อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


เครื่องมือหลักสำหรับระบบ IATF16949:2016 (Basic Core Tools for IATF16949:2016) 2วัน

เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Presentation)

การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้เริ่มต้น (2วัน)

การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC 2 วัน

การตรวจประเมินภายในวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์ Internal Audit GMP Medical Devices

กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา

ข้อกำหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Third edition: 2015-09-15) 1วัน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT ANALYSIS

หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT  ANALYSIS


การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT  ANALYSIS

บทนำ
   ในการแข่งขันเพื่อให้ได้ชัยชนะสิ่งหนึ่งที่ต้องมีคือ แนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมและได้เปรียบคู่แข่ง “กลยุทธ์” ภายใต้ข้อจำกัดที่มี “SWOT” ซึ่งจะพบว่าการกำหนดแนวทางดำเนินงานจำเป็นต้องมีข้อมูล ทั้งภายนอก และภายใน ที่สอดคล้องกับประเด็นที่ให้ความสนใจเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับพิจารณากลยุทธ์
 

   กลยุทธ์ คือ “แนวทางการทำงานให้สำเร็จภายใต้ข้อจำกัดขององค์กร” โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี พ.ศ. 2525 ว่าคือ “การรบที่มีเล่ห์เหลี่ยมหรือวิธีการต่อสู้ที่ต้องใช้อุบายต่างๆ ซึ่งเป็นความหมายที่เกี่ยวข้องกับการสงครามหรือการต่อสู้ที่ต้องใช้ความคิดและชั้นเชิง”


ภาพรวมกลยุทธ์

ซึ่งกลยุทธ์ที่ดีนั้นต้องได้มาจากการกำหนดบนพื้นฐานสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมโดยอาจใช้ตารางTOWS Matrix

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเกี่ยวกับ แนวทางการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค  ของประเด็นที่ให้ความสนใจได้
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำข้อมูล SWOT วิเคราะห์มาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานและจัดทำแผนการดำเนินงานได้

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00  บทนำ  
                      - SWOT และ กลยุทธ์ คืออะไร?
                      - ตัวอย่างกลยุทธ์ทางธุรกิจ
                   SWOT
                      - ขั้นตอนในการวิเคราะห์  SWOT
                      - เทคนิคการประเมิน จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค โอกาส
                      - WORK SHOP
12.00-13.00    - พัก
13.00-16.30  การกำหนดกลยุทธ์จาก SWOT
                     - ประเภทของกลยุทธ์
                     - เทคนิคการกำหนดกลยุทธ์โดย TOWS Matrix
                     - เทคนิคการประเมินเพื่อเลือกใช้กลยุทธ์
                     - WORK SHOP
                   การจัดทำแผนปฏิบัติการตามกลยุทธ์
                     - แผนงาน คืออะไร
                     - องค์ประกอบของแผนงาน
                     - เทคนิคการวางแผน
                     - WORK SHOP
                  Q&A
                   
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม
-    ทฤษฎี 40 Workshop 60

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT  ANALYSIS