคการประชุมและระดมสมอง (Brainstorming &Meeting Technique)

การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพEffective Team Building

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต(Productivity Improvement)

หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต


การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต
(Productivity Improvement)

หลักการและเหตุผล
   การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตเปรียบเสมือนกับการแก้ปัญหาเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลที่ดีขึ้น
   การที่จะทำให้การปรับปรุงประสบความสำเร็จ จะต้องอาศัยความมุ่งมั่น เอาจริงเอาจัง  ทั้งในระดับผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงาน โดยอาศัยการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับ องค์กร และกิจกรรมที่มีอยู่ ดำเนิน
   แต่การปรับปรุงให้ประสบความสำเร็จนั้นก็มิใช้เรื่องง่าย ถ้ามีการดำเนินงานที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดความสูญเสียที่อาจคาดไม่ถึง ดังนั้น ผู้ดำเนินการจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และ แนวทางในการปรับปรุงรวมถึงเครื่องมือที่ในการปรับปรุงที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิดและหลักการการปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต 
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจขั้นตอนและเครื่องมือสำหรับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม        
   30 คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
   เวลา                  กิจกรรม
   8.30-12.00      - แนวคิดและหลักการการปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต  
                           - ความสูญเปล่า 7+1 ประการ และ การบ่งชี้ความสูญเปล่า
                           - ขั้นตอนการปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต  
                           - เครื่องมือสำหรับการปรับปรุง
                             *  แนวคิดและหลักการ PDCA
   12.00-13.00      พัก
   13.00-16.30    - เครื่องมือสำหรับการปรับปรุง (ต่อ)
                             *  แนวคิดและหลักการ Kaizen
                             *  แนวคิดและหลักการ QCC
                            - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต