อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต(Productivity Improvement)

หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต


การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต
(Productivity Improvement)

หลักการและเหตุผล
   การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตเปรียบเสมือนกับการแก้ปัญหาเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลที่ดีขึ้น
   การที่จะทำให้การปรับปรุงประสบความสำเร็จ จะต้องอาศัยความมุ่งมั่น เอาจริงเอาจัง  ทั้งในระดับผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงาน โดยอาศัยการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับ องค์กร และกิจกรรมที่มีอยู่ ดำเนิน
   แต่การปรับปรุงให้ประสบความสำเร็จนั้นก็มิใช้เรื่องง่าย ถ้ามีการดำเนินงานที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดความสูญเสียที่อาจคาดไม่ถึง ดังนั้น ผู้ดำเนินการจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และ แนวทางในการปรับปรุงรวมถึงเครื่องมือที่ในการปรับปรุงที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิดและหลักการการปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต 
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจขั้นตอนและเครื่องมือสำหรับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม        
   30 คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
   เวลา                  กิจกรรม
   8.30-12.00      - แนวคิดและหลักการการปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต  
                           - ความสูญเปล่า 7+1 ประการ และ การบ่งชี้ความสูญเปล่า
                           - ขั้นตอนการปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต  
                           - เครื่องมือสำหรับการปรับปรุง
                             *  แนวคิดและหลักการ PDCA
   12.00-13.00      พัก
   13.00-16.30    - เครื่องมือสำหรับการปรับปรุง (ต่อ)
                             *  แนวคิดและหลักการ Kaizen
                             *  แนวคิดและหลักการ QCC
                            - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต