อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Self Development for Work Effectiveness )

จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในองค์กร(Safety and Environmental Awareness with in Organization)

กระบวนการแก้ปัญหา และติดตามงานด้วยกระดาษ A3 (A3 PROBLEM REPORT & PROBLEM SOLVING)

เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA ขั้นสูง 1 วัน

ข้อกำหนด Hazard Analysis Critical Control Point : HACCP

ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 2015 (Fifth edition 2015-09-15)

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 Halogen Free And REACH)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
SWOT ANALYSIS เชิงปฏิบัติการ

หลักสูตรฝึกอบรม SWOT ANALYSIS


SWOT  ANALYSIS  เชิงปฏิบัติการ

หลักการและเหตุผล
   การแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน เราต้องสามารถควบคุมผลกระทบในเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจได้ดังนั้นทุกองค์กรจึงต้องรู้สถานการณ์เพื่อรู้ว่า “สภาพปัจจุบันของบริษัทเป็นอย่างไร?” กับ “ ทิศทางการดำเดินงานของบริษัทต่อไปจะมุ่งไปทางไหน” คำถามเหล่านี้จะสามารถตอบได้ด้วยการศึกษา วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนขององค์กร โดยเปรียบเทียบกับคู่แข็ง และตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อหาโอกาสและอุปสรรค หลักสูตรนี้ จึงเหมาะสำหรับวิเคราะห์องค์กร ใช้เป็นพื้นฐานในการกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนากิจการขององค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเกี่ยวกับ แนวทางการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค  ขององค์กร 
   2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคและนำไปสร้างกลยุทธ์ในงานได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม    
  ผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาหลักสูตร
   เวลา               กิจกรรม

   9.00-12.00        - SWOT  คืออะไร?
                           - SWOT  ให้คำตอบอะไรกับเรา
                           - คุณลักษณะ 7 ประการของกระบวนการ วิเคราะห์ 
                           - ขั้นตอนในการวิเคราะห์  SWOT
                           - เทคนิคการประเมิน จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค โอกาส
  12.00-13.00       - พัก
  13.00-16.00       - WORK SHOP (การวิเคราะห์ SWOT)
                           - ปัญหาในการกระบวนการวิเคราะห์  SWOT
                           -  เงื่อนไข  ข้อจำกัด ของกระบวนการวิเคราะห์ SWOT
                           - การสร้างกลยุทธ์จาก SWOT
                           - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม SWOT ANALYSIS