อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


จิตสำนึกในการบริหารงาน (Management Awareness)

การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis (MSA) 4th Edition 2วัน เน้น Workshop

เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques)

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1)

เทคนิคการประชุมทบทวนอย่างมีประสิทธิภาพ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

3Q (AQ,EQ,IQ) เพื่อการพัฒนาตนเองสู่ความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การบริหารการผลิตอย่างมืออาชีพ(Production Management)

หลักสูตรฝึกอบรม Production Management


การบริหารการผลิตอย่างมืออาชีพ
(Production Management)

หลักการและเหตุผล
   โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ งานหลักจะเป็นเรื่องของการผลิต ซึ่งเป็นส่วนที่สามารถสร้างคุณค่า (Value) รายได้หลักให้กับองค์กร ดังนั้นการบริหารการผลิตนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งปัจจัยในการผลิตนั้นมีหลายปัจจัย ผู้บริหารการจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในหลักการบริหารการผลิตเป็นอย่างดี และการบริหารจัดการที่ดีจะนำไปสู่ผลกำไรให้องค์กร รวมถึงสร้างความมั่นคงในการทำงาน และความปลอดภัยของพนักงานอีกด้วย

วัตถุประสงค์
   1.   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาเข้าใจพื้นฐานการบริหารการผลิต
   2.   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารการผลิต
   3.   เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาเข้าใจหลักการควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย การบริหารต้นทุน การบริหารการส่งมอบ และการวางแผนควบคุมการผลิต

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   Leader, หัวหน้างาน, ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม        
   30 คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
   เวลา                กิจกรรม

   8.30-12.00      - พื้นฐานการบริหารการผลิต
                         - บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารการผลิต
                         - การเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มระบบการผลิต
                         - การควบคุมคุณภาพการผลิต
   12.00-13.00    - พัก
   13.00-16.30    - ความปลอดภัยในการผลิต
                         - การบริหารต้นทุน
                         - การบริหารการส่งมอบให้ทันเวลา
                         - การวางแผนควบคุมการผลิต
                         - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม Production Management