อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การบริหารโครงการ ( Project Management )

การบริหารข้ามสายงาน Cross Functional Management(CFM)

ข้อกำหนดและเครื่องมือหลักสำหรับระบบ ISO/TS16949:2009 (Requirement & Core Tools for ISO/TS16949:2009)

การวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร(Overall Equipment Effectiveness OEE) : TPM

ฝึกอบรมการดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร

ข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC)

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 3วัน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

หลักสูตรฝึกอบรม Change Management


การบริหารการเปลี่ยนแปลง
(Change Management)

หลักการและเหตุผล
   จากภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำทั่วโลกทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น ทุกองค์กรต้องใช้ศักยภาพของปัจจัยในการบริหารและการผลิตที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการใช้กลยุทธ์ในการปรับตัวขององค์กรและการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้สามารถอยู่รอดได้ และเตรียมตัวเพื่อการก้าวย่างอย่างมั่นคงเมื่อภาวะเศรษฐกิจกลับมาเดินหน้าอีกครั้งหนึ่ง นักบริหารทุกคนภายในองค์กรจึงจำเป็นจะต้องสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อความสำเร็จขององค์กรเช่นเดียวกัน

วัตถุประสงค์
   1เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการบริการการเปลี่ยนแปลง(Change Management)
   2เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Management)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   3เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอบรมตระหนักในความสำคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Management)ที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับบริหาร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา                          รายละเอียด

   8.30-12.00               - ความหมายของการเปลี่ยนแปลง
                                  - หลักการเบื้องต้นของการเปลี่ยนแปลง
                                  - ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
                                  - ประเภทของการเปลี่ยนแปลง
   12.00-13.00             - พัก
   13.00-16.30             - 5 กิจกรรมสู่การบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ  
                                       * การจูงใจเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
                                       * การกำหนดมุมมองของการเปลี่ยนแปลง 
                                       * การกำหนดผู้บริหารและนโยบายของการเปลี่ยนแปลง
                                       * การจัดการช่วงการเปลี่ยนผ่านของการเปลี่ยนแปลง 
                                       * การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน
                                  - กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสำเร็จขององค์กร 
                                  - การบริการการเปลี่ยนแปลงในภาวะวิกฤติ
                                  - Workshop
                                  - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม Change Management