อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators)

พัฒนาทักษะหัวหน้างานด้วยหลักการของ TWI-3J

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและแผนควบคุม Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) 2nd Edition

ระเบียบสหภาพยุโรป ELV (End of life Vehicles)

การลดความสูญเสีย 16 ประการ (16 Losses Reduction)

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 3วัน

การรายงาน ประสานงาน ปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (HORENSO) โฮเรนโซ

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การดำเนินกิจกรรม Suggestion System (SS)ในองค์กร

หลักสูตรฝึกอบรม กิจกรรมข้อเสนอแนะ


การดำเนินกิจกรรม Suggestion System (SS) ในองค์กร

หลักการและเหตุผล
   หลักการที่สำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประ สิทธิภาพ คือการทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานปรับปรุง ซึ่งแต่ละคนก็จะมีความรู้และทักษะที่แตกต่างกัน การรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรเหล่านั้นแล้วนะมาประยุกต์ใช้พัฒนาองค์กรจึงเป็นหนทางที่ดี นอกจากจะได้ประโยชน์โดยตรงแล้ว ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจในการแสดงออกอีกทั้งเกิดความภูมิใจ ทำให้เกิดแรงผลักดันในการปรับปรุงอย่างเต็มความสามารถ
   อย่างไรก็ตามการทำกิจกรรมข้อเสนอแนะ Suggestion System (SS)จำเป็นจะต้องอาศัยวิธีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และมีการให้รางวัลอย่างยุติธรรม มิเช่นนั้นอาจทำให้เกิดปัญหาจากการดำเนินการได้

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะในองค์กร
   2.เพื่อใช้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการนำเสนอความคิดและประโยชน์ของปรับปรุงผ่านกิจกรรมข้อเสนอแนะ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร, หัวหน้างานและพนักงานทั่วไปในองค์กร

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา                  กิจกรรม
   9.00-12.00     - แนวคิดและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมข้อเสนอแนะSuggestion System (SS)
                          - ขั้นตอนการสร้างระบบกิจกรรมข้อเสนอแนะSuggestion System (SS)ในองค์กร
                           * การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมระบบข้อเสนอแนะและอำนาจหน้าที่
                           * การกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะ Suggestion System
                               1. หัวข้อสำหรับการดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะ Suggestion System (SS)
                               2. การคัดเลือกหัวข้อ
                               3. การประเมินผลการดำเนินงาน
                               4. การให้รางวัล
   12.00-13.00  - พัก
   13.00-16.30  - การเขียนข้อเสนอแนะSuggestion System (SS)
                         - Work Shop ( การเขียนข้อเสนอแนะและนำเสนอและการคัดเลือกหัวข้อ )
                         -  หลักการเขียนสรุปผลการดำเนินงาน
                         - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม กิจกรรมข้อเสนอแนะ