อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


ข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Responsible Business Alliance (RBA) Version 6.0

ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ IATF16949:2016

การลดต้นทุนด้วยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า (Cost reduction by Value engineering techniques)

เทคนิคการวิเคราะห์ PM Analysis เพื่อลดของเสียและเครื่องจักรเสียหายเป็นศูนย์

เทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Coaching and Mentoring Techniques for working efficiency

ขออภัยในปี 2553-2558 ทาง BIGQ งดการจัด Public Training

การวางแผนความต้องการวัสดุ (Material Requirements Planning : MRP)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การออกแบบการทดลอง Design of Experiment : DOE (สำหรับผู้มีประสบการณ์)

หลักสูตรฝึกอบรม Design of Experiment : DOE


การออกแบบการทดลอง
Design of Experiment : DOE
(สำหรับผู้มีประสบการณ์)

หลักการและเหตุผล
   แต่ละกระบวนการผลิตนั้น ต่างก็ประกอบด้วยปัจจัยมากมายหลายประการที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพ ต้นทุนการผลิต และระดับคุณภาพของกระบวนการ ซึ่งทุกองค์กรต่างก็ต้องการที่จะกำหนดหรือปรับตั้งค่าของปัจจัยเหล่านั้นอย่างเหมาะสม (optimal setting)เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการแต่ปัญหาก็คือจะหา optimal setting ของปัจจัยเหล่านั้นได้อย่างไร
   DOE เป็นวิธีที่จะช่วยให้เราสามารถออกแบบวิธีการทดลองอย่างเป็นระบบ เพื่อเก็บข้อมูล แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นไปวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ ซึ่งจะทำได้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ทางสถิติว่าควรจะต้องปรับตั้งปัจจัยต่างๆอย่างไรเพื่อให้กระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้นทุนการผลิตต่ำ และได้สินค้าคุณภาพดี การทำ DOE จะใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการทดลองที่ต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับการลองผิดลองถูก

วัตถุประสงค์
   1. เข้าใจการออกแบบการทดลองในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม
   2. สามารถวางแผนการทดลองเพื่อเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ผลได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน หรือพนักงานทั่วไปที่สนใจซึ่งควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ

จำนวนผู้เข้าอบรม
   20คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
   เวลา                        กิจกรรม

     9.00 – 12.00       - ความหมายและแนวคิดของ DOE
                                - หลักการทดสอบสมมุติฐาน
                                - One-Way ANOVA
                                - Work Shop (One-Way ANOVA)
   12.00 – 13.00       - พัก
   13.00 – 16.30       - Two-Way ANOVA
                                - Work Shop (Two-Way ANOVA)
                                - Full Factional Design
                                - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม Design of Experiment : DOE