อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การบริหารการผลิตอย่างมืออาชีพ(Production Management)

หลักสูตรฝึกอบรม Production Management


การบริหารการผลิตอย่างมืออาชีพ
(Production Management)

หลักการและเหตุผล
   โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ งานหลักจะเป็นเรื่องของการผลิต ซึ่งเป็นส่วนที่สามารถสร้างคุณค่า (Value) รายได้หลักให้กับองค์กร ดังนั้นการบริหารการผลิตนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งปัจจัยในการผลิตนั้นมีหลายปัจจัย ผู้บริหารการจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในหลักการบริหารการผลิตเป็นอย่างดี และการบริหารจัดการที่ดีจะนำไปสู่ผลกำไรให้องค์กร รวมถึงสร้างความมั่นคงในการทำงาน และความปลอดภัยของพนักงานอีกด้วย

วัตถุประสงค์
   1.   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาเข้าใจพื้นฐานการบริหารการผลิต
   2.   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารการผลิต
   3.   เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาเข้าใจหลักการควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย การบริหารต้นทุน การบริหารการส่งมอบ และการวางแผนควบคุมการผลิต

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   Leader, หัวหน้างาน, ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม        
   30 คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
   เวลา                กิจกรรม

   8.30-12.00      - พื้นฐานการบริหารการผลิต
                         - บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารการผลิต
                         - การเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มระบบการผลิต
                         - การควบคุมคุณภาพการผลิต
   12.00-13.00    - พัก
   13.00-16.30    - ความปลอดภัยในการผลิต
                         - การบริหารต้นทุน
                         - การบริหารการส่งมอบให้ทันเวลา
                         - การวางแผนควบคุมการผลิต
                         - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม Production Management