อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี Material Safety Data Sheet (MSDS)

เทคนิคการระดมสมองในการประชุม โดย Mind Map (Brainstorming technic for Meeting by Mind Map)

การวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณภาพ Cost of Quality Analysis ( COQ )

จิตสำนึกการดูแลรักษาและการใช้เครื่องจักร (Maintenance and operate machinery awareness)

ระเบียบสหภาพยุโรป ELV (End of life Vehicles)

การดำเนินกิจกรรม Six-Sigma ในองค์กร ( 1วัน)

เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมดCorrelation matrices between ISO 9001:2008 and ISO 9001:2015
วันที่ 30 November 1999

 

 

 

ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015

Correlation Matrix

ISO 9001:2008

ISO 9001:2015

1        Scope

1         Scope

1.1     General

1         Scope

1.2     Application

4.3      Determining the scope of the quality
            management system

4        Quality management system

4         Context of the organization

4.1      Understanding the organization and its context

4.2      Understanding the needs and expectations of interested parties

4.4     Quality management system and its processes

4.1     General requirements

4.4     Quality management system and its processes

8.4     Control of externally provided processes, products and services

4.2     Documentation requirements  

7.5     Documented information

4.2.1  General

7.5.1  General

4.2.2  Quality manual

4.3     Determining the scope of the quality management system

7.5.1  General

4.4     Quality management system and its Processes

4.2.3  Control of documents

7.5.2  Creating and updating

7.5.3  Control of documented Information

4.2.4  Control of records

7.5.2  Creating and updating

7.5.3  Control of documented Information

5         Management responsibility

5        Leadership

5.1      Management commitment

5.1     Leadership and commitment

5.1.1  General

5.2      Customer focus

5.1.2  Customer focus

5.3      Quality policy

5.2     Policy

5.2.1  Establishing the Quality policy

5.2.2  Communicating the Quality policy

5.4      Planning

6        Planning

5.4.1  Quality objectives

6.2     Quality objectives and planning to achieve them

5.4.2  Quality management system planning

5.3     Organizational roles, responsibilities and  authorities

6        Planning

6.1     Actions to address risks and opportunities

6.3     Planning of changes

5.5      Responsibility, authority and communication

5        Leadership

5.5.1   Responsibility and authority

5.3     Organizational roles, responsibilities and  authorities

5.5.2   Management representative

5.3     Organizational roles, responsibilities and  authorities

5.5.3   Internal communication

7.4     Communication

5.6      Management review

4        Quality management system

4.1     Understanding the organization and its   
context

4.2     Understanding the needs and expectations  of interested parties

9.3     Management review

5.6.1   General

9.3.1  General

5.6.2   Review input

9.3.2  Management review input

5.6.3   Review output

9.3.3  Management review output

6         Resource management

7         Support

7.1     Resources

6.1      Provision of resources

7.1.1  General

7.1.2  People

6.2      Human resources

7.2     Competence  

6.2.1   General

7.2     Competence  

6.2.2  Competence, training and awareness

7.2      Competence  

7.3      Awareness

6.3      Infrastructure

7.1.3  Infrastructure

6.4      Work environment

7.1.4  Environment for the operation of processes

7         Product realization

8         Operation

7.1      Planning of product realization

8.1      Operational planning and control

7.2      Customer-related processes

8.2      Requirements for products and services

7.2.1  Determination of requirements related to the product

8.2.2  Determination of requirements for products and services

7.2.2  Review of requirements related to the product

8.2.3  Review of the requirements for products and services

8.2.4  Changes to requirements for products and services

7.2.3  Customer communication

8.2.1  Customer communication

7.3      Design and development

8.3      Design and development of products and services

7.3.1  Design and development planning

8.3.1  General

8.3.2  Design and development planning

7.3.2  Design and development inputs

8.3.3  Design and development Inputs

7.3.3  Design and development outputs

8.3.5  Design and development outputs

7.3.4  Design and development review

8.3.4  Design and development controls

7.3.5  Design and development verification

8.3.4  Design and development controls

7.3.6  Design and development validation

8.3.4  Design and development controls

7.3.7  Control of design and development changes

8.3.6  Design and development changes

8.5.6  Control of changes

 

 

7.4      Purchasing

8.4      Control of externally provided processes, products and services

7.4.1  Purchasing process

8.4      Control of externally provided processes, products and services

8.4.1  General

8.4.2  Type and extent of control

7.4.2  Purchasing information

8.4.3  Information for external providers

7.4.3  Verification of purchased product

8.4.2  Type and extent of control

8.4.3  Information for external providers

8.6      Release of products and services

7.5      Production and service provision

8.5      Production and service provision

7.5.1  Control of production and service provision

8.5.1  Control of production and service provision

8.5.5  Post-delivery activities

7.5.2  Validation of processes for production and service provision

8.5.1  Control of production and service provision

7.5.3  Identification and traceability

8.5.2  Identification and traceability

7.5.4  Customer property

8.5.3  Property belonging to customers or external providers

7.5.5  Preservation of product

8.5.4  Preservation

7.6      Control of monitoring and measuring equipment

7.1.5  Monitoring and measuring resources

7.1.5.1  General

7.1.5.2  Measurement traceability

8      Measurement, analysis and improvement

9         Performance evaluation

9.1      Monitoring, measurement, analysis and evaluation

8.1      General

9.1.1  General

8.2      Monitoring and measurement

9.1      Monitoring, measurement, analysis and evaluation

8.2.1  Customer satisfaction

9.1.2  Customer satisfaction

8.2.2  Internal audit

9.2      Internal audit

8.2.3  Monitoring and measurement of processes

9.1.1  General

8.2.4  Monitoring and measurement of product

8.6      Release of products and services

8.3      Control of nonconforming product

8.7      Control of nonconforming outputs

10.2   Nonconformity and corrective action

8.4      Analysis of data

9.1.3  Analysis and evaluation

8.5      Improvement

10       Improvement

8.5.1  Continual improvement

10.1   General

10.3   Continual Improvement

8.5.2  Corrective action

10.2   Nonconformity and corrective action

8.5.3  Preventive action

 6.1    Actions to address risks and opportunities (see 6.1.1, 6.1.2)

10.3   Continual Improvement

 อ้างอิง ISO/TC 176/SC2/N1293          www.iso.org/tc176/sc02/public