อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ( ISO 45001:2018 )

เรื่องราวการควบคุมคุณภาพ (QC Story) 2วัน

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี + ปฏิบัติ 5 วัน

การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Focused Improvement or Specified Improvement 1วัน

การทำงานอย่างชาญฉลาด (Working Smart)

การดำเนินกิจกรรม Six-Sigma ในองค์กร 3 วัน (เน้นภาคปฏิบัติ)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management

หลักสูตรฝึกอบรม Strategic Management)


การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic   Management

หลักการและเหตุผล
   ธุรกิจในปัจจุบัน   ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง    “ การจัดการเชิงกลยุทธ์  Strategic   Management” จึงเป็นสิ่งที่เจ้าของธุรกิจ  ผู้บริหาร  และบุคลากรทุกระดับต้องทำความเข้าใจเพื่อนำพาธุรกิจไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  หลักสูตรนี้ จึงเหมาะสำหรับ  ผู้บริหารในการกำหนดทิศทางองค์กร  สร้างความสอดคล้องในการปฏิบัติ   สร้างความพร้อมให้องค์กรและ สร้างประสิทธิภาพให้กับ  องค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเกี่ยวกับ แนวคิดและหลักการของการจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic   Management   
   2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำขั้นตอนและเทคนิคของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ไป   ประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้จัดการ ระดับหัวหน้างาน ผู้ที่สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   25 – 30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
   วัน             เวลา               กิจกรรม

   วันที่ 1       9.00-12.00      - กลยุทธ์คืออะไร?  การจัดการเชิงกลยุทธ์คืออะไร?
                                        - องค์ประกอบพื้นฐานของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
                                        - การตรวจสอบสภาพแวดล้อม
                12.00-13.00      - พัก
                13.00-16.00      - การจัดทำกลยุทธ์   
                                             *  กลยุทธ์ระดับบริษัท
                                             *  กลยุทธ์ระดับธุรกิจ
                                        - Workshop

   วันที่ 2       9.00-12.00      - การจัดทำกลยุทธ์   (ต่อ)
                                             * กลยุทธ์ระดับหน้าที่
                                        - Workshop
                                        - การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
                12.00-13.00      - พัก
                13.00-16.00      - การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์
                                             * กระบวนการควบคุมกลยุทธ์
                                             * ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์กับการควบคุม
                                             * การประเมินผลการดำเนินการ
                                        - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม Strategic Management)