อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Presentation)

ข้อกำหนด มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย Occupational Health and Safety Management Standard ISO 45001:2018

ฝึกอบรมการดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร

เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost)

ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพและลดความขัดแย้ง

เทคนิคการจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับ ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 และ IATF16949:2016

การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement (SI) : TPM

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การส่งเสริมและติดตามผล QCC ให้เป็นไปอย่างประสิทธิผล

หลักสูตรฝึกอบรม การส่งเสริมและติดตามผล QCC


การส่งเสริมและติดตามผล QCC ให้เป็นไปอย่างประสิทธิผล

หลักการและเหตุผล
   QCC เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างมาก และไม่ควรมองข้าม  เหตุผลก็เพราะ เป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากพนักงานระดับปฏิบัติการจริงๆ ซึ่งจะดีกว่าการที่หัวหน้าไปสั่ง และการดำเนินกิจกรรมนี้ ง่าย สะดวก ประหยัด ไม่ต้องลงทุนอะไรมาก และที่สำคัญ ได้สร้างความเป็นผู้นำ สร้างความสามัคคี และการทำงานเป็นทีมแถมอีกด้วยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพสินค้า หรือการบริการให้ดีขึ้น สำหรับปัญหาส่วนใหญ่ที่มักจะพบในการดำเนินกลุ่มกิจกรรม QCC  การเลือกหัวข้อ การดำเนินกิจกรรม การสนับสนุน การติดตามผล
   จากปัญหาข้างต้น จึงส่งผลให้กลุ่มกิจกรรมที่ก่อตั้งเป็นทีม ที่ได้แจ้งจดทะเบียนกลุ่ม ไม่น้อยที่ล้มไม่เป็นท่า ก่อนจะดำเนินกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หลักสูตรนี้จึงเน้นให้ความรู้หัวหน้ากลุ่ม ที่ปรึกษากลุ่ม และคณะทำงานกิจกรรมให้ทราบเทคนิคที่นำมาแก้ไขปัญหาติดตามผลเพื่อให้การทำกิจกรรมกลุ่มบรรลุผลสำเร็จ

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้คณะทำงานและหัวหน้ากลุ่มเข้าใจหลักการผลักดันและการติดตามผลการทำกิจกรรม QCC
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการติดตาม การตรวจสอบ การรวบรวมข้อมูล และการสรุปผลต่อที่ประชุม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   - หัวหน้ากลุ่ม และที่ปรึกษากลุ่ม
   - ผู้บริหารทุกระดับในบริษัท ที่เป็นคณะกรรมการ และคณะทำงานกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา               กิจกรรม

  9.00-12.00    - การทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพให้มีสีสัน
                        - การประชุมและรายงานผล
                        - การติดตาม ตรวจสอบความเป็นไปของกิจกรรม
                          *  วิธีการติดตาม และเทคนิคต่างๆ
 12.00-13.00   - พัก
 13.00-16.30   - การติดตาม ตรวจสอบความเป็นไปของกิจกรรม (ต่อ)
                          *  การตรวจสอบ
                          *  การรวบรวมข้อมูล ในการดำเนินกิจกรรมแต่ละช่วงเวลา
                          *  การสรุปและรายงานผลต่อคณะกรรมการและประธานโครงการ       
                        - การจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
                        - ภาระหนักหนาในการดำเนินกิจกรรม และทางออก
                        - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม การส่งเสริมและติดตามผล QCC