อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


เทคนิคการสั่งงานและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี (Leadership & Followership)

การออกแบบการทดลอง Design of Experiment : DOE (สำหรับผู้มีประสบการณ์)

การพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Self Development for Work Effectiveness )

เทคนิคการระดมสมองในการประชุม โดย Mind Map (Brainstorming technic for Meeting by Mind Map)

การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จและเทคนิคการวางแผนงาน( Key Performance Indicator & Action Plan Technique )

จิตสำนึกความปลอดภัยในองค์กร (Safety Awareness with in Organization)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การประชุมอย่างมีประสิทธิผล (Effective Meeting)

หลักสูตรฝึกอบรม การประชุมอย่างมีประสิทธิผล


การประชุมอย่างมีประสิทธิผล
(Effective Meeting)

หลักการและเหตุผล
   การดำเนินธุรกิจจะประสบผลสำเร็จได้โดยส่วนใหญ่อาศัยเครื่องมือการประชุมในการระดมสมอง แก้ปัญหาในงานต่างๆ องค์กรส่วนใหญ่มักประสบปัญหาการประชุม คือผู้เข้าร่วมประชุม ไม่ทราบว่าต้องการผลลัพธ์อะไรในการประชุมเนื่องจากไม่มีวาระการประชุมที่ชัดเจน จึงทำให้ใช้เวลานานในการประชุม รวมถึงขาดการติดตามผลการประชุมเนื่องจากไม่มีบันทึกรายงานการประชุม เพื่อใช้ติดตามงานหลักสูตร การประชุมอย่างมีประสิทธิผล จะช่วยให้ผู้เข้า อบรมได้เรียนรู้ หาสาเหตุปัญหาและแนวทางแก้ไขในที่ประชุม รวมถึง เทคนิค การจัดการสถานการณ์ต่าง ๆ ในที่ประชุมการจัดกระบวนการการประชุม โดยฝึกปฏิบัติร่างวาระการประชุม และสรุปผลบันทึกรายงานการประชุม เพื่อนำไปปรับปรุงการประชุม ให้สามารถบรรลุผลวัตถุประสงค์ และใช้เป็นเครื่องมือหนทางในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์  
   1. เพื่อเข้าใจบทบาท / ขั้นตอนการประชุม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงกระบวนการประชุมให้มีประสิทธิภาพ
   2. เพื่อสามารถวิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางแก้ไขปัญหาในที่ประชุม
   3. เพื่อเข้าใจและสามารถจัดการพฤติกรรมต่าง ๆ ในที่ประชุม
   4. เพื่อสามารถร่างวาระการประชุมและบันทึกการประชุมได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน    

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ หัวหน้างาน หรือผู้ที่ใช้กิจกรรมการประชุม

จำนวนผู้เข้าอบรม        
   30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม 
   เวลา                      รายละเอียด
   8.30-12.00              - ความหมายและประโยชน์การประชุม
                                 - สาเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นในที่ประชุม
                                 - แนวทางแก้ไขปัญหาในที่ประชุม
                                 - บทบาทผู้ที่เกี่ยวข้องในการประชุม
   12.00-13.00            - พัก
   13.00-16.30            - กระบวนการจัดประชุม : ขั้นเตรียมการประชุม, ระหว่างประชุม, ติดตามผลการประชุม
                                 - ฝึกปฏิบัติ
                                 - ร่างวาระการประชุม และบันทึกผลการประชุม
                                 - เทคนิคการจัดการสถานการณ์ต่าง ๆ ในที่ประชุม
                                 - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม การประชุมอย่างมีประสิทธิผล