อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การวิเคราะห์ระบบการวัดMeasurement System Analysis (MSA) 4th Edition 1วัน (สำหรับผู้มีประสบการณ์)

ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ IATF16949:2016

การสร้างทีมและกิจกรรมWalk rally(Team building & Walk rally)

การปรับปรุงงานด้วย PDCA ขั้นสูง (Advance PDCA for Improvement)

กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC) 2 วัน

การสร้างสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping VSM)

คิดสร้างสรรค์ทำงานเชิงบวกCreative & Positive Thinking

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators)

หลักสูตรฝึกอบรม Key Performance Indicator(KPI)


การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
( Key Performance Indicator )

หลักการและเหตุผล
   ในสภาวะการปัจจุบันที่การแข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น องค์กรธุรกิจต่างๆจึงต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มที่จะใช้แนวคิดการจัดการสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการบริหารและการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น แนวคิดการบริหารที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ได้แก่เรื่องการประเมินผลองค์กร และการกำหนดตัวชี้วัด (Performance Measurement and Key Performance Indicators) ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารสามารถทราบถึงสถานะ และมุ่งเน้นในสิ่งที่เป็นความสำเร็จขององค์กร อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารสามารถใช้ในการบริหารองค์กร ตลอดจนประเมินผลการดำเนินงานทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงหลักการและแนวทางการกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
   2. เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจเทคนิคการวัดผลสำเร็จและการแสดงผลงานด้วยเทคนิคทางสถิติ
   3. เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อสร้างดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
   เวลา                       กิจกรรม
   9.00-12.00               - หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับ Key Performance Indicator (KPI)
                                  - ขั้นตอนการกำหนดดัชนีชี้วัด(KPI)
                                  - มิติการประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงาน  PQCDMS
                                  - หลักการออกแบบดัชนีชี้วัด (KPI)ด้วยหลักการ SMART
                                  - Workshop  การกำหนดดัชนีชี้วัด KPI
   12.00-13.00                  พัก
   13.00-16.00             -  การจัดทำ KPI Dictionary
                                  - การประเมินผลและการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติแสดงผลงาน
                                  - Workshop การเลือกใช้เทคนิคทางสถิติและการแสดงผลงาน
                                  - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม Key Performance Indicator (KPI)