อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การตรวจประเมินภายใน Internal Audit For Responsible Business Alliance (RBA)

เรื่องราวการควบคุมคุณภาพ (QC Story) 1วัน

การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC 2 วัน

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis:JSA)

การบํารุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenanc)

ระเบียบสหภาพยุโรป ELV (End of life Vehicles)

ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กร (Environmental Awareness with in Organization)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Suggestion System) สำหรับหน่วยงานส่งเสริม คณะกรรมการประเมินคุณค่า และหน่วยงานรับลงทะเบียน

หลักสูตรฝึกอบรม กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Suggestion System) สำหรับหน่วยงานส่งเสริม คณะกรรมการประเมินคุณค่า และหน่วยงานรับลงทะเบียน


กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Suggestion System)
สำหรับหน่วยงานส่งเสริม คณะกรรมการประเมินคุณค่า และหน่วยงานรับลงทะเบียน

สภาพปัญหาที่พบ
   ทุกกิจกรรมมีการใช้ปัจจัยสำหรับการผลิต เช่น คน เครื่องจักรอุปกรณ์ วิธีการ วัตถุดิบ และสภาพแวดล้อม ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ใช้เพื่อสำหรับการเพิ่มผลลิตซึ่งจะต้องทำงานร่วมกันอย่างเหมาะสม แต่ปัญหาที่พบคือไม่มีปัจจัยใดที่จะมีสภาพที่สมบูรณ์ได้ตลอด จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้นในการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดทั้งความสูญเสียและสูญเปล่า ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อทำให้สภาพการทำงานเป็นปกติ
   แนวคิดหลักของการปรับปรุงคือให้ผู้ที่มีความรู้และความชำนาญนั้นๆเป็นผู้สังเกตและเสนอแนะแนวทางการจัดการ เนื่องจากองค์กรมักมีความเชื่อดังนี้

 
   เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1880 โดยระบบข้อเสนอแนะมีใช้ครั้งแรกที่ประเทศ สก็อตแลนด์ โดยบริษัทวิลเลียมเคนน์ จำกัด ปี ค. ศ. 1894 บริษัทในประเทศ สหรัฐอเมริกาได้นำมาใช้ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 บริษัทในประเทศญี่ปุ่นได้พัฒนามาใช้และได้มีการใช้กันอย่างกว้างขวาง และนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับ KAIZEN ในช่วง ค. ศ. 1930
ประเทศไทยได้มีการนำมาใช้โดยบริษัทในเครือของญี่ปุ่นที่เข้ามาลงทุน ในประเทศไทย และได้เผยแพร่ไปสู่บริษัทอื่นๆ เพิ่มขึ้น
 
วัตถุประสงค์
-    เพื่อให้เข้าใจแนวคิดการดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะและออกแบบแผนและขั้นตอนการเขียนข้อเสนอแนะ
-    เพื่อให้สามารถกำหนดเกณฑ์และคัดเลือกรับลงทะเบียนและประเมินคุณค่าข้อเสนอแนะ การให้รางวัล ได้
-    เพื่อให้มีทักษะ คัดเลือกหัวข้อ การประเมินความคุ้มค่า การตัดสินผลการดำเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย :
หน่วยงานส่งเสริม คณะกรรมการประเมินคุณค่า และหน่วยงานรับลงทะเบียน
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00 น.   แนวคิดและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมข้อเสนอแนะ
                           - ความเชื่อ 5 ข้อที่ต้องคิดก่อนการดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะ
                           - ความเป็นมาของระบบข้อเสนอแนะ
                           - ระบบข้อเสนอแนะ  หรือ Suggestion System (SS) คืออะไร
                           - วัตถุประสงค์ 8 ประการของระบบข้อเสนอแนะ
                        แผนการดำเนินงานและโครงสร้างทีมงาน
                           - แผนการดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะในองค์กร 16 ขั้นตอน
                           - การแต่งตั้งคณะกรรมการระบบข้อเสนอแนะและอำนาจหน้าที่
                        การกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะ                                               
                          - แนวคิดการเขียนข้อเสนอแนะ
                          - การกำหนดประเด็นการเขียนข้อเสนอแนะและขอบเขตการเสนอ
                          - 3.องค์ประกอบที่ต้องมีสำหรับการเสนอแนะ
                          - ขั้นตอนการส่งข้อการเสนอแนะเพื่ออนุมัติดำเนินการ
                          - แนวคิดการกำหนดเกณฑ์การรับลงทะเบียน
                          - เกณฑ์การประเมินความคุ้มค่า ( กรณีมีค่าใช้จ่ายการลงทุน )
                          - การตัดสินอนุมัติให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
12.00-13.00      พัก
13.00-16.00      การดำเนินงานปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
                          - ขั้นตอนการดำเนินงานและการรวบรวมข้อมูลส่งประกวด
                          - แนวคิดการเปลี่ยนแปลงและแผนการดำเนินงาน
                          - การรวบรวมข้อมูลส่งประกวดและการตรวจสอบ
                        การกำหนดเกณฑ์การประกวดและการให้รางวัล
                          - ขั้นตอนการประกวด
                          - การตรวจสอบผลการดำเนินงาน
                          - แนวคิดการกำหนดเกณฑ์การประเมิน
                          - การมอบประกาศนียบัตร
                          - การจดลิขสิทธิ์หรือประดิษฐ์กรรมใหม่

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 100 %  และยกตัวอย่างเกณฑ์ อาจมีการทำ Workshop ร่วมกันในการกำหนดเกณฑ์ และ ประเมินผล

 
ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Suggestion System) สำหรับหน่วยงานส่งเสริม คณะกรรมการประเมินคุณค่า และหน่วยงานรับลงทะเบียน