อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators)

การควบคุมคุณภาพสำหรับพนักงาน (Quality control for Operators)

การลดต้นทุนและกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Cost reduction and Quality control circle

การลดต้นทุนด้วยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า (Cost reduction by Value engineering techniques)

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT (Kiken Yoshi Training)

การวางแผนอัตรากำลังคนในสายการผลิตล่วงหน้า

การประชุมอย่างมีประสิทธิผล (Effective Meeting)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การออกแบบการทดลอง Design of Experiment : DOE (สำหรับผู้มีประสบการณ์)

หลักสูตรฝึกอบรม Design of Experiment : DOE


การออกแบบการทดลอง
Design of Experiment : DOE
(สำหรับผู้มีประสบการณ์)

หลักการและเหตุผล
   แต่ละกระบวนการผลิตนั้น ต่างก็ประกอบด้วยปัจจัยมากมายหลายประการที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพ ต้นทุนการผลิต และระดับคุณภาพของกระบวนการ ซึ่งทุกองค์กรต่างก็ต้องการที่จะกำหนดหรือปรับตั้งค่าของปัจจัยเหล่านั้นอย่างเหมาะสม (optimal setting)เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการแต่ปัญหาก็คือจะหา optimal setting ของปัจจัยเหล่านั้นได้อย่างไร
   DOE เป็นวิธีที่จะช่วยให้เราสามารถออกแบบวิธีการทดลองอย่างเป็นระบบ เพื่อเก็บข้อมูล แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นไปวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ ซึ่งจะทำได้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ทางสถิติว่าควรจะต้องปรับตั้งปัจจัยต่างๆอย่างไรเพื่อให้กระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้นทุนการผลิตต่ำ และได้สินค้าคุณภาพดี การทำ DOE จะใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการทดลองที่ต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับการลองผิดลองถูก

วัตถุประสงค์
   1. เข้าใจการออกแบบการทดลองในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม
   2. สามารถวางแผนการทดลองเพื่อเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ผลได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน หรือพนักงานทั่วไปที่สนใจซึ่งควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ

จำนวนผู้เข้าอบรม
   20คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
   เวลา                        กิจกรรม

     9.00 – 12.00       - ความหมายและแนวคิดของ DOE
                                - หลักการทดสอบสมมุติฐาน
                                - One-Way ANOVA
                                - Work Shop (One-Way ANOVA)
   12.00 – 13.00       - พัก
   13.00 – 16.30       - Two-Way ANOVA
                                - Work Shop (Two-Way ANOVA)
                                - Full Factional Design
                                - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม Design of Experiment : DOE