อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Suggestion System) สำหรับหน่วยงานส่งเสริม คณะกรรมการประเมินคุณค่า และหน่วยงานรับลงทะเบียน

การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพEffective Team Building

การพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุข (Happy Workplace)

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Relations (JR) วิธีสร้างสัมพันธภาพในงาน

เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล

การประเมินผลการดำเนินกิจกรรม QCC ( คณะกรรมการ )

การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤต Hazard Analysis Critical Control Point ( HACCP )

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าตามแนวทาง ISO 10002 (Complaint Management System)

หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า


การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าตามแนวทาง ISO 10002:2004
ISO 10002:2004 Complaint Management System

หลักการและเหตุผล
   ในการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ  ISO9001 TS16949 TQM สิ่งสำคัญที่สิ่งสำคัญที่สุด คือ การวางระบบเพื่อสร้างความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสูงความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งแม้บางครั้งอาจจะเกิดความผิดพลาดทางผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ซึ่งนำไปสู่ความรู้สึกที่ไม่พึงพอใจและเกิดการร้องเรียนเกิดขึ้น แต่ถ้าองค์กรมีการวางระบบการจัดการที่ดีมีการนำข้อมูลที่ได้รับแต่ละครั้งมาปรับปรุงป้องกันก็สามารถเรียกความเชื่อมั่นและความพึงพอใจกลับมาได้
   มาตรฐาน ISO10002 ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนข้องลูกค้า เพื่อให้องค์กรนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความพึ่งพอใจของลูกค้าซึ่งจะมีองค์ประกอบของเนื้อหา 5 ส่วนได้แก่ หลักการในการจัดการข้อร้องเรียน กรอบการจัดการ การวางแผนและการออกแบบ การดำเนินการของกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน และการดูแลและการปรับปรุง

วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าตามมาตรฐานสากล
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบระบบการจัดการข้อร้องเรียนและนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   สำหรับผู้บริหาร ตัวแทนฝ่ายบริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรทั้งผู้ผลิต/บริการ

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   25 – 30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
   เวลา                     กิจกรรม
   9.00 – 12.00       - หลักการ และแนวคิดระบบบริหารงานคุณภาพต่างๆ
                             - ข้อกำหนด ISO 9001, TS16949 ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของลูกค้า
                             - รายละเอียดข้อกำหนดของแนวทางตามมาตรฐาน ISO 10002
                                * หลักการในการจัดการข้อร้องเรียน
                                * กรอบการจัดการ
                                * การวางแผนและการออกแบบ จัดการคำร้องเรียน
                             -WORKSHOP การออกแบบขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน
   12:00 – 13:00     พัก                            
   16.00 - 16.30         * การดำเนินการของกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
                             - WORKSHOP การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือต่างๆ
                                *  การเฝ้าติดตามและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
                             - WORKSHOP การออกแบบระบบการประเมินผลการจัดการข้อร้องเรียน
                             - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า